สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมเครือข่ายภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552

by Little Bear @12 ก.ย. 52 11:08 ( IP : 61...200 ) | Tags : แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ประชุมเครือข่ายภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เริ่มประชุม 09.30 น.

คุณชาคริต โภชะเรือง ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 กิจกรรม ได้แก่ มหาวชิราวุธโมเดล ประเด็นอุบัติเหตุจราจร และ เมนูสุขภาพโรงเรียน ประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ
 • ติดตามปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนของแต่ละประเด็น
 • หารือแนวทางดำเนินงานโครงการ อบจ.ปี 2553

คุณอัจจิมา พรรณนา กล่าวที่มาของการทำงาน จากปัญหาด้านอุบัติเหตุ ความสูญเสีย ความเสียหายจากปัญหาอุบัติเหตุจราจร จนเป็นจังหวัดนำร่อง รณรงค์เปิดไฟใส่หมวก ฯ จนขยับเข้าสู่ประเด็นอุบัติเหตุในแผนสุขภาพ ในปี 2550 เชื่อมโยงกับกลุ่มเหยื่อดำเนินกิจกรรม เช่น อบรมโดยกลุ่มเหยื่อเมาแล้วขับ อบรมการทำใบขับขี่ จิตอาสากู้ชีพ รณรงค์ด้วยสื่อ ปี 2551 ขยายผลจนเป็น “ สงขลามหาวชิราวุธโมเดล ”

อ.ณรงค์ ขุ้มทอง เล่าที่มาและความสนใจที่อยากทำ โดยเริ่มจากสาเหตุเด็กนักเรียนถูกรถชนหน้าโรงเรียน แต่หาคนผิดไม่ได้ จนให้ความสนใจเรื่องอุบัติเหตุ

แนวทางของ “มหาวชิราวุธโมเดล”

 • เสริมจากการพัฒนาผู้เรียน
 • พัฒนาเชิงนโยบาย
 • สร้างคู่มือ/ออกระเบียบโรงเรียน
  • ค้นหาความหมายทักษะชีวิต /สร้างความเข้าใจ ทั้งครู และผู้ปกครอง /พัฒนาคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง รร.มหาวชิราวุธโมเดล /ทำโปรแกรมข้อมูล / สร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการศึกษาต่อ
  • ทำดีให้คะแนนความดี(ต่อตัวเอง / ต่อโรงเรียน/ ชุมชน / ชาติ / ศาสนา)
  • ทำไม่ดีตัดคะแนน
  • โดยมีใบสั่ง(อาจารย์) ซึ่งจะนำส่งต่อให้ฝ่ายทะเบียน
  • สำหรับเด็กที่ถูกตัดคะแนนแก้ไขโดยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  • มีชั่วโมงทักษะชีวิต สอนเรื่องกฎจราจร มีการทดสอบ
  • มี“ แฟ้มความดี ” เป็นนโยบายโรงเรียนซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญ
  • มีนักเรียนที่ใช้แฟ้มความดีในการเข้ามหาวิทยาลัย ( มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ) ใช้แฟ้มเข้าสถานศึกษาประมาณ 40 คน
 • มีผลต่อการเรียนของนักเรียน
 • แนวทาง ปี 52 มีการขยายผลสู่ชุมชน
  • จัดตั้งชมนุมในโรงเรียนวชิราวุธ
  • จะลงในพื้นที่ 33 ชุมชนในเขต อ.เมือง
  • ขยายแนวคิดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้นักเรียนพบนายกอบต.ทุกคน ในเวทีประชุมระดับจังหวัด
  • จะนำประเด็นเรื่องอุบัติเหตุจราจร นำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมประจำเดือนของจังหวัด

ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นอุบัติเหตุ

 • ปัญหาอุบัติเหตุเกิดส่วนมากในชุมชน และกลุ่มเสี่ยงจะมีอายุน้อย ควรมีโอกาสนำโมเดลแบบนี้ไปขยายผลในชุนชน
 • การทดลองการบังคับไม่ให้ใช้มอเตอร์ไซด์ในโรงเรียนควรเริ่มต้นจากบางชั้นเรียน และขยับระดับชั้นเรียน
 • ควรขยายผลเป็นนโยบายสาธารณะ เข้าสู่กระบวนการท้องถิ่นระดับตำบล ระดับจังหวัด
 • ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นมีพลังเยอะ ควรหารูปแบบ กิจกรรม ให้เด็กได้ปลดปล่อยในทางที่ถูกต้อง
 • มหาวชิราวุธโมเดลเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยสร้างกฏิกาทางสังคม
 • ควรมีป้ายสติกเกอร์รณรงค์ด้วยตัวสถิติด้านอุบัติเหตุ และจังหวัดมีข้อมูลสถิติด้านอุบัติเหตุพร้อมอยู่แล้ว สามารถพัฒนาเป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์
 • ควรขยายผลในสถานศึกษาอื่นๆ เช่น รร.เทคนิค

คุณพิษณุ มุณีแนม นำเสนอกรณีเมนูสุขภาพโรงเรียน

เป้าหมาย อยากให้นักเรียนได้ทานอาหารที่ปลอดภัย

แนวทางการทำงาน

 • ทำเรื่องข้อมูล การบริโภคอาหารของนักเรียน (ประมาณ 200 มื้อ / 1 ปี)
 • ผลิตเมนูสุขภาพ
 • เชื่อมโยงการผลิตจากชุมชนเข้าสู่โรงเรียน
 • นำการปลูก ผัก ให้เป็นหน้าที่ของชุมชน
 • มีการออกแบบตาราง วางแผนการปลูกผักปลูกกินตลอดปี
 • ออกแบบแปลงผัก
 • รูปแบบการผลิตที่หลากหลาย เช่น ปลูกในล้อรถยนต์
 • ดึงคนในชุมชน(กลุ่มเสี่ยง) ให้คุณค่า สร้างงาน
 • รวมเป็นกลุ่ม ตัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง

ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยน

 • ทำอย่างไรจะเป็นเมนูสุขภาพของชุมชน
 • เป็นรูปแบบการสร้างความรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้
 • ประเทศไทยมีที่ดินเยอะ แต่มีการใช้ประโยชน์น้อย
 • ควรขยายผลไปสู่ชุมชน โรงเรียน
 • การปลูกผัก สามารถเป็นกิจกรรมของครอบครัว สร้างสายใย
 • สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมเข้าสู่การศึกษาได้
 • เชื่อมโยงกับภูมิปัญญา “ อาหารเป็นยา ” ซึ่งมีการขยับประเด็นงานด้านแพทย์แผนไทย กับคณะแพทย์แผนไทย มอ.
 • กรณีผักปลอดสารพิษอบต.ท่าข้าม ขาดการบริหารจัดการ ปัจจุบันเหลือข้าวสารที่ยังเชื่อมโยงการผลิตกับโรงเรียน

การประชุมครั้งต่อไป ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 14 มีนาคม 2552 จะมีการแลกเปลี่ยนในประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นวัฒนธรรม เรื่องตามรอยทวดเท่ง

13.00 น. ปิดการประชุม

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว