สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

เกิดจากกลุ่มของประชาชนที่มีอุดมการณ์ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขาคอหงส์

by samunchon @7 ธ.ค. 51 14:45 ( IP : 118...48 ) | Tags : ต้นน้ำ , ป่าไม้ , ทุ่งใหญ่
photo  , 300x199 pixel , 30,574 bytes.

เนื่องจากในปัจจุบัน ได้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจึงได้เกิดบุคคลกลุ่มนี้ขึ้นมา

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว