สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

แจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อสุเมธ วรกาญจนานนท์ (คุณพ่อคุณมนุชาธิป วรกาญจนานนท์)

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
by punyha @17 ก.ค. 55 20:32 ( IP : 223...80 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย

ด้วยคุณพ่อสุเมธ วรกาญจนานนท์ คุณพ่อคุณมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ เสียชีวิต

ขอแจ้งญาติมิตร ภาคีเครือข่ายร่วมเคารพศพ และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00 น.

วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2555 งานสวดพระอภิธรรมศพที่บ้าน (ตรงข้ามวัดป่าตอ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง) เข้าทางไปทะเลน้อย ผ่านที่ว่าการอำเภอควนขนุน ประมาณ700
เมตร

วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2555 งานสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดป่าตอ ต.โตนดด้วน  อ.ควนขนุน จ.สงขลา

กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 23 กรกฎาคม  2555 เวลา 13.00 น. ณ วัดป่าตอ ต.โตนดด้วน  อ.ควนขนุน จ.สงขลา

แจ้งมายังญาติมิตร ภาคีเครือข่ายทราบโดยทั่วกันค่ะ

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว