สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

by punyha @23 ก.พ. 53 15:24 ( IP : 117...20 ) | Tags : แนะนำเครือข่าย
photo , 640x213 pixel , 19,157 bytes.

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

องค์กรร่วม

 • เครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 14 ประเด็น
 • เครือข่ายแผนสุขภาพตำบล 20 แห่ง
 • เทศบาลเมืองบ้านพรุ
 • เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง และเครือข่ายครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
 • โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและสร้างสุขภาวะ (สกว)
 • โครงการพศส.(23 เกลอ)

หลักการและเหตุผล

จังหวัดสงขลามีทุนทางสังคมในการทำงานของภาคประชาชน พัฒนาการมาตั้งแต่การมีกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มนักพัฒนา สงขลาประชาคม ประชาคมสุขภาพ จนกระทั่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวเร่งกระบวนการขับเคลื่อนสุขภาพในจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี 2547 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด

เกิดเป็นเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา มีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกการจัดการระดับจังหวัดที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ผนวกกับการร่วมดำเนินงานโดยใช้หลักคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาในกระบวนการนโยบายสาธารณะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีความยั่งยืนในจังหวัดสงขลาหลายประการ

ในช่วงปีที่สองของการทำงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพสงขลา ทุกภาคส่วนเริ่มมีการตกผลึกทางความคิดร่วมกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะมีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่การมีสุขภาวะ

27 กรกฏาคม 2548 มีการประชุมสำคัญที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการทำงานเชิงบูรณาการ คณะทำงานได้ชักชวนองค์กรภาคประชาชนต่างๆในพื้นที่  จัดประชุมร่วมกับภาคีองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยใช้สถานที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาของนายกนวพล บุญญามณี มติที่ประชุมตกลงกันว่าจะใช้ แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา เป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือในการทำงานสร้างสุขภาวะ ขับเคลื่อนงานผ่านโครงการ ซึ่งตกลงกันว่าจะเป็นงบบูรณาการระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) สวรส.ใต้ (สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสปรส.(สำนักงานปฎิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ)

คุณสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ลงนามในคำสั่งที่ 3160/2548 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เกิดแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาและติดตามการสร้างสุขภาพแก่คนสงขลาในระยะยาว

ปี 2549 มีการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะขับเคลื่อนให้คนสงขลามีสุขภาวะร่วมกันโดยใช้การทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาเป็นเครื่องมือในการหนุนเสริมให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการของภาคีทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชาสังคม NGOs วิชาการ และชุมชน

และในการดำเนินงานดังกล่าวยังได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เพื่อกำกับทิศทางในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสที่แผนสุขภาพจังหวัดสงขลามีการดำเนินงานมาเป็นเวลา 3 ปีทางภาคีเครือข่ายจึงได้จัดงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลาขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าว อันจะนำมาสู่การขยายผลและการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการทำงานสืบต่อไป และถือเป็นจุดเริ่มต้นประกาศความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่ความเป็นจังหวัดสงขลาพอเพียง เพื่อถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระครบ 7 รอบพระชนพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554

วัตถุประสงค์

1.นำเสนอผลงานแผนสุขภาพจังหวัด 3 ปี(14 เครือข่ายเชิงประเด็น 20 เครือข่ายพื้นที่) ขยายผลเชิงการเรียนรู้ให้ท้องถิ่นและภาคีสุขภาพทุกหน่วยงานองค์กรในจังหวัด

2.ร่วมมือกันสร้างเครือข่ายร่วมแก้ไขปัญหา “เด็ก เยาวชน ครอบครัว”

3.ประกาศเริ่มต้นวาระสงขลาพอเพียง 2554

กิจกรรม

จัดงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

วัน/เวลา วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.00-22.00 น.

สถานที่ สวนสาธารณะพรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมเรียนรู้การดำเนินงานสร้างสุขภาพของภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัด 3 ปี(14 เครือข่ายเชิงประเด็น 20 เครือข่ายพื้นที่) ขยายผลเชิงการเรียนรู้ให้ท้องถิ่นและภาคีสุขภาพในจังหวัดรับไปดำเนินการในพื้นที่

2.ความร่วมมือกันสร้างเครือข่ายร่วมแก้ไขปัญหา “เด็ก เยาวชน ครอบครัว”

3.ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชนประกาศเริ่มต้นวาระสงขลาพอเพียง 2554

กำหนดการ

08.30-12.30 น.จัดนิทรรศการ เตรียมงาน
10.00 -12.00 น.สมัชชาสุขภาพทางอากาศ FM.88.00 MHz ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา (ณ หอดูนก)

12.00 – 13.00 น.ลงทะเบียน  ณ จุดลงทะเบียน(ศาลากลางน้ำ)

12.50 – 13.00 น.การแสดง ณ เวทีกลาง

13.00 – 14.55 น. จาก MOU สู่สัญญาใจ ร่วมขับเคลื่อน “สงขลาพอเพียง 2554”

                          -รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เสรี ศรีหะไตร นำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

                          -เครือข่ายสุขภาวะร่วมเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

                          ดำเนินการโดย คุณชัยวุฒิ เกิดชื่นและคุณบัญชร วิเชียรศรี

14.55 – 15.00 น.กล่าวต้อนรับ โดย ลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ ประธานเครือข่าย

15.00 -15.30 น.นำเสนอผลงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาระยะที่ 1(2550-2552)
                          และทิศทางการไปสู่ “สงขลาพอเพียง  2554”

                          แด่คุณสมพร ใช้บางยาง ,ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายกอุทิศ ชูช่วย
                          และผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับ สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

                          โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ และ อ.ประเสริฐ รักษ์วงศ์

15.30 -16.00 น.ปาฐกถาพิเศษ “จากแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา สู่สงขลาพอเพียง 2554”

                          โดย คุณสมพร ใช้บางยาง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

16.00 – 16.15 น. การประกาศวาระ “สงขลาพอเพียง 2554”

                          โดย นายเมธี ณ นคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

                        พิธีเปิด ลั่นฆ้อง โดย นายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

16.15 -16.45 น.ชมนิทรรศการและผลงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

16.30 – 20.00 น. การแสดง ณ เวทีกลาง

16.30-22.00 น.(โซนครอบครัว) เด็ก เยาวชน และครอบครัว จ.สงขลา

 • นิทรรศการการทำงานเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง
 • นิทรรศการลดปัจจัยเสี่ยงในวัยเด็ก
 • นิทรรศการทำงานเครือข่ายผู้สูงอายุฯ
 • ละครสะท้อนสังคม
 • ดนตรีครอบครัว
 • ตอบคำถามชิงรางวัลทันตสุขภาพ
 • มุมนิทานไม่รู้จบ
 • สาธิตวิเคราะห์ฉลาก
 • วัดภาวะโภชนาการ

กิจกรรมในงาน

1.เอกสารแจก

 1. ผีเสื้อขยับปีก : ผลการทำงานของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาระยะที่ 1
 2. ลมใต้ปีกผีเสื้อ : Mapping เครือข่าย/ผลงานดีๆ
 3. แผนสุขภาพตำบล
 4. เพียงผีเสื้อขยับปีก 3
 5. ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้

2. นิทรรศกลางกลาง : แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา, แผนสุขภาพตำบล, สงขลาพอเพียง

3. บอร์ดแสดงความเห็น : ข้อคิดข้อเสนอแนะในการจัดงาน, การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสงขลาพอเพียง

4. กิจกรรมโซนครอบครัว :  ประกวดร้องเพลงย้อนยุค สาธิตการทำขนมปังจีอ่อนหวาน การทำบาบีคิวผลไม้ ตอบคำถามชิงรางวัลทันตสุขภาพ มุมนิทานไม่รู้จบ สาธิตวิเคราะห์ฉลาก วัดภาวะโภชนาการ


กิจกรรมฐานเรียนรู้ รายประเด็น: นิทรรศการและการนำเสนอผลการดำเนินงานแผนสุขภาพรายประเด็น/พื้นที่

 • ประเด็นหลักประกันและการจัดระบบบริการ : ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน/ม.41 แจกเอกสาร/เล่ากรณีปัญหาระบบบริการ, มีบัตรคำให้ผู้เข้าร่วม/เล่นเกมส์/แจกของรางวัล
 • ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาวะองค์รวม :
 • ประเด็นส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : มุมคน 3 วัยสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ คลังภูมิปัญญา ดนตรีไทย ซุ้มเศรษฐกิจพอเพียง
 • ประเด็นส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน : วิเคราะห์ฉลากอาหาร/วัดภาวะโภชนาการ/ทันตในวัยเด็ก/เด็กพะวง
 • ประเด็นส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ : ให้ความรู้ด้านสิทธิคนพิการ/แผนคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลา
 • ประเด็นส่งเสริมสุขภาพแรงงาน : คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำสวนยาง
 • ประเด็นส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค : ชุดนิทรรศการ โทรคมนาคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ, ผลกระทบการใช้โทรศัทพ์ต่อสุขภาพของเยาวชน, การติดตั้งเสาที่ผลต่อสุขภาพ, จำลองการจัดรายการวิทยุ, รับเรื่องร้องเรียน
 • ประเด็นป้องกันและลดอุบัติเหตุ : มหาโมเดล /สาธิตการแก้ปัญหาลดอุบัติเหตุ เล่นเกมส์
 • ประเด็นวัฒนธรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ : โนราตัวอ่อน เพลงเรือลดอุบัติเหตุร่วมกับเหยื่อเมาแล้วขับ ซีละ รองแง็งบิก  คลองแห(วิถีไทย)  หนังตะลุงน้ำ
 • ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ : เมนูสุขภาพในโรงเรียน ตลาดนัด
 • ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ : แผนที่ผลงาน/ สาธิตพลังงานทดแทน(แก๊สชีวภาพ ขยะเป็นพลังงาน) ฝายเฉียง หลักสูตรท้องถิ่น เตาเผาประหยัดพลังงาน ธนาคารต้นไม้
 • ประเด็นสื่อสารสาธารณะ : ชมรมสื่อ(เคเบิล วิทยุ online) เวทีจำลองทีวี.ออนไลน์ เกมส์ครอบครัว
 • ประเด็นส่งเสริมแพทย์แผนไทย : น้ำสมุนไพรแทนน้ำอัดลม การขับเคลื่อนแพทย์แผนไทย

กิจกรรมฐานเรียนรู้ รายพื้นที่แผนสุขภาพตำบล

 • แผนสุขภาพตำบลชะแล้ : ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้
 • แผนสุขภาพตำบลคลองรี : แก๊สชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สวัสดิการกลุ่มอาชีพ
 • แผนสุขภาพตำบลพิจิตร : กองทุนแม่ของแผ่นดิน 5 รั้วรวมใจแก้ปัญหายาเสพติด
 • แผนสุขภาพตำบลจะโหนง : ทันตะเพื่อสุขภาพชุมชนทุ่งส้าน
 • แผนสุขภาพตำบลรัตภูมิ : เมนูสุขภาพโรงเรียน
 • แผนสุขภาพตำบลสะกอม : เรียนรู้พืชสมุนไพร
 • แผนสุขภาพตำบลกระแสสินธุ์ : แก๊สชีวภาพ ถนนสุขภาพ
 • แผนสุขภาพตำบลแม่ทอม : เพลงเรือแม่ทอม
 • แผนสุขภาพตำบลคูขุด : หนังตะลุงน้ำ ตามรอยทวดเท่ง
 • แผนสุขภาพตำบลคลองทราย : การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน น้ำหมักชีวภาพ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
 • แผนสุขภาพตำบลปริก : การทำฝายชะลอน้ำ เหนียวหลามชักพลุด
 • แผนสุขภาพตำบลโคกม่วง : เกษตรอินทรีย์
 • แผนสุขภาพศูนย์สาธารณสุข 2 : ธรรมชาติบำบัด
 • แผนสุขภาวะเทศบาลเมืองบ้านพรุ: บันทึกสุขภาพรายบุคคล ถุงผ้ายาลดโลกร้อน

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว