สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะสู่ชุมชนตำบลคลองทราย

บทคัดย่อ

โครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาพวะสู่ชุมชนตำบลคลองทราย มีองค์กรรับผิดชอบหลักคือคณะทำงานแผนสุขภาพตำบลคลองทราย มีจุดประสงค์สำคัญคือการกระจายความรู้เรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของตำบลคลองทราย และจัดตั้งธนาคารขยะนำร่องขึ้นในหมู่ที่ 1 บ้านคลองทราย โครงการได้เริ่มกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนมีนาคม 2552 ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

การดำเนินงานของโครงการแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ

  1. กิจกรรมจัดการขยะในครัวเรือน
  2. กิจกรรมธนาคารขยะ

อ่านรายงานฉบับเต็มได้จากไฟล์ประกอบ

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. ksreport.pdf - ดาวน์โหลด
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว