สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เด็กไทยเห็นแก่ตัว “ให้” ไม่เป็น

by boonruaing @11 ส.ค. 52 15:31 ( IP : 222...41 ) | Tags : สาระน่ารู้

ผลสำรวจ ต้นทุนชีวิตเด็กไทยเหือด ระบุ เห็นแก่ตัว “ให้” ไม่เป็น ขาดแรงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และหันไปยึดติดวัตถุมากขึ้น “หมอเดว” แนะแม่ต้องสร้างทุนชีวิตให้ลูก ให้เวลา - ความรัก และการพูดคุยให้กำลังใจ ถือเป็นบันได 3 ขั้นแรกแก่ลูก

นพ.สุริย เดว ทรีปาตี หัวหน้าฝ่ายกุมารเวชศาสตร์สังคมและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าว “แม่...ผู้สร้างทุนชีวิตลูก” ว่า ต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนถือเป็นภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นการลดพฤติกรรมเสี่ยงและปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย พลังตัวตนหรือคุณค่าในตัวเอง พลังเพื่อนและกิจกรรม พลังครอบครัว พลังชุมชน และพลังสร้างปัญญา

แต่ การเลี้ยงดูของพ่อแม่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มักเน้นการให้ต้นทุนกับลูกเพียง 2 ด้าน คือ ทุนทรัพย์ และทุนทางปัญญา ผลที่ออกมา คือ เด็กในปัจจุบันกลายเป็นหุ่นยนต์ มุ่งเรียนและแข่งขันเพื่อให้ได้งานสบายและเงินเดือนสูงๆ แต่ขาดการสร้างต้นทุนชีวิต ซึ่งเป็นทุนการเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กมีความเป็นคนมากกว่าหุ่นยนต์

นพ.สุริย เดว กล่าวว่า จากการสำรวจต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชน ผ่านแบบทดสอบต้นทุนชีวิตของเยาวชนอายุระหว่าง 12 - 25 ปี จำนวน 20,892 ตัวอย่าง ใน 18 จังหวัด พบว่า ต้นทุนชีวิตที่ขาดหายไปของเด็กไทย มีอยู่ 4 ด้าน คือ

  1. ขาดทักษะการเป็นผู้ให้ มีเพียงร้อยละ 34 เช่น การช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยทำงานบ้าน หากเยาวชนไม่มีทักษะการเป็นผู้ให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ สังคมจะขาดความเอื้ออาทร และเห็นแก่ตัวมากขึ้น

  2. ขาดการร่วมกิจกรรมทางศาสนา ร้อยละ 43 เมื่อสิ่งเหล่านี้ขาดหายไป สิ่งที่เกิดขึ้น คือ เด็ก และเยาวชนขาดแรงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และหันไปยึดเหนี่ยวทางวัตถุ

  3. การสะท้อนคุณค่าของเด็กๆ ในชุมชนในระดับที่น้อยมาก ร้อยละ 51 แสดงให้เห็นว่า ประเทศเราลงทุนกับเด็กและเยาวชนในกิจกรรมสร้างสรรค์น้อยมาก ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เด็กติดเกม เพราะขาดพื้นที่และกิจกรรมทางเลือกอื่นๆ

  4. ยอมรับการไม่พูดความจริง ร้อยละ 30 ซึ่งเป็นประตูบานแรกสู่ความไม่ซื่อสัตย์

“ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับลูก คือ แม่ และเป็นผู้สร้างทักษะการเป็นผู้ให้ที่สำคัญแก่ลูกได้เป็นอย่างดี เช่น ช่วยทำงานบ้าน ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ไม่เช่นนั้นสังคมแห่งความเอื้ออาทรจะกลายเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน และเห็นแก่ตัวในที่สุด แม่ถือว่าเป็นผู้สร้างโลก ผ่านการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับลูกโดยการเลี้ยงดูด้วยการให้เวลา ให้ความรัก และการพูดคุยให้กำลังใจให้ทักษะกับลูก ซึ่งถือเป็นบันได 3 ขั้นแรกของการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็ก”

นพ.สุริย เดว กล่าวว่า แม่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการใช้เวลากับลูก ส่วนใหญ่พ่อมักจะมีปัญหาเรื่องเวลาให้กับลูกมากกว่า แต่เวลาที่แม่ให้กับลูกมักอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุนมากกว่าการสร้าง สัมพันธภาพ ดังนั้น การใช้เวลากับลูกให้สัมผัสถึงความรักด้วยคำพูด หรือแม้แต่การโอบกอดสัมผัส และไม่ควรใช้คำพูดที่บั่นทอนจิตใจ

ซึ่ง จากการให้คำปรึกษาในคลินิกวัยรุ่นพบว่า 100% ที่มาปรึกษาไม่มีทักษะในการชื่นชม หรือพูดคุยให้กำลังใจ มีกรณีตัวอย่างที่พบว่า เด็กที่ได้เกรดเฉลี่ย 0.26 เพราะมาจากคำพูดของแม่ที่บั่นทอนจิตใจมาตลอด ดังนั้น หากบันได ทั้ง 3 ขั้นดังกล่าวขาดหายไป การสร้างต้นทุนชีวิตด้านต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นได้ยาก

คุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆ เยาวชนสามารถทดสอบต้นทุนชีวิตเบื้องต้นได้ ผ่านเกมทดสอบทุนชีวิตในเว็บไซต์ http://www.thaihealth.or.th หรือ http://www.dekplus.com

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTV ผู้จัดการ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว