สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านกองทุนชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ

แนวคิด ทิศทาง และคำถาม การพัฒนาคนและชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพองค์รวม : กรณีท่าช้างโมเดล

สุภาคย์  อินทองคง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนภาคใต้(ศรช.)

แผนพัฒนา กับ คำว่าบูรณาการ

ประเทศไทยเดินเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามแนวคิดของชาวตะวันตกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยมีฝรั่งมาบอกเราว่าประเทศเรานั้น ยังต่ำต้อยด้อยความเจริญ ประชาชนของเราตกอยู่ภายใต้สิ่งเลวร้าย 3 ประการคือ โง่-จน-เจ็บ ถ้าต้องการจะแก้ไขสิ่งเลวร้ายทั้ง 3 ประการนี้ ประเทศไทยต้องมีแผนพัฒนาประเทศ จากวันนั้นถึงวันนี้เรามีแผนพัฒนาประเทศแล้ว 10 ฉบับๆ ละ 5 ถึง 6 ปี ในช่วงแรกๆ เราเรียกว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อมา เรียกว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงแผน 10 ก็เรียกชื่อนี้ ในช่องแผน 1-7 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่แผน 8 เป็นต้นมาเน้นพัฒนาคน โดยเฉพาะแผน 10 ได้ระบุชัดเจนว่าจะพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยทุนสำคัญของสังคมไทย 3 ทุนหลัก คือ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น หากนำแนวคิดนี้มาเทียบกับความจริงเชิงประจักษ์ที่อยู่ในชุมชน หรือวิถีชีวิตของผู้คนทุกกลุ่มก็น่าจะนับได้ว่า คิดถูกทิศ และถูกทาง คือ ถือเอาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ส่วนทุนชุมชนอีก 3 ส่วนคือ เศรษฐกิจ สังคม(วัฒนธรรม) และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบ หรือเป็นปัจจัยหนุนให้คนได้ดำรงอยู่ และพัฒนาคนให้เจริญทั้งกายใจได้

แสดงความคิดเห็น

« 8363
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง