สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

รับฟังและเสนอนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนสงขลาสู่จังหวัดสุขภาวะ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
by Little Bear @27 ก.ย. 52 22:52 ( IP : 61...26 ) | Tags : แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ในโอกาสที่มีการรับสมัครเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็นผู้มีส่วนกำหนดนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนสงขลาจำนวนมาก คณะทำงานจึงขอเรียนเชิญสมาชิกของเครือข่ายแผนสุขภาพทุกท่านเข้าร่วมรับฟังและเสนอแนวนโยบายในการพัฒนาจังหวัดสงขลา ผ่านรายการ สมัชชาสุขภาพทางอากาศ FM.88.00 MHz "การรับฟังและเสนอนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนสงขลาสู่จังหวัดสุขภาวะ" ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 210 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว