สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เรื่องควรรู้ที่ควนรู

by Little Bear @26 พ.ย. 52 18:37 ( IP : 61...227 ) | Tags : แนะนำจังหวัดสงขลา

ชุมชนตำบลควนรู เป็นชุมชนไม่ใหญ่นัก มีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยเฉพาะหมู่ ๑,๗ ที่มีความเป็นอยู่กึ่งเมืองมากกว่าหมู่อื่น ๆ ใน ๙ หมู่บ้าน แต่การทำงานพัฒนาในพื้นที่ มีมุมน่ารัก ๆ ยากจะบอกว่า มีเรื่องควรรู้ที่ควนรูให้ได้ทราบกัน คือว่า ในชุมชน ได้เกิดสภาองค์กรชุมชนขึ้นมา เมื่อไม่นาน มีการเคลื่อนไหวตลอด เริ่มตั้งแต่การประชุมร่วมกันของ ๒ สภา คือสภาองค์กรชุมชนกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องของการจัดงานย้อยรอยเสด็จ ๕๐ ปี ของในหลวงและสมเด็จฯ เป็นความร่วมมือกัน มีการออกแบบกิจกรรม ขบวนต่าง ๆ ในความเป็นคนควนรูแต่แรก

คำอธิบายภาพ : kuanroo-1

ขบวนการถ่ายทอดความเป็นชุมชนคนควนรู ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น เวียง วังคลังนาเก่าของอำเภอรัตภูมินั้นเป็นครั้งแรกของการทำงานร่วมกันของ ๒ สภา ต่อมายังมี งานมหกรรมภูมิปัญญาชุมชนครั้งที่ ๖ เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานนัก ครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของ ๒ ตำบล โดยใช้ชื่อร่วมกันว่า “ มหกรรมภูมิปัญญา สุขภาวะชุมชนคนควนรู-คูหาใต้” และเร็ว ๆ นี้ กำลังมีสถานการณ์เกิด ในชุมชน ในกรณีการก่อสร้างโรงผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ที่ดำเนินการก่อสร้างโดยยังไม่ขออนุญาตก่อสร้าง

คำอธิบายภาพ : kuanroo-2

องค์การบริหารส่วนตำบลกับสภาองค์กรชุมชน ตั้งให้มีคณะศึกษาและเตรียมเวทีประชาคมขึ้น โดยอาศัย พรบ.สภาองค์กรชุมชน มาตรา ๒๑(๖) ในการซึ่งตามกฎหมาย พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๑ (๖) ได้ให้มีภารกิจ การจัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่มีผล หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ หรือเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนดำเนินการดังกล่าว ต้องนำความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย ทางสภาองค์กรชุมชนตำบลควนรู  จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นร่วมกันในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชน กำหนดจัดวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ วัดไทรใหญ่ มีผู้เข้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ หมู่ ๔,๕,๖,๙ ตำบลควนรู

คำอธิบายภาพ : kuanroo-3

คำอธิบายภาพ : kuanroo-4

ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไร พรุ่งนี้จะแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปว่า ชุมชนจะแก้ปัญหาโดยชุมชนได้อย่างไร ทางออกต่อกรณีนี้จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป

เรียบเรียงโดย ณัฑฐวรรณ อิสระทะ

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว