สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านสุขภาพวัยแรงงาน

รายงานพัฒนาโครงการประเด็นการส่งเสริมสุขภาพวัยแรงงาน : แรงงานนอกระบบ

by kai @December,09 2006 16.46 ( IP : 124...220 ) | Tags : ประเด็นด้านสุขภาพวัยแรงงาน

พัฒนาโครงการประเด็นการส่งเสริมสุขภาพวัยแรงงาน : แรงงานนอกระบบ วันที่  29 พฤศจิกายน  2549  เวลา 16.30  -  18.00  ณ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นพ. สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ 2. น.ส. พันธ์  วรรณบริบูรณ์ 3. น.ส. โชติมา  สมัครพงค์ 4. น.ส. วรรณา  สุวรรณชาตรี

สรุปการพัฒนาโครงการ นพ. สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ  ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินโครงการในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา และ น.ส. พันธ์  วรรณบริบูรณ์  ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการ  โดยจะดำเนินโครงการใน  5  พื้นที่  ได้แก่
1.ต. คลองเปียะ อ. จะนะ
2.ต. คลองรี  อ.กระแสสินธุ์ 3.ต.กระแสสินธุ์  อ. กระแสสินธุ์
4.ต. กำแพงเพชร  อ. รัตภูมิ
5.ต. หัวเขา อ. สิงหนคร
1. แนวทางการดำเนินงาน  จะมีโครงสร้างโครงการ 2 ชุด  ได้แก่กระบวนการกลางในการพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ  และโครงการสร้างต้นแบบพื้นที่ปฏิบัติการ  นอกจากจะทำในพื้นที่เดิม อาจมีการขยายกลุ่มอาชีพใหม่ในพื้นที่เดิม หรือจะขับเคลื่อนเรื่อง CT โดยขยายในพื้นที่ 7 ตำบลที่มีกองทุนสุขภาพขอ ง สปสช. ดำเนินการอยู่ ในขั้นแรกมีการให้ความรู้เรื่อง CT และการศึกษาดูงาน  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับข้อมูลในเรื่อง CT
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการ  1. พญ. รัตนา  จิรกาลวิศัลย์  2. อ. แสงอรุณ อิสระมาลัย

จบการประชุม

แสดงความคิดเห็น

« 5651
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง