สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ขอเชิญร่วมวิพากษ์ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2

ขอเชิญร่วมวิพากษ์ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)

วิทยาลัย ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการประเมินการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ในระยะแรกเสร็จสิ้นแล้ว (พ.ศ.2545-2549) แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับแผนผู้สูงอายุฯ ในระยะต่อไป ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การที่แผนผู้สูงอายุฯ ดังกล่าวเป็นแผนระยะยาวถึง 20 ปี และเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ดังนั้น ทางวิทยาลัยฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมวิพากษ์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนผู้สูงอายุ เพื่อปรับแผนฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการและนำไปสู่การปฎิบัติได้อย่างแท้จริง

ใน รอบแรกนี้ ขอเชิญร่วมวิพากษ์ และแสดงความคิดเห็นในส่วนของปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ ของแผนผู้สูงอายุฯ โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในหลายช่องทางดังนี้.

  1. ทาง Website ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ที่ http://www.cps.chula.ac.th
  2. ทาง Website ทั่วไป ที่ http://thenationalplan2forolderpersons.blogspot.com/
  3. ทางเบอร์โทรศัพท์ ที่ 02 218 7350
  4. ทาง email : Vipan.p@chula.ac.th
  5. ทางรายการวิทยุจุฬาฯ FM101.5 ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-218-3970-4

โดย ท่านสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตลอดทั้งเดือนกันยายน 2552 และสามารถเข้าไปพูดคุยสดได้ในรายการ “สำนึกของสังคม...สำนึกเพื่อผู้สูงวัย” โดยออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30-10.50 น.

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว