สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านสุขภาพวัยแรงงาน

พื้นที่ต้นแบบ คปก... สู่การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

คปก... สู่การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน

<img src="/library/img//funny/smile.gif" alt="" />ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่า "โหนด...นา... เล..."&nbsp; ซึ่งบ่งถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับการประกอบอาชีพของคนในชุมชน&nbsp; อาชีพของคนในชุมชน คือ ทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนตามผลสำรวจ จปฐ. แต่คนเหล่านี้ต้องซื้อข้าวกิน นอกจากนี้ยังมีอาชีพขึ้นตาลโตนด แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เช่น ทำน้ำตาล&nbsp; ทำขนมจากจาวตาล ... การประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน (ครอบครัว)&nbsp; หลายคนไปทำงานในโรงงานใกล้ชุมชน และมี "ผู้หญิง" วัยกลางคนส่วนหนึ่งที่ออกจากชุมชนหลังจากจบชั้นประถมศึกษา เพื่อเข้าไปเป็นแรงงานรับจ้างในกรุงเทพฯ&nbsp; ส่วนใหญ่พบว่าไปทำงานเย็บผ้าในกิจการขนาดเล็ก เมื่อมีครอบครัวจึงกลับบ้านเพราะไม่สามารถดำรงชีพได้ด้วยค่าแรงที่ได้รับ&nbsp; งานที่ผู้หญิงกลุ่มนี้ทำ คือ รับงานตัดเย็บเสื้อผ้าจากนอกชุมชนมาทำที่บ้าน เนื่องจากประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปีในกรุงเทพฯ ทำจนเกิดเป็นทักษะ ความชำนาญ แต่เป็นทักษะเฉพาะด้าน คือ "เย็บ" เท่านั้น คนอีกส่วนหนึ่งมีทักษะการเย็บ ออกแบบและตัด จึงรับงานหน้าร้านมาทำและรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าให้คนในชุมชน และเมื่อปี 2534 ได้เกิดกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าคลองรีขึ้น แต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาได้ล้มเลิกกลุ่มเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการภายในกลุ่ม อย่างไรก็ตามภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบภาคการผลิต:ภาคใต้ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน:ตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 23 คนได้รวมกลุ่มกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อการช่วยเหลือกันและมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานมากกว่าการรวมกลุ่มเพื่อรับงานมาทำร่วมกันเป็นกลุ่ม เนื่องจากบทเรียนของกลุ่มที่ล้มไปเพราะมุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากเกินไปและมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ

บทเรียน...พัฒนาการของคณะทำงานระดับปฏิบัติการ(คปก.)เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบตำบลคลองรี คปก. เกิดขึ้นปลายปี 2547 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย  นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้แทนกลุ่มอาชีพในชุมชน จำนวน 15 คน ซึ่งได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการทำงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบในชุมชน ...หลังดำเนินการไปแล้ว 6 เดือน คปก. เห็นว่าคณะกรรมการฯ บางคนมีเงื่อนไขเรื่องภารกิจงานหลายด้าน "หมวกหลายใบ" จึงมีการปรับเปลี่ยน "ตัวคน" ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับงานของคปก. ให้มากขึ้น เช่น เป็นผู้นำชุมชนที่หลายฝ่ายให้ความเชื่อถือ และสามารถทำงานร่วมกับภาคีอื่น ๆ ได้ มีเวลาทำงาน เห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพ จึงได้มี "ทีมใหม่" ที่ลงตัว และสิ่งสำคัญที่ทีม คปก. ค้นพบให้การดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชนเป็นไปได้อย่างดี คือ มีคนทำงานหลักที่เป็นที่ยอมรับของคนชุมชนในเรื่องความซื่อสัตย์ เสียสละ และในพื้นที่มีทุนทางสังคม "บุคคล" ของชุมชน ที่มีความคิด อุดมการณ์  เสียสละ มีความสามารถ และทำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคประชาชนอื่น ๆ จำนวนมาก พร้อมทั้งมีเวทีประชุมหารือและดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง...

คปก...กับการสร้างต้นแบบชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน"
คปก. กับสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าคลองรีได้สร้างเครื่องมือให้ความรู้ กติกาข้อตกลงร่วมและแบบบันทึกรายบุคคล และรูปแบบการติดตามเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มอาชีพในชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม ที่เรียกว่า "อาสาสมัครด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในชุมชน" ซึ่งขณะนี้สมาชิกร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ ได้ปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าของชุมชนอื่น ๆได้

คปก. สู่...กองทุนสวัสดิการชุมชน รูปแบบการทำงานของ คปก. ที่มีองค์ประกอบหลากหลายของคน/องค์กรในชุมชนได้นำไปสู่การพัฒนาแนวคิดและปฏิบัติการทั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายมากกว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ แต่ขยับไปทำงานกับกลุ่มอาชีพอื่นในชุมชน เช่น กลุ่มคนขึ้นตาลโตนดที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยมากอีกกลุ่มอาชีพหนึ่ง  นอกจากนี้ได้ขยับไปทำงานในเชิงประเด็นนอกเหนือจากประเด็นสุขภาพ ...เช่น ประเด็นการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และสวัสดิการ ซึ่งขยับจากประสบการณ์การทำงานที่เชื่อว่า การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพต้องทำควบคู่กับเรื่องสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นบทบาทสำคัญของ คปก.  เช่นกัน

          การทำงานที่ต่อเนื่อง มีคนทำงานจริงจัง เสียสละ มีรูปธรรมและทำงานใกล้ชิดกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี จนเป็นที่การยอมรับอบต. คลองรี ซึ่งมีโครงการงบประมาณในการจัดสวัสดิการดูแลกลุ่มคนขึ้นตาลด้านการบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิต จึงเกิดรูปแบบการทำงานร่วมกันของอบต.และ คปก.  ในรูปของคณะทำงานเพื่อบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน โดย อบต.สมทบงบประมาณปีแรก 200,000 บาท ปีต่อไปปีละ 100,000 บาท (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) สมาชิกสมทบรายปี ๆ ละ 300 บาท ต่อคน ขณะนี้มีสมาชิก 335 คน ประเภทสวัสดิการที่สมาชิกได้รับ ได้แก่ เงินทดแทนการเจ็บป่วยเมื่อนอนโรงพยาบาล กรณีตาย พิการ คลอดบุตร และเสียชีวิต

          คปก.  ในบทบาทคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ท้าทาย และต้องพิสูจน์...การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงบประมาณของอบต.  และการสร้างคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ และคนในชุมชนในมิติต่าง ๆ

เรียบเรียงโดย  น.ส. พันธ์  วรรณบริบูรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพแรงงานนอกระบบภาคใต้

Comment #1
{[>.
Posted @December,20 2007 14.21 ip : 125...230

ไม่ มี อะ ไร น่า สน ใจ เลย งิ

Comment #2
พล
Posted @February,18 2008 11.06 ip : 222...104

เยี่ยมมาเลยครับ  ทำอย่างไรที่จะให้ อบต.ที่อื่นได้ริเริ่มที่จะทำแบบนี้บ้าง ทั้งที่มีองค์กรเอกชนช่วยในพื้นที่แล้วแต่อบต.ทำเฉยไม่สนใจท่จะร่วม

Comment #3แนะนำชุมชน
sawat
Posted @January,05 2009 15.19 ip : 117...125

ชุมชนวัดป่ายาง มาแนะนำตัวกับเครือข่ายสุขภาพสงขลาครับ

แสดงความคิดเห็น

« 0721
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง