สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

Topic List

Submitted by Little Bear on 27 เม.ย. 55 10:35

คณะทำงานได้ร่วมกันประชุมเพื่อออกแบบตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน "เรารักสงขลา" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สงขลา ตั้งแต่ 9.00 น. โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 คนประธานได้ชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ได้ออกแบบในครั้งก่อนว่ามีตัวชี้วัด 7 ด้าน คือโครงสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งดีการศึกษาและจริยธรรมดีสุขภาวะดีสภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศน์ที่สมดุลเศรษฐกิจดีสังคมดีการบริหารจัดการดีในที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละด้านที่ได้ไปศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละด้านให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นหมู่บ้านที่เข้าร่วมครอบคลุม 1023 หมู่บ้านเกณฑ์การตัดสินจะใช้ 4 ระดับ คือ ดีมาก

Submitted by Little Bear on 26 เม.ย. 55 15:36

 

Submitted by Little Bear on 26 เม.ย. 55 15:27

คำสั่งจังหวัดสงขลาเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเรารักสงขลาด้วยจังหวัดสงขลา ดำเนินการโครงการ โเรารักสงขลาโ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการน้อมนำหลักการทรงงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาพระราชทาน โเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาโ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยใช้สี่เสาหลักในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นกลไกสำคัญสานสามัคคีพลังภาคราชการ/ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน พลังวิชาการ/องค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคม และพลังประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เป้าหมายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขเพื่อให้การ

Submitted by boonruaing on 15 มิ.ย. 54 15:40

สรุปการประชุมคณะทำงานโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 - 15.20 น. ณ อบจ.ส่วนหน้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นประธานในการประชุม