สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านสุขภาพวัยแรงงาน

พื้นที่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง...สู่ชุมชนปลอดภัย ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ชุมชนเข้มแข็ง...สู่ชุมชนปลอดภัย

<img src="/library/img//funny/smile.gif" alt="" />ตำบลกระแสสินธุ์ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาที่ประชาชนในชุมชนมีอาชีพหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือดั้งเดิมของชุมชน เช่น การทอผ้า ซึ่งมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอง อาชีพเกษตรกรรม&nbsp; การรับงานจากนอกชุมชนมาผลิตที่บ้าน เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า หรืออาชีพที่เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น การเขียนและแปรรูปผ้าบาติก อาชีพอิสระอื่น ๆ เช่น ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง กิจการเลื่อยไม้และการเลี้ยงสัตว์เพื่อขายของครัวเรือน เป็นต้น

            "กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์" เป็นกลุ่มอาชีพที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้หญิงในชุมชนต่อเนื่องยาวนาน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่ดึงดูดให้หลายฝ่ายในชุมชนเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบกลุ่มนี้ ในชื่อ "คณะทำงานระดับปฏิบัติการ (คปก.) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบตำบลกระแสสินธุ์"
ที่ผ่านมาทิศทางการทำงานของ คปก. คือ การสร้างความรู้ พัฒนาทักษะให้ผู้นำและคปก. เพื่อทำงานสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบในชุมชนและธงสำคัญของ คปก.  คือ การผลักดันให้ธงของ คปก. เป็นธงของชุมชน นั่นคือ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อทำให้ชุมชนปลอดภัย  แม้ว่า ที่ผ่านมา คปก. ได้ดำเนินงานต้องประสบกับความยากลำบากและเป็นงานที่ท้าทายหลายประการ เช่น การทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้นำกลุ่มต่อการจัดสรรงบประมาณหรือ กำไรของกลุ่มเพื่อการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของสมาชิก  หรือการสร้างความรู้ ความตระหนักให้แก่กลุ่มอาชีพในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสสินธุ์ต่อเรื่องแรงงานนอกระบบและบทบาทสำคัญของอบต.ในพื้นที่  และความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมของพื้นที่ แต่ด้วยความพยายามและความร่วมมือของคปก.และคนหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนอบต.ที่เข้ามาเป็นคปก. มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ และยังมีการสื่อสารไปยังนายกฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง ในการผลักดันให้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในแผนนโยบายของอบต. ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบตำบลกระแสสินธุ์

            อย่างไรก็ตาม...คปก. เป็นองค์กรหนึ่งในชุมชนที่ยังอยู่และมีบทบาทสำคัญในการทำงานในมิติที่กว้างกว่าการทำงานเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ แต่มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง...คนในชุมชนปลอดภัยในมิติอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

เรียบเรียงโดย  น.ส. พันธ์  วรรณบริบูรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพแรงงานนอกระบบภาคใต้

Comment #1ข้อสอบถามข้อมูลอย่างละเอียดของชุมชนนี้จากผู้รู้หน่อยค่ะ
วันวิสาข์
Posted @January,20 2012 18.49 ip : 113...53

หนูชื่อนางสาววันวิสาข์ กาญจนวงศ์ เป็นนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ที่อ.หาดใหญ่ พอดีภาคเรียนนี้ หนูเรัียนวิชาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ท่านให้ออกพื้นที่ ทำรายงานเรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง โดยให้ไปสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลและรายละเอียดของชุมชน หนูจึงรบกวนขอข้อมูลของชุมชนนี้โดยย่อๆ และขอเบอร์ติดต่อกับผู้ดูแลชุมชน ขอความกรุณาผู้รู็ข้อมูล ช่วยให้คำตอบด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

แสดงความคิดเห็น

« 6484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง