สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและบริหารจัดการกลาง

by kittikun @4 ก.ค. 54 14:05 ( IP : 223...170 ) | Tags : การสร้างระบบสนับสนุน

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและบริหารจัดการกลาง

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและบริหารจัดการกลาง เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อน วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา สงขลาพอเพียงสู่การปฎิบัติมีเป้าหมายที่สำคัญของยุทธศาสตร์ดังนี้

  1. จะตั้งกลไกการขับเคลื่อนให้ข้อตกลงตามบันทึกข้อตกลงทั้ง 10 ข้อข้างต้น ให้เกิดผลปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมี  สำนักงานจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และมูลนิธิชุมชนสงขลา  เป็นแกนกลางในการบริหารจัดการความร่วมมือขององค์กรภาคี ทั้ง 12 องค์กรนี้ในระยะยาว
ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4e116642af0bf.pdf - ดาวน์โหลด
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว