สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 2 พ.ศ.2555

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
by punyha @30 ม.ค. 55 09:59 ( IP : 180...27 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย

สมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕

คณะกรรมการดำเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป (คจสป.) ได้กำหนดจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๕

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม สปร.

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว