สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ประชุมคณะทำงานออกแบบตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน "เรารักสงขลา"

by Little Bear @27 เม.ย. 55 10:35 ( IP : 122...73 ) | Tags : เรารักสงขลา
 • photo , 640x480 pixel , 39,381 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,700 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,271 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 29,555 bytes.

คณะทำงานได้ร่วมกันประชุมเพื่อออกแบบตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน "เรารักสงขลา" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สงขลา ตั้งแต่ 9.00 น. โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 คน

ประธานได้ชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ได้ออกแบบในครั้งก่อนว่ามีตัวชี้วัด 7 ด้าน คือ

 1. โครงสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งดี
 2. การศึกษาและจริยธรรมดี
 3. สุขภาวะดี
 4. สภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศน์ที่สมดุล
 5. เศรษฐกิจดี
 6. สังคมดี
 7. การบริหารจัดการดี

ในที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละด้านที่ได้ไปศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละด้านให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

 • หมู่บ้านที่เข้าร่วมครอบคลุม 1023 หมู่บ้าน
 • เกณฑ์การตัดสินจะใช้ 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้
Comment #1เรารักสงขลา
อัจจิมา พรรณนา (Not Member)
Posted @28 พ.ค. 56 09:31 ip : 110...147

ตอนนี้เค้าทำปี 56 แล้วค่ะ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว