สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านสุขภาพวัยแรงงาน

พื้นที่ต้นแบบ การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กลุ่มรับซื้อน้ำยาง “กอไผ่” หมู่ 10 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขล

กลุ่มเข้มแข็ง...กับการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อาชีพทำ "สวนยางพารา" เป็นอาชีพหลักที่สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บางครอบครัวเป็นเจ้าของสวนยางและกรีดยางเอง บางครอบครัวรับจ้างเพื่อนบ้านกรีดยางหรือบางคนกรีดทั้งของตนเองและรับจ้างกรีดของเพื่อนบ้าน สัดส่วนการแบ่งรายได้มีหลายอัตราแล้วแต่การตกลงต่อรองกันระหว่างเจ้าของสวนและคนรับจ้าง เช่น 50:50 (ผู้รับจ้างต้องซื้อปุ๋ยใส่ยางให้เจ้าของสวนยาง) หรือกรณี แบ่ง 60: 40 (เจ้าของสวนซื้อปุ๋ยใส่เอง)  เป็นต้น

เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนยางได้เปลี่ยนบทบาทไปตามกระแสความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับการต้องการของเกษตรกรเอง คือ การลดภาระ "การทำงานหนัก" ของชาวสวนยาง จึงได้เปลี่ยนสถานภาพจากผู้ผลิตยางแผ่นในครัวเรือนมาเป็นผู้ขายน้ำยาง ซึ่งได้ค่าตอบแทนเป็นเงินสดทุกวัน ซึ่งต่างจากการทำยางแผ่น นั่นต้องรอให้ยางแห้งได้ที่จึงสามารถนำไปขายได้ต้องใช้เวลา 1 หรือ 2 อาทิตย์ต่อครั้ง

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในช่วงแรกชาวสวนยางในชุมชนขายน้ำยางกับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทุกคนรู้ซึ้งว่าตนเองถูกเอารัดเอาเปรียบจากการวัดเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางและราคารับซื้อ ดังนั้น แต่ละหมู่บ้านจึงรวมกันเป็น "กลุ่มรับซื้อน้ำยาง" เพื่อทำหน้าที่รับซื้อน้ำยางจากสมาชิกและส่งขายแก่บริษัทรับซื้อนำยางโดยตรง และมีการแบ่งผลกำไรในแต่ละฤดูกาลให้แก่สมาชิกจากผลต่างของน้ำยางสดและน้ำยางแห้ง ... นี่คือ.. วิธีการจัดการเพื่อผลประโยชน์รวมของชาวสวนยางตำบลคลองเปียะ และรูปแบบเช่นนี้เกิดขึ้นมากมายในพื้นที่ต่าง ๆ จังหวัดสงขลา  ขณะนี้ตำบลคลองเปียะมีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดจำนวน 6 กลุ่ม (หมู่ 1 /หมู่ 2 /หมู่ 6 หมู่ 7 /หมู่ 8 /หมู่ 10) จังหวัดสงขลามีกลุ่มธรรมชาติในลักษณะเดียวกันประมาณ 400 กลุ่ม อย่างไรก็ตาม พบว่า โดยทั่วไป กลุ่มรับซื้อน้ำยางเป็นกิจการประเภทซื้อมา-ขายไป วัตถุประสงค์หลักคือ การรักษาผลประโยชน์รวมเชิงเศรษฐกิจ "เงิน"  ของสมาชิก ดังนั้น กรรมการกลุ่มเป็นเสมือน "ผู้ให้บริการ" ในขณะที่ สมาชิกเป็นเสมือน "ลูกค้า" ฉะนั้นจุดอ่อนสำคัญคือ ความเป็น "เจ้าของ" ของสมาชิกกลุ่มมีน้อย เนื่องจากไม่มีกิจกรรมอื่นร่วมกัน และการเข้า-ออกของสมาชิกกลุ่มเป็นไปอย่างเสรีขึ้นอยู่กับกลุ่มไหนมีส่วนแบ่งผลประโยชน์คืนสมาชิกมากกว่า นอกจากกลุ่มที่ดำเนินการมานานจะมีความมั่นคงมากทั้งในแง่จำนวนของสมาชิก เงินทุนหมุนเวียนและเงินปันผล  ข้อจำกัดอีกเรื่องคือ การไม่การลงหุ้นเพื่อการดำเนินงาน จึงขาดการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของของสมาชิก  กลุ่มส่วนใหญ่ใช้เงินโดยการกู้/ยืมกรรมการบางคนและกันเงินปันผลส่วนหนึ่งสำหรับหมุนเวียนเพื่อซื้อน้ำยางแต่ละวันและเงินหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

กลุ่มเข้มแข็ง...กับการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
กลุ่มรับซื้อน้ำยาง "กอไผ่" หมู่ 10 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มหนึ่งที่ มีลักษณะการดำเนินงานไม่ต่างกับกลุ่มรับซื้อน้ำยางทั่วไป แต่สิ่งหนึ่งที่โครงการฯ พิจารณาเลือกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนำร่องเรื่องเทคโนโลยีสะอาดกับการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน คือ การสร้างและปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมจากความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเพียงครั้งเดียวของผู้นำกลุ่ม หรือกรรมการกลุ่มถือหลักการการนำวัสดุที่มีอยู่มาใช้ "ไม่เสียเงิน"  รวมทั้งกรรมการหลักของกลุ่ม  มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ ความตระหนักแก่กรรมการและสมาชิกคนอื่นๆ ในการจัดสรรส่วนแบ่งผลกำไรที่เป็นผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนหนึ่งมาสร้างสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของสมาชิก/กรรมการ ณ. จุดรับซื้อน้ำยางได้ นอกเหนือจากการจัดสรรกำไรเพื่อชุมชนและสังคม

          จากการบริหารงานบนแนวคิดที่ว่า ทุกคนมีส่วนร่วม  ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ และร่วมมือร่วมใจ และเสียสละ ทำให้มีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดในชุมชนคลองเปียะอีก 2 กลุ่มได้ดำเนินงานตามแนวคิดของการจัดสรรผลกำไรของกลุ่มเพื่อการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดสรรผลกำไรกลุ่มเพื่อการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานของชุมชนอื่นๆ ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

เขียนโดย น.ส. พันธ์  วรรณบริบูรณ์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพแรงงานนอกระบบ ภาคใต้

Comment #1น้ำยางดิบ
แอนา
Posted @November,14 2009 06.37 ip : 124...121

ไม่ทราบว่าบริษัทไหนที่รับซื้อน้ำยางพาราดิบในราคาดี

แสดงความคิดเห็น

« 2632
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง