สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เวที “สานเสวนาเพื่อลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ”

เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนา ลุ่มน้ำรัตภูมีร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดเวที “สานเสวนาเพื่อลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ” วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักสงฆ์เกาะบก ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป พิธีเปิดโดยนายอำเภอรัตภูมิ

ในเวทีมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น เสวนาเรื่องเล่าคนลุ่มน้ำ เสวนาพันธุกรรมและความมั่นคงทางอาหาร และการขับเคลื่อนกติกา/ธรรมนูญร่วมของคนลุ่มน้ำ ดนตรีกวีศิลป์โดยศิลปินพื้นบ้าน บูธนิทรรศการ หลากหลาย!!

ร่วมเรียนรู้และกำหนด ทางเลือกทางรอดของเราได้ในงาน

อย่าลืม! อย่าพลาด ! พบกันที่สำนักสงฆ์เกาะบกใน วันและเวลาดังกล่าว


กำหนดการเวที“สานเสวนาเพื่อลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ณ สำนักสงฆ์เกาะบก ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๙.๐๐ - ๙.๔๕ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดโดยนายอำเภอรัตภูมิ

๑๐.๐๐- ๑๐.๓๐ น. เสวนาเรื่องเล่าคนลุ่มน้ำ(คนสามวัย)

ดำเนินราย การโดยคุณพิษณุ มุณีแนม ร่วมเสวนาโดย

คุณหุ้น สุวรรณ มณี ผู้ประสานงานโซนปลายน้ำ

คุณสมนึก หนูเงิน ประธานเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี

นายภูมิปัญญา หมัดหลี เยาวชนเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำเขาพระ

๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. คอนเสริ์ตครอบครัวครูเจี๊ยบ กอและ

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. เสวนาสถานการณ์ พันธุกรรมกับความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ

ดำเนินราย การโดยคุณกำราบ พานทอง ผู้ประสานงานสถาบันศานติธรรม

ร่วมเสวนาโดย

คุณบรรจง ทอง เอื่อย ผู้ประสานงานกลุ่มเกษตรธรรมชาติทิพย์คีรี

คุณดิษ เพชร ปาน รองประธานกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านในไร่

คุณเอกชัย อิสระ ทะ ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกฯ

อ.ปราโมทย์ แก้ว วงศ์ศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอ.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ดนตรีกวีศิลป์โดยศิลปินเพลงเพื่อสังคม /ดำ สตูล

และร่วมด้วย ศิลปินเครือข่ายฯ /คุณสมาน หมุดยะฝา

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. ผลการขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนา ลุ่มน้ำรัตภูมี

๑๓.๑๕ – ๑๔.๐๐ น. ความสำคัญของการขับเคลื่อนธรรมนูญลุ่มน้ำรัตภูมิ

พิธีกรโดย นายสมาน หมุดยะฝา ร่วมเสวนาโดย

คุณหมีด บิล อะหลี ตัวแทนประชาชนต้นน้ำ

คุณมานพ มีงาม ตัวแทน ประชาชนต้นน้ำ

คุณอนันต์ สุวรรณโณ ตัวแทน ประชาชนกลางน้ำ

ร.ต.ต.ซ้อน อินท จันทร์ ตัวแทนประชาชนกลางน้ำ

คุณพิษณุ มุนี แนม ตัวแทนประชาชนปลายน้ำ

คุณสุจิน แก้วบุญ ส่ง ตัวแทนประชาชนปลายน้ำ

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. แลกเปลี่ยน/แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเสวนา

๑๕.๐๐ น. ปิดเวทีเสวนาโดย นายกอบต.ควนรู

***หมายเหตุ อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย กองเลขาฯ ๐๘๑-๖๙๐๐๔๘๗ หรือ ๐๘๑-๕๔๒๒๖๔๙

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว