สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเรารักสงขลา

by Little Bear @26 เม.ย. 55 15:27 ( IP : 113...243 ) | Tags : เรารักสงขลา

คำสั่งจังหวัดสงขลา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเรารักสงขลา

ด้วยจังหวัดสงขลา ดำเนินการโครงการ “เรารักสงขลา” เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการน้อมนำหลักการทรงงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยใช้สี่เสาหลักในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นกลไกสำคัญสานสามัคคีพลังภาคราชการ/ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน พลังวิชาการ/องค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคม และพลังประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เป้าหมายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเรารักสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเรารักสงขลาขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะที่ปรึกษา

 1. พระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๘
 2. พระปริยัติกิตติคุณ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
 3. พระสุทธิสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล (ธ)
 4. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
 9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

๒. คณะกรรมการอำนวยการ

 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการ
 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารับผิดชอบงานด้านสังคม รองประธานกรรมการ
 3. ปลัดจังหวัดสงขลา กรรมการ
 4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา กรรมการ
 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กรรมการ
 6. สัสดีจังหวัดสงขลา กรรมการ
 7. คลังจังหวัดสงขลา กรรมการ
 8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กรรมการ
 9. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ กรรมการ
 10. ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา กรรมการ
 11. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคใต้ กรรมการ
 12. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา กรรมการ
 13. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ กรรมการ
 14. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓ กรรมการ
 15. ผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กรรมการ
 16. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กรรมการ
 17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กรรมการ
 18. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กรรมการ
 19. เกษตรจังหวัดสงขลา กรรมการ
 20. สหกรณ์จังหวัดสงขลา กรรมการ
 21. ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด สงขลา กรรมการ
 22. ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กรรมการ
 23. ประมงจังหวัดสงขลา กรรมการ
 24. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา กรรมการ
 25. อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กรรมการ
 26. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กรรมการ
 27. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรรมการ
 28. แรงงานจังหวัดสงขลา กรรมการ
 29. ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา/วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กรรมการ
 30. วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กรรมการ
 31. พาณิชย์จังหวัดสงขลา กรรมการ
 32. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กรรมการ
 33. ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา กรรมการ
 34. พลังงานจังหวัดสงขลา กรรมการ
 35. หัวหน้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กรรมการ
 36. หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา กรรมการ
 37. นายอำเภอทุกอำเภอ กรรมการ
 38. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส. จังหวัดสงขลา กรรมการ
 39. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยจังหวัดสงขลา กรรมการ
 40. ประธานสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวหาดใหญ่จังหวัดสงขลา กรรมการ
 41. ผู้จัดการธนาคารออมสินจังหวัดสงขลา กรรมการ
 42. ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสงขลา กรรมการ
 43. นายกเทศมนตรีนครสงขลา กรรมการ
 44. นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กรรมการ
 45. ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดสงขลา กรรมการ
 46. ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กรรมการ
 47. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กรรมการ
 48. นายกสมาคมมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กรรมการ
 49. ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา กรรมการ
 50. ประธานมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
 51. นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้จัดการ พอช. ภาค กรรมการ
 52. นายสามารถ สุขบรรจง ผู้แทน พอช. สงขลา กรรมการ
 53. ดร.ครูชบ ยอดแก้ว ภาคประชาสังคม กรรมการ
 54. นายอัมพร ด้วงปาน ภาคประชาสังคม กรรมการ
 55. นายเคล้า แก้วเพชร ภาคประชาสังคม กรรมการ
 56. นายสุภาคย์ อินทองคง ภาคประชาสังคม กรรมการ
 57. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ภาคประชาสังคม กรรมการ
 58. นายบรรเจต นะแส ภาคประชาสังคม กรรมการ
 59. นายศิริพล สัจจาพันธุ์ ภาคประชาสังคม กรรมการ
 60. นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ ภาคประชาสังคม กรรมการ
 61. พัฒนาการจังหวัดสงขลา กรรมการ/เลขานุการ
 62. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 63. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดสงขลา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 1. กำหนดนโยบาย แนวทาง และยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการเรารักสงขลา สู่การปฏิบัติ
 2. ประสานบูรณาการแผนงาน แผนเงิน และแผนคน กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ไปสู่การขับเคลื่อนโครงการเรารักสงขลา
 3. ประสานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
 4. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการเรารักสงขลาในทุกพื้นที่ของจังหวัด
 5. กำกับ ดูแล ตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการเรารักสงขลา
 6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการเรารักสงขลา
 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้ตามที่เห็นสมควร

๓. คณะอนุกรรมการดำเนินการ

 1. นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานอนุกรรมการ
 2. ปลัดอาวุโส รองประธานอนุกรรมการ
 3. เกษตรอำเภอ อนุกรรมการ
 4. ปศุสัตว์อำเภอ อนุกรรมการ
 5. ประมงอำเภอ อนุกรรมการ
 6. สาธารณสุขอำเภอ อนุกรรมการ
 7. สหกรณ์อำเภอ อนุกรรมการ
 8. วัฒนธรรมอำเภอ อนุกรรมการ
 9. สัสดีอำเภอ อนุกรรมการ
 10. กำนันทุกตำบล อนุกรรมการ
 11. นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล อนุกรรมการ
 12. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อนุกรรมการ
 13. ผอ.กศน.อำเภอ อนุกรรมการ
 14. ผอ.โรงเรียนมัธยมในพื้นที่ อนุกรรมการ
 15. ผอ.โรงพยาบาลอำเภอ อนุกรรมการ
 16. หัวหน้าส่วนราชการที่นายอำเภอแต่งตั้ง อนุกรรมการ
 17. ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอำเภอแต่งตั้ง อนุกรรมการ
 18. พัฒนาการอำเภอ อนุกรรมการและเลขานุการ
 19. ปลัดอำเภอที่นายอำเภอแต่งตั้ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 1. วางแผนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินโครงการเรารักสงขลา ไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายให้บรรลุผลที่กำหนดไว้
 2. ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูล ให้เป็นฐานข้อมูล ในการดำเนินงานตามโครงการ เรารักสงขลา รวมทั้งนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 3. บูรณาการทุกภาคส่วน สนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชนเรารักสงขลาในพื้นที่เป้าหมาย
 4. อำนวยการ ติดตามและประเมินผลโครงการเรารักสงขลา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงาน
 5. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการและผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
 6. สามารถแต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล/ หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ
 7. คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดประเมินผล
  • หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา หัวหน้าคณะทำงาน
  • ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา คณะทำงาน
  • ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา คณะทำงาน
  • ผู้แทนโรงเรียนมัธยมจังหวัดสงขลา คณะทำงาน
  • ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา คณะทำงาน
  • ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา คณะทำงาน
  • ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา คณะทำงาน
  • ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา คณะทำงาน
  • ผู้แทนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา คณะทำงาน
  • ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา คณะทำงาน
  • ผู้แทนเครือข่ายแผนสุขภาพฐานข้อมูลจังหวัดสงขลา คณะทำงาน
  • นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงาน คณะทำงาน/เลขานุการ
  • ผู้แทนมูลนิธิชุมชนสงขลา คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 1. จัดทำ ตรวจสอบฐานข้อมูล พัฒนาระบบข้อมูลพร้อมใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการ
 2. จัดทำ พิจารณากลั่นกรอง ตัวชี้วัดการประเมินผลการพัฒนาตามโครงการ
 3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในฐานข้อมูล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว