สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรู้การจัดการดิน น้ำ ป่า บ้านคลองลำแชง”

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรู้การจัดการดิน น้ำ ป่า บ้านคลองลำแชง” ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ โดยกลุ่มรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมบ้านคลองลำแชง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สนใจติดต่อฝ่ายประสานงานพื้นที่ นายหะยีหมีด บิลอะหลี ๐๘๑-๓๖๘๑๓๙๖ ,นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย ๐๘๑-๖๙๐๐๔๘๗

รายละเอียดอ่านได้จากกำหนดการ

กำหนดการ “เรียนรู้การจัดการดิน น้ำ ป่า บ้านคลองลำแชง”

วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓

(กลุ่มรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมบ้านคลองลำแชง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา )

โปรแกรมของคุณอาจไม่สนับสนุนการแสดงรูปภาพนี้

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. นัดหมายกันที่บาลาซะห์คลองลำแชง

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรู้จักพื้นที่บ้านคลองลำคลอง โดยหะยีหมีด บิลอะหลี ประธานกลุ่มรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมฯ

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ศึกษารูปแบบการจัดการดิน น้ำ ป่า

  • กลุ่มที่ ๑ ศึกษาการจัดการเกษตร/เกษตรธาตุ ๔ , พืชร่วมยาง
  • กลุ่มที่ ๒ ศึกษาการจัดการฝายชะลอน้ำพื้นบ้าน/วังปลา
  • กลุ่มที่ ๓ ศึกษาการจัดการป่าชุมชนชายคลอง/สมุนไพรริมคลอง

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สรุปการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน(รวมตัวกันอีกครั้งที่บาลาซะห์ฯ)

๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับ

หมายเหตุ: ติดต่อฝ่ายประสานงานพื้นที่ นายหะยีหมีด บิลอะหลี ๐๘๑-๓๖๘๑๓๙๖ ,นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย ๐๘๑-๖๙๐๐๔๘๗

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว