สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านสุขภาพวัยแรงงาน

ก.แรงงานดึงสตรี อบรมคุณภาพชีวิต

กสร. - นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยว่า ปัจจุบันแรงงานหญิงต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อภาระหน้าที่การงานและต่อตนเอง รวมทั้งครอบครัวส่งผลทำให้แรงงานหญิงเกิดภาวะความเครียด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง จัดทำโครงการจัดตั้งและอบรมที่ปรึกษาแรงงานในสถานประกอบกิจการขึ้น ตั้งแต่ปี"38 เป็นต้น จนถึงปัจจุบันมีที่ปรึกษาแรงงานหญิงผ่านการอบรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 5,573 คน

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในการทำงาน ครอบครัวส่วนตัว สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและที่สำคัญในเรื่องของการให้คำปรึกษาแนะนำ การแก้ปัญหา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้สามารถนำไปใช้ในแนวทางในคำปรึกษากับผู้ประสบปัญหาให้สามารถหาทางออกได้ อันจะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดังนั้น สถานประกอบกิจการควร เปิดโอกาสและเอื้ออำนวยทรัพยากรให้ที่ปรึกษาแรงงานหญิง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

หน้า 28 ข่าวสดออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

« 6423
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง