สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

เปิดรับอาสาสมัครเพื่อร่วมคัดแยกเสื้อผ้าที่รับบริจาคสมทบกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัยและกองทุนคนพิการ วันที่ 29 เมษายน 2555

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
by punyha @26 เม.ย. 55 14:53 ( IP : 113...243 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
photo  , 640x480 pixel , 58,854 bytes.

มูลนิธิชุมชนสงขลา เปิดรับอาสาสมัครเพื่อร่วมคัดแยกเสื้อผ้าที่รับบริจาคมา เพื่อจำหน่ายสมทบเข้่ากองทุนฟื้นฟูชีวิตผู้ประสบภัยสงขลาและกองทุนศูนย์ราษฏร์พัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุสงขลา

กำหนดจัดกิจกรรมคัดแยกในวันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2555  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรมวัดคลองแห

ลงชื่อร่วมกิจกรรม หรือ สอบถามเพิ่มเิติมได้ที่ สำนักงานมูลนิธิชุมชนสงขลา อาคารชิตตยาแมนชั่น เลขที่ 73 ซอย 5 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

09.00 - 17.00 น. โทรศัพท์ 074-221286  หรือ  086-4892086 17.00 น. เป็นต้นไป  โทรศัพท์ 074-474082

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว