สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รางวัลสนับสนุนชุมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

by punyha @24 มิ.ย. 53 12:05 ( IP : 112...104 ) | Tags : ข่าวสุขภาพประจำวัน

รางวัลสนับสนุนชุมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า
ความเป็นมา


            จากความเชื่อมั่นว่า 'ชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าหรือคนต้นน้ำไม่ได้เป็นผู้ ทำลาย แต่เป็นผู้ที่ดูแลและรักษาป่าและต้นน้ำให้เราคนเมืองได้ใช้ประโยน์ร่วมกัน'


            มูลนิธิกองทุนไทย โดยการสนับสนุนของธนาคาร ไทยพาณิชย์และมูลนิธิสยามกัมมา จล ริเริ่มการมอบรางวัล “สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและ อนุรักษ์ป่า” หรือ รางวัลป่างามฯ ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ยกย่อง เป็นกำลังใจ เผยแพร่งานและเป็นทุนต่อยอดการทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก องค์กรชุมชน กลุ่มเด็ก เยาวชน ที่ทำกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า แบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ใน รูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชุมชน และความต้องการของพื้นที่นั้น เช่น การปลูกป่า ป่าชายเลน การทำแนวป้องกันไฟป่า การบวชป่า จัดศูนย์การเรียนแลป่าชุมชน จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติฝายชะลอความชื้น ธนาคารพันธุ์ไม้ท้องถิ่น กิจกรรมดูแลป่าต้นน้ำการป้องกันไฟป่า ฯลฯ
              นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานเพื่อ การดูแลป่าร่วมกันมากว่า 5 ปี มีชุมชนนับร้อยเข้าร่วมโครงการและดูแลพื้นที่ป่ากว่า 200,000 ไร่ มูลนิธิกองทุนไทย ขออาสาเป็นสะพานน้ำใจเชื่อมร้อยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วนใน สังคมเพื่อไปหนุนเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกันดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ของ ประเทศไทยให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมๆ กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล


  1.  องค์กรผู้เสนอโครงการต้องปฏิบัติงานในชุมชนมา แล้วอย่างน้อย 1 ปี  และมีคณะกรรมการกลุ่มที่ชัดเจน

  2. มีความชัดเจนของผลงานและความสำเร็จในด้านการ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่ผ่านมา  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (ปัญหา)  การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ผ่านมา  ปัญหาและอุปสรรค  บทเรียนที่เป็นเทคนิคหรือนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ความสำเร็จ)

  3. มีความชัดเจนของโครงการและแผนงานที่ชุมชนจะ ดำเนินงานต่อไป แนวทางที่จะต่อยอดและขยายผลงานและความสำเร็จต่อไป (ต่อยอดขยายผล)

  4. มีความชัดเจนของวิธีการและตัวชี้วัดในการติดตาม ประเมินผลโครงการ

  5. ข้อเสนอโครงการต้องไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ เอ 4

  6. โครงการที่ผ่านการตัดสิน จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท  ในงาน “ป่า งาม น้ำใส ร่วมใจรักษ์”


ช่วงเวลาการเปิดรับโครงการ

เปิดรับข้อ เสนอโครงการประมาณ    กรกฏาคม- สิงหาคม ของทุกปี

ผ่าน www.tff.or.th,  www.give2all.com , www.thaingo.org


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ลัดดา วิไลศรี ผู้ประสานงานโครงการ

E-mail: ladda@tff.or.th

e_baple@hotmail.com

โทรศัพท์ 0-2314-4112-3  โทรสาร 0-2718-1850


มือถือ: 085-0757906

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่มูลนิธิกองทุนไทย

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว