สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านสุขภาพวัยแรงงาน

พื้นที่ต้นแบบ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ สู่ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในชุมชน

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ...สู่ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในชุมชน

"สระเพลง"  เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่พบว่ามีคนหนุ่ม-สาวออกจากหมู่บ้านเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ หลังจบการศึกษาภาคบังคับจำนวนไม่น้อย งานที่คนกลุ่มนี้ทำ คือ งานตัดเย็บเสื้อผ้าในกิจการขนาดเล็ก  เมื่อทำงาน 10-15 ปี จนเกิดทักษะ ความชำนาญ เฉพาะด้าน "เย็บ"  แต่ขาดทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง หลังจากแต่งงานมีครอบครัวในกรุงเทพฯ แรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่กลับภูมิลำเนาเดิม เพราะรายได้ไม่เพียงพอกับภาระหรือค่าครองชีพในกรุงเทพฯ  งานที่แรงงานกลุ่มนี้มองหาและต้องการทำในชุมชน คือ การรับเสื้อผ้ามาเย็บที่บ้าน เพราะภาระต้องดูแลครอบครัวไปพร้อม ๆ กัน  นอกจากนี้ มีคนส่วนหนึ่งที่ไปไม่ออกไปทำงานนอกชุมชน แต่มีที่ดินของตนเอง จึงปลูกพืชผลไม้เพื่อขาย ซึ่งพบว่าหลายครอบครัวใช้สารเคมีในการทำเกษตรของตนเองนั้นเสี่ยงต่อสุขภาพของคนในครอบครัวและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างกว้างขวาง ในยามที่ว่างเว้นจากการทำเกษตรคนกลุ่มนี้ไปทำงานเป็นแรงงานรับจ้าง "งานก่อสร้าง" นอกชุมชน ซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัยจากการทำงานสูง รวมทั้งขาดหลักประกันและผู้รับผิดชอบหากแรงงานกลุ่มนี้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย และยังถูกเบี้ยวค่าแรง โดยไม่รู้ว่าจะพึ่งพาใครหรือช่องทางใด

"ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ" เกิดขึ้นภายใต้การปรึกษาหารือร่วมของคณะทำงานระดับปฏิบัติการ(คปก.) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบตำบล    สระเพลงและองค์การบริหารส่วนตำบลทางพูนซึ่งมีปลัดอบต.เป็นผู้แทนของอบต.ในการดำเนินการเรื่องนี้ จากสภาพปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ  และบทบาทสำคัญของศูนย์ฯ คือ การให้ข้อมูล /ให้คำปรึกษา/คำแนะนำด้านกฎหมาย สุขภาพ หลักประกันสุขภาพ อาชีพ และการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนเบื้องต้น และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่  ศูนย์ฯ นี้ ตั้งและดำเนินงานอยู่ในอบต. ทางพูน
ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ...สู่ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในชุมชน การเปิดตัวศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบต่อชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการโดยอบต.และคปก.ตำบลทางพูน รวมทั้งการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมและรับรู้ข้อมูล/นโยบายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด และประกันสังคม เป็นต้น  จึงเสนอให้มีการทำงานปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงานระดับจังหวัดด้านแรงงานและสวัสดิการกับศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบในชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในชุมชนด้านต่าง ๆ โดยเลือกตำบลทางพูนเป็นตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในชุมชน

นี่คือ...บทพิสูจน์และท้าทายคปก. และชุมชนต่อการกำหนดทิศทางจุดยืนของชุมชน ภายใต้การทำงานร่วมกับภาครัฐที่เน้นดำเนินงานตามนโยบายที่ส่วนกลางกำหนด คือ...สร้างตำบลต้นแบบ

เรียบเรียงโดย น.ส. พันธ์  วรรณบริบูรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพแรงงานนอกระบบภาคใต้

แสดงความคิดเห็น

« 4828
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง