สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ประกาศการสนับสนุนโครงการรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน และครอบครัวปี 2550

ประกาศการสนับสนุนโครงการ รายการวิทยุสำหรับเด็กเยาวชน และครอบครัว ปี 2550

รอบที่ 1 กำหนดส่งและปิดรับโครงการรายการ ภายใน 5 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2550 ทราบผลการพิจารณาภายในเดือน มิถุนายน 2550 เพื่อออกอากาศตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2550


ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดนโยบายและแผนงานสนับสนุนการพัฒนาสื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใต้แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ซึ่งสอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 โดยได้จัดระบบการให้ทุนอุปถัมภ์ด้านรายการโทรทัศน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ในด้านการส่งเสริมให้เกิดรายการวิทยุโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน สสส. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การสนับสนุนทุนโครงการรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน ประเภททั่วไป

ลักษณะรายการที่ สสส. สนับสนุน 1. นำเสนอเนื้อหาที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพอย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่ • มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีและเหมาะสมของแด็กเยาวชนและครอบครัว
• การลดปัจจัยเสี่ยง เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ เป็นต้น
• การหนุนปัจจัยเสริม เช่น การออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร การส่งเสริมสุขภาพจิต เป็นต้น 2. รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ เป็นนวัตกรรม สร้างจุดต่างจากรายการทั่วไปได้ 3. มีโอกาสในการขยายผลร่วมกับรายการ / องค์กรเครือข่ายอื่น ๆ
4. มีโอกาสสูงที่จะมีความต่อเนื่องยั่งยืน เมื่อทุนของ สสส. หมดลง 5. เป็นรายการที่ผลิตโดยทีมงานที่มีประวัติการทำงานที่ดีและมีศักยภาพ


เงื่อนไขในการสนับสนุนทุน มีดังต่อไปนี้

 1. สำหรับโครงการที่เสนอมายัง สสส. ในแต่ละรอบการสนับสนุนทุน ที่มีลักษณะเดียวกัน / ใกล้เคียงกัน          คณะกรรมการจะเปรียบเทียบและคัดเลือกสนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพมากที่สุด
 2. สสส. จะสนับสนุนโครงการโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ • สนับสนุนการผลิตที่มีเนื้อหาและรูปแบบเป็นตามลักษณะเนื้อหาและหลักเกณฑ์ที่ สสส. ประกาศในแต่ละปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.thaihealth.or.th  ทั้งนี้ ลักษณะของคลื่นที่ออกอากาศควรรายละเอียดดังนี้
 3. เป็นคลื่นที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
 4. เป็นคลื่นที่ส่งเสริมรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว
 5. รายการมีช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 6. การให้การสนับสนุนจะไม่รวมค่าออกอากาศ (Air Time) • สนับสนุนเป็นบางส่วนในบางรายการ โดย สสส. จะพิจารณาว่าเป็นรายการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ และเป็นรายการที่มีคุณภาพ

โครงการต้องมีกระบวนการ / วิธีการ วิเคราะห์ / ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายก่อนและหรือระหว่างดำเนินโครงการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก  และ / หรือ นักจิตวิทยาเด็ก เพื่อพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและทำให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละวัยได้  ซึ่ง สสส. ยินดีสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานในขั้นตอนนี้


รูปแบบรายการ ควรมีการนำเสนออย่างน่าสนใจ สอดคล้องกับความสนใจของผู้ชมในแต่ละช่วงวัย มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นจุดต่างจากรายการทั่วไป ที่สำคัญควรเป็นรายการที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดและการเรียนรู้

ความยาวของแต่ละรายการ เน้นความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายของรายการ แต่ไม่เกิน 30 นาทีต่อตอน

งบประมาณการผลิตต่อตอน 30 นาทีไม่เกิน 5,000  บาทต่อตอน


ลักษณะเนื้อหาที่ สสส. ให้การสนับสนุน แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่มอายุ  ดังนี้

 1. กลุ่มเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี
  1.1 รายการเนื้อหาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับความสนใจของเด็กวัยนี้  อาทิ นิทานหรือดนตรี  ฯลฯ 1.2  รายการที่มีเนื้อหาส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรม การรู้จักแยกแยะถูกผิด ที่สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ มีการพูดคุยกับเด็กด้วยเสียงที่ชัดเจน    ใช้ภาษา  และ รูปแบบการนำเสนอเหมาะสมกับวัย
 2. กลุ่มครอบครัว
  2.1 รายการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อมวลชนโดยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์  แยกแยะ ใช้วิจารณญาณในการรับสื่อเพื่อจะไม่ได้รับอิทธิพลทางลบ  โดยรูปแบบรายการควรตอบสนองความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 2.2 รายการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดการใช้เวลาร่วมกัน  สำหรับครอบครัวที่มีลูก          อยู่ในวัยเรียนถึงวัยรุ่น ในรูปแบบที่เหมาะสม อาทิ ละคร หรือ วาไรตี้


  การจัดส่งโครงการมายัง สสส.
 3. กรุณาใส่รายละเอียดของโครงการในแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนโครงการรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน ในทุกหัวข้อ และเซ็นชื่อรับรอง  ซึ่งท่านสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ www.thaihealth.or.th  หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สสส. โทร.0-2298-0500
 4. จัดส่งรายละเอียดของโครงการพร้อมตัวอย่างสคริปท์ของรายการและตัวอย่างรายการ (VCD หรือ DVD เสียงตัวอย่าง) ทั้งหมด 10 ชุด มายัง สสส. (สำนัก 5)  โดยส่งมาที่ อาคาร SM Tower ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กทม. 10400
 5. แต่ละบริษัท/องค์กร สามารถส่งรายการเพื่อนำเสนอเข้าพิจารณาได้ไม่เกิน 2 รายการต่อรอบการพิจารณาเท่านั้น

*  * * การส่งเอกสารไม่ครบถ้วน อาจมีผลให้ถูกตัดสิทธิ์ได้


คำแนะนำในการเสนอโครงการ 1) เอกสารโครงการรายการที่จะเสนอ สสส.  ประกอบไปด้วยเอกสารโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน  (ตาม "แบบเสนอโครงการ" )  จำนวน 10 ชุด  และแนบแผ่นVCD/DVD ตัวอย่างรายการของท่าน
2) ควรส่งโครงการรายการแต่เนิ่นๆ โดยปิดรับโครงการ 31 พฤษภาคม 2550  เพื่อที่คณะกรรมการจะทยอยพิจารณาและได้ผลสุดท้ายภายใน 60 วัน นับจากวันปิดรับโครงการ
3) ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ ควรให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะทราบผล 4) สสส. จะไม่พิจารณาอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง  ในกรณีที่โครงการดำเนินงานไปแล้ว
5) ผู้ขอทุนควรเสนอรายละเอียดโครงการรายการให้มากที่สุด "โดยไม่ปิดบัง"  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
6) คณะกรรมการจะพิจารณาการให้ทุนตามเกณฑ์  โดยจะรวมถึงการเปรียบเทียบโครงการต่างๆ ที่ขอทุน  เข้ามาภายในรอบเดียวกันด้วย เพื่อให้การสนับสนุนทุนบังเกิดผลประโยชน์คุ้มค่าที่สุด ภายใต้วงเงินที่ สสส. กำหนดไว้ 7) โครงการรายการควรจัดให้มีการประเมินผลการผลิตและประเมินผลการรับชมรายการจากกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการพัฒนาโครงการรายการให้ดียิ่งขึ้น 8) ลิขสิทธิ์ของรายการที่ผลิตแล้วเสร็จทุกโครงการที่ได้รับการสนับสนุน มอบให้กับ สสส. ซึ่งสามารถทำการออกอากาศซ้ำได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาโครงการแนวทางสนับสนุนทุน

ลักษณะโครงการที่ สสส. สนับสนุน เน้นโครงการรายการที่มีเนื้อหาสร้างสุขภาวะเยาวชน ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
s ก่อให้เกิดการถักทอเครือข่ายเยาวชนและคนทำงานด้านเด็ก s อาจเป็นรายการการใหม่หรือรายการที่ทำมาก่อนแล้วก็ได้ หากเป็นรายการที่ทำมาก่อนแล้ว จะต้องอธิบายได้ถึง คุณค่าที่จะเพิ่มเติมจากเดิม s พัฒนามาจากพื้นฐานองค์ความรู้ s ก่อประโยชน์ในวงกว้างชัดเจน s สร้างกระบวนการเรียนรู้ s การมีส่วนร่วมของชุมชน/สังคม s ไม่ทำโดดเดี่ยว มีกระบวนการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ หรือดำเนินงานลักษณะเครือข่าย s มีความต่อเนื่องยั่งยืน ดำเนินการได้เมื่อทุนของ สสส. หมดลง โดยเพิ่มส่วนสมทบทรัพยากรจาก ชุมชน/ท้องถิ่น
s สามารถขยายผลและปรับใช้ได้
s เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ใช้งบประมาณสมเหตุสมผล


ลักษณะโครงการรายการและประเภทรายจ่ายที่ สสส. ไม่สนับสนุน
s โครงการรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสุราหรือยาสูบ หรือสินค้าทำลายสุขภาพอื่นๆ s โครงการรายการที่มีลักษณะธุรกิจหากำไร หรือเป็นการลงทุนเพื่อแสวงหากำไร s โครงการรายการที่เชื่อได้ว่าสามารถส่งผลประโยชน์ทางการเมืองแก่บุคคล หรือหน่วยงานนั้น s โครงการรายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการหาทุน ให้รางวัล หรือจัดซื้อรางวัล อันมิได้มีผลลัพธ์หลักเพื่อการสร้างสรรค์สังคม / เยาวชนโดยรวม s โครงการรายการที่มีวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน หรือกระบวนการในการดำเนินงานไม่ชัดเจน
s โครงการรายการที่มีการเดินทางไปต่างประเทศ หรือไปประชุมต่างประเทศ ที่มิใช่ส่วนจำเป็น s กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ สสส.ไม่สนับสนุนทุนแก่โครงการรายการที่ถือเป็นงานประจำของหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว s โครงการรายการที่ไม่พยายามสร้างการมีส่วนร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงาน นอกเหนือจากผู้ที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง s โครงการรายการจัดตั้งสำนักงาน หรือโครงการที่มีเจตนาหารายได้เข้าหน่วยงานเป็นหลัก
s โครงการรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ อาคาร หรือรายการอันมิใช่สิ่งจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ s ครุภัณฑ์ที่ไม่ก่อประโยชน์ ไม่คุ้มค่า เช่น การซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง การสร้างห้องทำงาน หรือเป็นครุภัณฑ์ที่ผู้ดำเนินการสนับสนุนได้ เช่น เครื่องเสียง เครื่องดนตรี
s หน่วยงาน หรือบุคคลที่เคยได้รับทุนจาก สสส. มาก่อน และมีประวัติด่างพร้อยในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ข้อตกลง หรือได้สร้างความเสื่อมเสียแก่ สสส. หรือแก่บุคคลอื่นๆ ในสังคม สสส.เน้นสนับสนุนให้มีการพัฒนาเชิงระบบมากกว่าการปฏิบัติการในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะงานเป็นงานประจำของหน่วยราชการ

สสส. จะเปรียบเทียบโครงการต่างๆที่มีผู้เสนอ เพื่อคัดเลือกสนับสนุนทุนแก่โครงการที่มีลักษณะดีที่สุด


เกณฑ์การพิจารณาโครงการรายการวิทยุ สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว ที่สะท้อนแนวปรัชญา สุขภาวะยั่งยืน ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง

แบ่งตามหัวข้อในการพิจารณา

เนื้อหา/คุณค่าในการเรียนรู้ ตามกลุ่มเป้าหมายหลักที่รายการนำเสนอ

 • ส่งเสริมความคิดและจินตนาการ
 • คุณลักษณะที่พึงประสงค์และจริยธรรม
 • ความสอดคล้องกับลักษณะเนื้อหา สสส.กำหนดตามกลุ่มเป้าหมายการลดปัจจัยเสี่ยง และ หนุนปัจจัยเสริม

วิธีการนำเสนอ

 • เทคนิคการผลิตรายการ
 • ความสนุกความน่าสนใจและสอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

การมีส่วนร่วมของเด็ก

 • มีส่วนในการเสนอเนื้อหา รูปแบบรายการ
 • ส่งเสริมโอกาสและศักยภาพของเด็ก  ในการมีส่วนร่วมกับรายการเด็กมีส่วนร่วมประเมินผล

บริหารจัดการ

 • ประวัติองค์กร / ประสบการณ์
 • ที่ปรึกษาที่เข้าใจพัฒนาการเด็กตามวัย พร้อมระบุบทบาท
 • แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ      ในการผลิตการประเมินผล


การให้คะแนนความน่าสนใจในการสนับสนุนโครงการ


ความน่าสนับสนุนทุนอุปถัมภ์ทุกโครงการมีคะแนนตั้งแต่ 0 -5


คำอธิบาย

0 คะแนน  = ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ของ สสส. เลย 1 คะแนน  = แนวคิดโครงการเข้าข่ายที่อาจจะสนับสนุน แต่จะต้องเขียนโครงการเข้ามาใหม่ทั้งหมด 2 คะแนน  = อาจสนับสนุนหากเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น หรือจะต้องแก้ไขในส่วนใหญ่ 3 คะแนน  = ควรสนับสนุน หากแก้ไขรายละเอียดหรือสาระสำคัญบางประการตาม       คำแนะนำ 4 คะแนน  = สนับสนุนทุน โดยให้แก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระสำคัญ 5 คะแนน  = สนับสนุนทุน โดยไม่ต้องแก้ไขโครงการเลย


หมายเหตุ  โครงการที่ได้คะแนนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป สสส. จะพิจารณาให้การสนับสนุนในแต่ละรอบของการพิจารณาให้ทุนตามความเหมาะสม
              แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนโครงการรายการวิทยุสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว


1. ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………

 1. ประเภทสื่อ / กิจกรรม ที่ขอรับทุนสนับสนุน (กรุณาเลือกใส่เครื่องหมาย และระบุรายละเอียด) …………. รายการโทรทัศน์
  ประเภท r สารคดี...............r ละคร r วาไรตี้ r ทอล์คโชว์ rข่าว
  r อื่น ๆ ............................ ชื่อรายการ…………………………………………………………                                                      สถานีออกอากาศ……………………………... วัน-เวลาออกอากาศ………………………………………………                                                  ความยาวรายการ……………………………… กลุ่มเป้าหมาย (เลือกเพียง 1 กลุ่มเท่านั้น) r เด็กอายุ 3-5 ปี  r ครอบครัว พ่อแม่-ผู้ปกครอง

 2. องค์กรที่เสนอโครงการ ชื่อองค์กร……………………………………..…………………………………………………………………….. ประเภทองค์กร (กรุณาเลือกใส่เครื่องหมาย ) ……………หน่วยงานราชการ ……………หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ……………สถาบันการศึกษา ……………บริษัทเอกชน ……………มูลนิธิ ……………องค์กรด้านศาสนา
  ……………ชมรม เครือข่าย สมาพันธ์ ภายใต้หน่วยงานองค์กร ……………อื่น ๆ ได้แก่…………………………………………………………………………………………….………. ชื่อหัวหน้าองค์กร……………………………………………………ตำแหน่ง……………………………………………… ที่อยู่ ……………………………………………………………………………….. โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………โทรสาร………….……….อีเมล์……………………………………..

 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ………………………….……………………………………………ตำแหน่ง…………………………………………… ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………… โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………โทรสาร………….……… อีเมล์………………………………………

 4. กรณีที่ติดต่อผู้รับผิดชอบไม่ได้ ขอให้ติดต่อ ชื่อ………………………….……………………………………………ตำแหน่ง………………………………………….. ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………… โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………โทรสาร………….…….. อีเมล์ ………………………………

 5. งบประมาณโครงการ งบประมาณรวม……………………………………………………………………………..………….บาท จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุนจาก สสส. ………………………………………..……………บาท จำนวนงบประมาณสมทบจากองค์กรอื่น………………………………………………………...……..บาท

 6. โครงการนี้จะเริ่มต้นและจบลงเมื่อใด วันเริ่มต้น……………………………………………..กำหนดวันเสร็จสิ้น………………………………………… รวมจำนวนตอนที่ขอรับการสนับสนุนจาก สสส. ………… ตอน

 7. กรุณาแจกแจงรายละเอียดงบประมาณของค่าดำเนินการผลิตรายการ (ตัวอย่าง เช่น หมวดการผลิต หมวดการจัดการ หมวดอุปกรณ์ หมวดการประเมินผล ฯลฯ) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 8. วิธีการผลิตรายการ r บันทึกเทป r รายการออกอากาศสด r รายการออกอากาศ ณ สถานที่จริง r อื่น ๆ.................................................

10.โครงการของท่านมีประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างไร …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 11. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่กลุ่มใด
กลุ่มเป้าหมายหลัก แบ่งตามวัย (เลือกเพียง 1 กลุ่มเท่านั้น) r เด็กอายุ 3-5 ปี r ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง r
อธิบายลักษณะเฉพาะของกลุ่ม(เช่น ในเมือง / ชนบท / ชนชั้นกลาง ฯลฯ )....................................... กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่………………………………………………………………………………………………………

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ลักษณะเนื้อหาของรายการที่จะนำเสนอต่อกับกลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียดของประเด็นให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาที่ สสส. สนับสนุนในหน้า 3 - 4) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
 3. โครงการมีรูปแบบหรือจุดเด่นใดที่สามารถสร้างจุดต่างจากรายการ / กิจกรรมอื่น ๆ และสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 4. รายละเอียดของรูปแบบในการนำเสนอ (พร้อมแนบตัวอย่างสคริปรายการ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 5. โครงการมีกิจกรรมที่ให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมอย่างไร / มีกิจกรรมต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 6. โครงการมีการดำเนินงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใดบ้าง และองค์กรเหล่านั้นมีบทบาทในการดำเนินงานของโครงการอย่างไร …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
 7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการของท่านเป็นอย่างไรบ้าง (กรุณาระบุโดยละเอียด) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 8. กรุณาระบุรายละเอียดในการปรากฎของ สสส. , ข้อความสร้างเสริมสุขภาพ , spot ของ สสส. ในรายการของท่าน
  …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………


 9. รูปแบบ วิธีการ และรายละเอียดในการประเมินผลโครงการ(ระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
  …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 10. มีกระบวนการ/วิธีการวิเคราะห์/ศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อนระหว่างดำเนินโครงการอย่างไร …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 11. โปรดระบุทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก และ/หรือ นักจิตวิทยาเด็ก เพื่อพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอรายการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย • ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................... ตำแหน่ง..................................................................หน่วยงาน/องค์กร.......................................... ความเชี่ยวชาญ.......................................................................................................................... • ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................................... ตำแหน่ง..................................................................หน่วยงาน/องค์กร.......................................... ความเชี่ยวชาญ......................................................................................................................... • ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... ตำแหน่ง..................................................................หน่วยงาน/องค์กร...................................... ความเชี่ยวชาญ....................................................................................................................
 12. ประวัติบริษัท/องค์กร ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………


 13. ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะทำงาน ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………

 14. แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 15. ผู้รับผิดชอบโครงการ/องค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. มาก่อนหรือไม่ ……………เคยยื่นโครงการเพื่อขอรับทุน แต่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนมาก่อน โครงการชื่อ ………………… ……………เคยยื่นโครงการเพื่อขอรับทุน และเคยได้รับทุนสนับสนุนมาก่อน โครงการชื่อ …………………… ……………ไม่เคยยื่นโครงการเพื่อขอรับทุนสนุนจาก สสส. มาก่อน (หากท่านเคยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจาก สสส. มาก่อน กรุณาระบุรายละเอียดในข้อ 27 หากไม่เคย กรุณาข้ามข้อ 27 )

 16. กรุณาสรุปผลวิเคราะห์ถึงโครงการที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ………..…………………………………………………………………………… ………….โครงการไม่มีการประเมินผลหลังจบโครงการ …………..โครงการมีการประเมินผลหลังจบโครงการ ผลของการประเมิน สรุปได้ดังนี้ ……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… จุดที่ควรปรับปรุงของโครงการเดิม ได้แก่
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… แนวทางในการปรับปรุง…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………


  เงื่อนไขหากได้รับทุน หน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับทุนจาก สสส. จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคู่สัญญากับ สสส. โดยตกลงจะปฎิบัติตามเงื่อนไขสำคัญที่ สสส. กำหนดเงื่อนไขที่สำคัญไว้ ดังนี้ • ผู้รับทุนควรเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล กรณีเป็น ชมรม กลุ่ม เครือข่าย จะต้องมีหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลรับรอง • ผู้ได้รับทุนยืนยันว่ามิได้เป็นผู้ผลิตสุราหรือยาสูบ หรือเคยได้รับทุนอุดหนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์หรือยาสูบในหนึ่งปีที่ผ่านมา • ในการหาผู้ร่วมสนับสนุนโครงการจากแหล่งทุนอื่น ผู้ได้รับทุนจะไม่รับทุนอุดหนุนจากผู้ผลิต จำหน่าย หรือนำเข้าสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ (1) มีข้อมูลอันพอเชื่อได้ว่าสิ่งนั้นก่อผลเสียต่อสุขภาพ และ/หรือ (2) มีการโฆษณาให้เชื่อถือหรือแสดงภาพลักษณ์ด้านสุขภาพของสิ่งนั้นเกินกว่าสรรพคุณจริง • สสส.จะจัดสรรทุนให้กับผู้รับทุนเป็นงวด ตามระยะเวลาหรือกิจกรรมของโครงการโดยจัดสรรทุนไม่น้อยกว่า 2 งวด ในสัดส่วนที่เหมาะสม • ผู้ได้รับทุนจะต้องประกาศหรือระบุเป็นลายลักษณ์อักษร ว่า "ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนไทย" พร้อมแสดงตราสัญลักษณ์ของ สสส. ในบริเวณจัดกิจกรรม สำนักงาน วัสดุและเอกสารเผยแพร่ของโครงการ • จัดพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเป็นเขตปลอดบุหรี่และสุรา โดยมีการติดป้ายอย่างชัดเจน • ส่งแผนปฏิบัติงานที่ระบุระยะเวลาดำเนินกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพื่อให้ สสส. พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม • เชิญผู้แทน สสส. เข้าร่วมในกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุกครั้ง • ใช้เงินในกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเท่านั้น โดยแสดงหลักฐานการใช้จ่ายครบถ้วน และเตรียมหลักฐานให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา และจัดส่งคืนเงินที่เหลือหลังจากเสร็จสิ้นโครงการให้ สสส. ภายใน 4 สัปดาห์
  • ขออนุมัติจาก สสส. เมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านงบประมาณ • ส่งผลงานและรายงานความก้าวหน้าตามที่ สสส. กำหนดในสัญญา และส่งเอกสารต่อไปนี้ ภายใน 4 สัปดาห์หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา (1) สรุปผลโครงการตามแบบที่กำหนด พร้อมรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (พร้อมรายงานที่เป็นไฟล์ในดิสก์เก็ต) (2) รายงานการเงินทั้งรับและจ่าย แสดงให้เห็นว่าเงินถูกใช้ไปอย่างไร รายงานการเงินนี้ หัวหน้าองค์กร/หน่วยงานต้องลงนามรับรอง พร้อมทั้งต้องจัดเตรียมหลักฐานการใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบ กรณีโครงการที่ได้รับสนับสนุนมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รายงานการเงินต้องได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต • ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาที่จะจัดทำขึ้น และให้ความร่วมมือกับ สส. เมื่อ สสส.แจ้งให้ทราบ สสส. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ สสส. คำรับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นจริง และตกลงว่าจะรักษาและปฏิบัติตามรายละเอียดในเงื่อนไขทุกประการ หากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุน และขอยืนยันว่า m ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ mขอจากแหล่งทุนอื่นด้วย ชื่อหัวหน้าองค์กร (พิมพ์-หรือเขียนบรรจง) ..............................……….……..…………..…….. ตำแหน่ง .…………....…………… ลายมือชื่อ ………...………………………………………………………………… วันที่ …………………………….… ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (พิมพ์-หรือเขียนบรรจง) .........................….....…………………….... ตำแหน่ง .....……………..……… ลายมือชื่อ ………...……………………….……………………………..………… วันที่ …………………………….… พยาน (พิมพ์-หรือเขียนบรรจง) ...................................………...…...……….………….….. ตำแหน่ง ................………...… ลายมือชื่อ ………...…………………………………………………..…….……… วันที่ …………………………….… พยานควรเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์กรนั้น

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว