สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านกองทุนชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ

ศอ.บต. ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 อำเภอชายแดนสงขลา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (21 ม.ค.) ที่ห้องเฟื่องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายพระนาย สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในพื้นที่4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีนายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในพื้นที่4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา ในปีงบประมาณ 2550 คือ อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ในพื้นที่ตำบลเป้าหมายอำเภอละ 2 ตำบล รวม 8 ตำบล 70 หมู่บ้าน คือ ต.บ้านนา ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ 18 หมู่บ้าน ,ต.ลำไพล ต.วังใหญ่ อ.เทพา 21 หมู่บ้าน, ต.ประกอบ ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี 16 หมู่บ้านและต.คูหา ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย 15 หมู่บ้าน

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในพื้นที่4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา ในปี 2550 โดย ศอ.บต.สนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านเป้าหมายหมู่บ้านละ 228,000 บาท ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งสาธารณประโยชน์, การส่งเสริมอาชีพ, การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น, การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน กีฬา นันทนาการและการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ.

โดยอำเภอจะนะ ดำเนินการโครงการไปแล้ว 50 โครงการ อำเภอเทพาดำเนินการโครงการไปแล้ว 21 โครงการ อำเภอนาทวี ดำเนินการโครงการไปแล้ว 28 โครงการ และอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินการโครงการไปแล้ว 26 โครงการ

ส่วนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ มีทั้งในด้านงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน การจัดสรรงบล่าช้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทุกปัญหา ทีมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล มีไม่เพียงพอในการลงพื้นที่

ในส่วนของประชาชนเองมองปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง และไม่ให้ความสำคัญกับโครงการเท่าที่ควรและในที่ประชุมได้มีการนำปัญหาอุปสรรคปรึกษาหารือหาทางแก้ไขเพื่อให้งานโครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว

สำหรับในปี 2551 ศอ.บต.ได้มีการปรับแนวทางการดำเนินโครงการฯโดยยึดหมู่บ้านเป็นตัวตั้ง สำหรับจังหวัดสงขลา มีหมู่บ้านเป้าหมายดำเนินโครงการ 77 หมู่บ้าน ทั้ง 4 อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 21 มกราคม 2551 11:04 น.

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง