สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

คลองคอกช้าง

by phuntipa @7 ธ.ค. 51 14:41 ( IP : 61...217 ) | Tags : แม่น้ำ , ลำคลอง , ทุ่งใหญ่

**คลองคอกช้าง     ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านพรุเตาะ หมู่ที่4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่จ.สงขลาซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลต่อเนื่องมาจาก น้ำตกโตนหญ้าปล้อง

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว