สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ขอเชิญร่วมโครงการเดินเพื่อสันติปัตตานี

by punyha @12 ก.ค. 53 17:15 ( IP : 183...169 ) | Tags : ข่าวสุขภาพประจำวัน

โครงการเดินเพื่อสันติปัตตานี

15 กุมภาพันธ์ 2553

หลักการและเหตุผล

ความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 4,000 คน นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2547 สาเหตุของความขัดแย้งอาจเนื่องมาแต่ฝ่ายหนึ่งต้องการให้เกิดการผสมผสานกลมกลืน แต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการความยุติธรรมตลอดจนการคงรักษาความเป็นชาติพันธุ์และอัตลักษณ์อื่น ๆไว้ หากมุ่งให้เกิดการแพ้ชนะกัน ความขัดแย้งก็คงจะยืดเยื้อต่อไป จึงน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่พลเมืองไทย ทั้ง 76 จังหวัด จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงโดยเร็ว มีข้อขัดแย้งประการใด พึงใช้การพูดคุยแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา อันจะนำไปสู่การเจรจาและการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีต่อไป

การเรียกร้องดังกล่าว ไม่น่าจะเป็นเพียงการเรียกร้องต่อผู้อื่นเท่านั้นหากควรเรียกร้องต่อตัวเราเองและมีการกระทำเพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงริเริ่มโครงการเดินเพื่อสันติปัตตานีขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าว

การเดินเพื่อสันติปัตตานีครั้งนี้ จะเป็นความพยายามเชื่อมโยงสันติภายในของผู้เดิน เข้ากับเรื่องของสังคม หรือเชื่อมโยงกับสันติสังคมด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้มาพูดคุยกัน เพื่อร่วมกันคลี่คลายความขัดแย้งโดยสันติวิธี

  2. เรียกร้องพลเมืองไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะมีเชื้อสายใดให้ถือเป็นภารกิจของตนที่จะมีส่วนร่วมแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี

  3. เรียกร้องให้พลเมืองไทยนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนใจศึกษาปัญหาและความเดือดร้อนของพลเมืองไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเห็นใจ อันจะมีส่วนช่วยให้มีการแก้ไข ความขัดแย้งโดยสันติวิธี

วิธีดำเนินงาน

เดินอย่างสงบและตั้งจิตมั่น จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไปถึง มัสยิดกลางปัตตานี ระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร

องค์กรผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี โดยความร่วมมือกับสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัน - เวลา

1. ช่วงก่อนเดือนรอมฎอน 11 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2553 จะหยุดพักแรมตามวัดและมัสยิด โดยมีกำหนดการคร่าว ๆ ดังนี้

05.00 น. ตื่นนอน

05.30 น. เริ่มเดิน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. เดินต่อ

11.00 น. พัก

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงและพัก

15.00 น. เดินต่อ

17.30 น. พัก

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. ประชุมทบทวนประสบการณ์ /พูดคุยกับชุมชน

21.00 น. เข้านอน

2. ช่วงเดือนรอมฎอน 11 สิงหาคม - 1 กันยายน 2553 จะหยุดพักแรมตามมัสยิด โดยมีกำหนดการคร่าว ๆ ดังนี้

04.30 น. ตื่นนอน

04.45 น. รับประทานอาหารเช้า

05.30 น. เริ่มเดิน (เริ่มถือศีลอด)

10.00 น. พัก

15.00 น. เดินต่อ

17.30 น. พัก

18.15 น. ละศีลอด

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. ประชุมทบทวนประสบการณ์ /พูดคุยกับชุมชน

20.30 น. เข้านอน

หมายเหตุ : สำหรับชาวมุสลิมที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน อาจเดินเพียงบางช่วงเวลา แล้วนั่งรถ เพื่อเป็นการถนอมแรง สำหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม อาจร่วมอดอาหาร ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีและความเข้าใจต่อกันโดยบางคนที่ร่างกายไม่อำนวยอาจขอดื่มแต่น้ำในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้ร่วมเดิน

อาสาสมัครร่วมเดินในเบื้องต้น ที่ปวารณาที่จะเดินตลอดระยะทางที่กำหนด มีดังนี้

  1. นายโคทม อารียา

  2. นายประมวล เพ็งจันทร์

  3. น.ส.งามศุกร์ รัตนเสถียร

และยังเปิดรับอาสาสมัครร่วมเดินคนอื่นๆ ไม่ว่าจะร่วมเดินตลอดระยะทาง หรือเดินเป็นบางช่วงก็ได้

ดูรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่โครงการเดินเพื่อสันติปัตตานี

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว