สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ประชุมคณะทำงานกลไกกลางสงขลา

by Little Bear @27 พ.ย. 55 14:55 ( IP : 113...47 ) | Tags : การสร้างระบบสนับสนุน
 • photo , 640x480 pixel , 41,851 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 42,475 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 30,598 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,290 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 42,001 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,464 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,591 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,286 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,395 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 32,127 bytes.

สสจ.

 • การทำงานบูรณาการของแต่ละองค์กร ควรมีเจ้าภาพหลักระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และเชื่อมโยงกับงานวิสัยทัศน์ 2020
 • ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สร้างกรอบความคิด (ระเบิดมาจากข้างใน)

ทต.ปริก

 • ศูนย์ประสานานภาคใต้ตอนล่างของ สสส.
 • เริ่มจากการตรวจสอบทุนในพื้นที่ จัดระบบเป็นแหล่งเรียนรู้เป็น 6 ระบบ เป็นแม่ข่าย อปท. 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พฒนาระบบฐานข้อมูล 7 เรื่อง
 • ปี 56
  • เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  • หลักสูตรท้องถิ่น (อาชีพ,วัฒนาธรรม เมืองคาร์บอนต่ำ, การบริโภคยั่งยืนและปลอดภัย กองทุนชุมชนพึ่งตนเอง สัจจะวันละ 1 บาท)
  • หนุนเสริมลูกข่ายที่เป็นแม่ข่ายหลัก (ต.ท่าข้าม, ควนรู ขับเคลื่อนเชิงประเด็นและค้นหาแม่ข่ายในจังหวัดอื่น เพื่อยกเป็นแหล่งเรียนรู้)

อบต.ท่าข้าม

 • พศส. 70 เกลอ
 • มีประเด็น 7 นโยบายในการทำงาน (สุขภาพ สวัสดิการชุมชน เกษตรยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานทดแทน ภัยพิบัติ เด็กและเยาวชน การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม/ธรรมนูญท้องถิ่น)
 • เป็นแกนประสานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาในปี 2555-57

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

 • เติบโตจากงานกองทุนชุมชนเมืองมาตั้งกองทุน แก้ปัญหาชุมชนแออัด ก่อนขยายมาสู่ชนบท ต่อมาร่วมกับ SIF กองทุนเพื่อสังคม จนกระทั่งจัดตั้งเป็นสถาบัน เป็นองค์กรของประชาชนสังกัดรัฐ คือกระทรวง พม.
 • ภารกิจ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยพลังของชุมชนและนักพัฒนาเอกช หนุนชาวบ้าน หนุนประชาสังคม พัฒนาองค์กรชุมชนนพื้นท่ นอกจากน้นก็รับภารกิจจากรัฐบาล เช่นแก้ปัญหาที่ดินในเขตเมือง สมทบสวัสดิการชุชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ แก้ปัญหาเร่งด่วยภัยพิบัติ

สภาองค์กรชุมชน

 • พื้นที่ดำเนินการ สภาองค์กรชุมชน 92+9 แห่ง (ปี 2556)
 • สมาชิกมาจากทุกกลุ่มในตำบล กำนันรับจดแจ้ง โดยต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 15 กลุ่ม นักการเมืองไม่สามารถเป็นสมาชิก เป็นเวทีของภาคประชาชนในตำบล เสนอแนะการพัฒนาในตำบลบูรณาการระดับตำบล มีงบกองทุนเคลื่องานปี 53 จำนวน 8 ล้านบาท เสนอแนะการพัฒนาระดับจังหวัดส เสนอแนะการพัฒนาต่อรัฐบาล
 • ช่องว่า : การทำแผนระดับตำบล แกนนำชุมชนเป็นภาคประชาชนเป็นหลัก การทำงานแบ่งเป็น 4 โซน ประสาน ต.ชะแล้เป็นแกนในการทำงานฐานข้อมูล นำไปสู่การทำธรรมนูญชุมชน
 • ประเด็นเน้น ด้านที่อยู่อาศัย หมู่บ้านละ 1 ล้าน ปี 56 1 ตำบล 1 แผนยุทธศาสตร์ ผังชุมชน
 • มีประเด็นนโยบายระดับจังหวัด 9 ด้าน การจัดการสวัสดิการชุมชน (อบต.สมทบ 1 เดือน) พื้นที่ฐานอาหารที่คาบสมุทร ที่ดินทำกิน รถโดยสารสาธารณะ ยาเสพติด สถาบันครอบครัว ให้มีตัวแทนสถาบันองค์กรชุมชน 1 คนต่อ 1 อำเภอทำงานร่วมกับรัฐ

พมจ. - พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 • ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน ครอบครัว การทำงานจะแสวงหาพื้นที่ที่มีทุนการทำงาน พมจ.จะไปหนุนเสริม
 • มี 2 ฝ่าย 3 กลุ่มงาน มี สสว.12 สนับสนุนเชิงวิชากร สถานสงเคราะห์เด็กสงขลา บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพสตรี ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 56 บ้านมิตรไมตรี(บุคคลเร่ร่อน) การเคหะชุมชน พอช.
 • มีการจัดสมัชชาเด็ก/สตรี/ครอบครัว/ผู้พิการ เสนอแนะเชิงนโยบาย
 • มีกลไกลระดับพื้นที่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล ศูนย์ละ 1 หมื่นบาท, สภาเด็กและเยาวชน, ชมรมคนพิการระดับตำบล
 • ประเด็นหลัก สวัสดิการสังคม เน้นพื้นที่ตำบลต้นแบบ ปี ณฯ จะทำงานที่ ต.ชะแล ต.ท่าหิน ต.พิจิตร ต.เกาะแต้ว ทำกิจกรรมแล้วถอดบทเรียน
 • งบประมาณได้จากเงิน
 • ชุมชนที่จะรับการสนับสนุนต้องขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคกับ พมจ.

15 ภาคีบริหารจัดการ

 • จัดทำวิสัยทัศน์สงขลา 2022 โดยการประสานงานของมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ (5 มหาวิทยาลัย มูลนิธิในเครือข่ายพลเอกเปรม จังหวัด อบจ. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาพันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว มูลนิธิชุมชนสงขลา)
 • ในอดีต สมัยผู้ว่าบัญญัติ เคยมีการทำวิสัยทัศน์จังหวัด 2555 ต่อมาพบปัญหามีการทำวิสัยทัศน์ใหม่ทุกปี
 • 5 มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำดำเนินการ
 • จะมีการรับฟังความเห็นครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2555 และมีเวทีระดับโซนในช่วงเดือน กพ. มีคณะทำงานกลางยกร่าง มีการประชาพิจารณ์ ทบทวน ปรับปรุง เดือนกันยายน 56 จะประกาศใช้
 • ที่สวนประวัติศาสตร์มีหอประวัติ พลเอกเปรม และศูนย์บ่มเพาะคนดี (อบรมไปแล้ว 9 รุ่น) และกำลังจะทำศูนย์วัฒนธรรมด้านดนตรี/ศูนย์วัฒนธรรมตำนานหลวงปู่ทวด/สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษา 23 สถาบัน
Comment #1การบูรณาการ
Posted @31 ม.ค. 56 15:48 ip : 180...32

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาแผนชุมชนเกือบทุกแห่งก็เหมือนว่าจะบูรณาการกันอยู่ แต่จากฐานการไม่รู้เขารู้เรา หรือภาคีเครือข่ายไม่ได้รับรู้รับทราบ ภารกิจที่สามารถมารวมเป็นองค์เดียวกัน(บูรณาการร่วม) จึงเป็นประเด็นที่ต้องหากลไกกลางมาเชื่อมประสาน ซึ่งจากการประชุม HUB เมื่อ 29 ม.ค.ที่ผ่านมาก็น่าจะขยับขับเคลื่อนในพื้นที่เป้าหมายเชิงประเด็นทั้ง 3 ประเด็น(ภัยพิบัต/การจัดการน้ำเสีย/การดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส) ตามทิศทางที่ภาคีเครือข่ายช่วยเสนอแนวทาง ก็คงขยับไปได้อีกก้าวหนึ่ง ขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกคนครับ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว