สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

กรอบการมองการเคลื่อนสงขลาพอเพียง

ความพอประมาณ

ลักษณะผลลัพท์

 1. กินดีอยู่ดีมีคุณธรรม
 2. รู้รักสามัคคี รวมกลุ่มเครือข่าย
 3. มีค่านิยมร่วมที่ดี
 4. มีอาสาสมัคร/พลเมืองมีสำนึกสาธารณะ
 5. ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

รูปธรรมการขับเคลื่อน

 1. หาตัวอย่างผู้นำพอเพียง 84 คน
 2. หาตัวอย่างองค์กรหรือชุมชนค่านิยมพอเพียง 16 องค์กรหรือชุมชน

การมีเหตุผล

ลักษณะของผลลัพท์

 1. มีแหล่งเรียนรู้ มีการต่อยอดความรู้
 2. รู้จักตนเอง (ประวัติศาสตร์รากเหง้า)
 3. ใช้แผนชุมชนหรือแผนสุขภาวะในการจัดการปัญหาและทรัพยากร

รูปธรรมขับเคลื่อน

 1. หาแหล่งเรียนรู้ 100 แหล่ง มีการถอดบทเรียน ชุดนิทรรศการ
 2. หนังสือ "ผีเสื้อขยับปีก 4"
 3. หนังสือ "วิถีอัตลักษณ์คนสงขลา"
 4. ต้นแบบหมู่บ้านในฝัน 4 หมู่บ้าน
 5. ต้นแบบหมู่บ้านพอเพียง 16 หมู่บ้าน
 6. ตำบลพอเพียง 40 ตำบล (12 องค์กรความร่วมมือ)
 7. หมู่บ้านสุขภาวะ 20 หมู่บ้าน
 8. ตำบลเกลอสุขภาวะ 23 ตำบล
 9. หมู่บ้านในฝัน 84 หมู่บ้าน

การมีภูมิคุ้มกัน

ลักษณะผลลัพท์

 1. การมีระบบบริหารจัดการที่ดี
 2. การมีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ส่งเสริมความพอเพียง
 3. มีระบบกองทุนเพื่อขับเคลื่อนสังคม
 4. มีระบบการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 5. มีระบบสุขภาพที่เอื้อต่อสุขภาวะ

รูปธรรมขับเคลื่อน

 1. มีกลไกบูรณาการ 12 องค์กรใน MOU และพื้นที่บูรณาการ
 2. มีระบบฐานข้อมูลกลาง
 3. มีระบบการสื่อสารในจังหวัดผ่านสื่อหลากหลาย
 4. อุทยานอาหารเพื่อสุขภาพและแบรนด์สงขลาพอเพียง
 5. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ
 6. การรับรู้รายรับรายจ่ายครัวเรือนด้วยการทำบัญชีครัวเรือน
 7. ระบบสนับสนุนสินค้าชุมชนและ SME (พัฒนาของดี 16 อำเภอ 140 ตำบล)
 8. กองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบ 20 กองทุน
 9. กองทุนกลางพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้
 10. กองทุนสัจจะวันละบาท
 11. กองทุนกลางระดับจังหวัดมูลนิธิชุมชนสงขลา
 12. ต้นแบบธรรมนูญกองทุนกลางตำบลพิจิตร
 13. ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี
 14. แผนชุมชน 2 ชุมชนรับมือน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่
 15. การจัดการน้ำเสียคลองอู่ตะเภาระดับครัวเรือน (มีถังดักไขมัน)
 16. การพัฒนาศูนย์ราษฎร์พัฒนาสำหรับคนพิการ
 17. การสวมหมวกกันน็อค 100%
 18. ต้นแบบธรรมนูญระบบสุขภาพตำบลชะแล้
 19. อสม. พอเพียง
 20. รพ.สต.เข้มแข็ง
 21. ศูนย์พัฒนาครอบครัวแข้มแข็ง
 22. กรณีผู้บริโภค
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว