สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมเครือข่ายภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำเดือนมกราคม 2552

การประชุมเครือข่ายภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำเดือนมกราคม 2552

วันที่ 17 มกราคม 2551 เวลา 9.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ สาขาหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เริ่มประชุม 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

คุณหมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเครือข่ายฯเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นเด่นของกิจกรรมแต่ละประเด็น การสื่อสารภายในระหว่างภาคีกับทีมกลาง และการสื่อสารกับแหล่งทุน อบจ.

ลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ ให้ข้อเสนอแนะว่าการทำงานของภาคีประเด็นควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ และนำเสนอผลจากการประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าฯ เมื่อ 15 มกราคม 2552 ผู้ว่าฯอยากให้พัฒนาโดยเฉพาะความสะอาด ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และสำหรับการทำงานของแผนสุขภาพ อยากให้มีการทำงานร่วมกับจังหวัดโดยเน้นประเด็นหรือกิจรรมชัดๆ 2-3 ประเด็นที่จะทำงานร่วมกัน และหลังจากนี้หน่วยงานราชการจะเข้าร่วมการประชุมกับทีมสงขลาพอเพียงทุกวันที่ 15 ของเดือน ที่สำคัญอยากให้ภาคีส่งข้อมูล สื่อสารให้กับชุดกรรมการบริหารเพื่อรับทราบข้อมูลที่จะสามารถเชื่อมต่อกับจังหวัด

ชาคริต โภชะเรือง ในฐานะทีมกลางมีการดำเนินการทำแผนสุขภาพตำบล(งบ สสส.) โดยภาพรวมมีการจัดทำแผนสุขภาพตำบล 20 พื้นที่ โดยพยายามค้นหาประเด็นเด่นของแต่ละพื้นที่ เช่นกรณีเด่น ธรรมนูญชุมชนของตำบลชะแล้ พลังงานทดแทนของตำบลคลองรี และแจ้งให้ทราบว่าทางสสส.สำนัก 3 จะมีการสนับสนุนผ่านไปยังอบต.ท่าข้าม พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชม เรียนรู้ระบบสุขภาพชุมชนโดยใช้ฐานงานสุขภาพ ร่วมกับอบต. จำนวน 23 ตำบล และได้ร่วมกับสช.(สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะร่วมกับท้องถิ่น ผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด โดยประสานทุนการทำงานในพื้นที่ ได้แก่ - สปสช. จัดทำกองทุนสุขภาพตำบล 56 ตำบล - สกว. จัดทำบัญชีครัวเรือนสร้างสุขจำนวน 31/19 ตำบล - อสม. จัดทำตำบลต้นแบบ 32 ตำบล - แผนสุขภาพตำบล(เครือข่ายสร้างสุขภาพ) 20 ตำบล ทั้งนี้จะมีการจัดฟอรั่มสุขภาพ (ผ่านคำประกาศสมิหลา)ในการเชื่อมร้อย เป้าหมายเพื่อให้เกิดสภาสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลาในอนาคต และทีมกลางที่ประกอบด้วยตัวแทน อบจ./สปสช./สสจ./สกว./สวรส. มีบทบาทในการสนับสนุนระหว่างการเชื่อมประเด็นกับพื้นที่

ครูประเสริฐ รักษ์วงศ์ - ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภาค ครั้งที่ 4 ในวันที่ 20-22 มกราคม 51 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

คุณศรัณยา อิ่มจิตต์ ( ตัวแทน อบจ.) - การติดตามการสนับสนุนโครงการของ อบจ. สำหรับหน่วยงาน สมาคม ขอให้ผู้รับโครงการได้ส่งแผนการทำกิจกรรมรายเดือนให้กับทางอบจ.เพื่อการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร และการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง

ทาง อบจ.สงขลากำลังดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 10,000 คน ทั้ง 16 อำเภอ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

(ไม่มี)

วาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อปรึกษาหารือ

3.1 กิจกรรมเด่น ปี 2552 ของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ตัวแทนนำเสนอกิจกรรมเด่นของแต่ละประเด็น

 1. ประเด็นผู้สูงอายุ  โดยอุปนายกของสมาคมฯ

  กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พบปัญหา เช่น ไม่มีบัตรคนป่วย โดยนำของไปช่วยเหลือ ให้ยา เครื่องใช้ มีการทำงานร่วมกับพมจ. ในการแก้ปัญหาเรื่องบัตร กรณีที่อยู่อาศัย

  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การกระตุ้นในการออกกำลังกาย เช่น รูปแบบการออกกำลังกาย

  การสร้างอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุ

  บทบาทผู้สูงอายุในการสร้างสังคมสันติสุข เสริมสร้างความสามัคคีในพื้นที่ 2 ศาสนา พื้นที่ สะพานไม้แก่น(จะนะ) พะวง และ นาทับ

 2. ประเด็นอสม.

  การจัดการฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายท้องถิ่น ตำบลจัดการสุขภาพ ใช้เครื่องมือแผนที่ยุทธศาสตร์ เครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงในระดับครัวเรือน เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การออกกำลังกายระดับชุมชน เช่น การรวมกลุ่มทำกิจกรรม ทำงานร่วมกับทีมวิชาการของ สกว. และ ธกส.

 3. ประเด็นข้อมูลฯ

  การพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ นำข้อมูลภาครัฐ ภาคประชาชนมาสังเคราะห์ให้ภาคีประเด็น สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน เช่น ฐานข้อมูลผู้พิการ อุบัติเหตุ เป้าหมาย 2-3 ปี มีศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด โดยในเบื้องต้น 2-3 เดือน จะมีการจัดทำข้อมูลเครือข่าย ฯ

 4. ประเด็นเกษตรฯ

  สภาความร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่ ที่เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน เช่น กรณีพันธุ์ข้าว ทำงานร่วมกันกับหน่วยงาน ได้แก่ เกษตรฯ(1 ฟาร์ม 1 ตำบล ) กศน.(การเรียนรู้ตามอัธยาศัย) ธกส.(เศรษฐกิจพอเพียง) จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันและจะพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ

 5. ประเด็นอุบัติเหตุ

  การขยายผล สงขลามหาวชิราวุธโมเดล(พัฒนาทักษะชีวิต) กับ เครือข่ายโรงเรียน และพื้นที่ในแผนสุขภาพตำบล พยายามจะขับเคลื่อนนโยบายรถโรงเรียน

 6. ประเด็นหลักประกันฯ

  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ์และการช่วยการทำบัตร(สงขลา 1 ใน 5 จังหวัดนำร่องการใช้บัตรสมารทการ์ด) ขยายเครือข่ายฯ

 7. ประเด็นผู้พิการ

ขยายเครือข่ายผู้พิการใน 4 อำเภอ (เช่น ตรวจสุขภาพ อาชีพ) โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน(การดูแลกันและกันระหว่างผู้พิการ)

 1. ประเด็นเด็กและเยาวชน

  ขยายผลศูนย์เด็กเล็กฯ (กรณีบ้านบางดาน)ใน อ.เมือง และพื้นที่ที่สนใจ การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนผ่านการเปิดสนับสนุนโครงการฯ สมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 2. ประเด็นผู้บริโภค

  ปี 2551

  • การทำ mapping ผู้บริโภค (โครงการผู้บริโภคฯ 3 จังหวัด )
  • การจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมในการขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การทำ best practice ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริโภค
  • การทำงานผู้บริโภคในพื้นที่ ( ท่าข้าม ปริก ควนรู)

  ปี 2552

 • จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน และ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค
 • ขยายองค์กรเครือข่าย พัฒนากลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง เช่น กลไกการรับเรื่อง การไกล่เกลี่ย
 • การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
 1. ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีรู้ วิธีคิด การพัฒนาหลักสูตรการจัดการชุมชน (สำหรับภาคประชาชน และภาครัฐ)

 2. ประเด็นวัฒนธรรม

  กิจกรรมตามรอยลุงเท่ง (ต.คูขุด) โครงการปี่ฯ(ต.กระแสสินธุ์) ตามรอยตาสำหรุษ(ต.พิจิตร) บริหารวัฒนธรรมในเชิงบูรณาการ

3.2 การบริหารจัดการ

 • การประชุมร่วมทุกเสาร์ที่ 2 ของเดือน ช่วงเช้าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วงบ่ายติดตามงาน / บริหารจัดการ
 • นำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน(งบอบจ./งบอื่นๆ)
 • นำเสนอแผนการดำเนินงานในช่วงเดือน(ปฏิทิน)ถัดไป

ข้อเสนอแนะ

 • กรณีประเด็นเด่นสามารถประสานทีมกลางเพื่อการถอดบทเรียน ทำสกู๊ป ทำสื่อได้
 • ควรใช้ช่องทางการสื่อสารทีมกลาง www.songkhlahealth.org ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
 • ทีมกลางมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เช่น การใช้สื่อIT ขอให้เครือข่ายบอกความต้องการ
 • เสนอให้เชื่อมข้อมูลการทำงาน กิจกรรมเด่น กับ อบจ.ผ่านเวปไซต์
 • ทีมกลางควรพัฒนารูปแบบการเสริมศักยภาพแก่เครือข่าย เพื่อเป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

อื่นๆ

 • จะมีแนวทางการเชื่อมกับสื่อ TPBS เพื่อการขยายผลการทำงาน
 • เพียงผีเสื้อขยับปีกกำลังจัดพิมพ์เล่ม 2
 • การประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป
 • ประเด็นอุบัติเหตุ และประเด็นเกษตรฯ จะมานำเสนอกิจกรรมเด่นในการประชุม

ปิดการประชุม 13.00 น.

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว