สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านกองทุนชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ

นำร่อง175ร.ร.สอนเศรษฐกิจพอเพียง

นำร่อง175ร.ร.สอนเศรษฐกิจพอเพียง

สพฐ.บรรจุในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ตั้งเป้าน.ร.ใช้ดำรงชีพมีดุลยภาพ


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ว่าจากที่รัฐบาลประกาศนโยบายการสร้างสังคมคุณธรรม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการ ศธ. จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด ศธ.เป็นผู้ประสานงานกับองค์กรบริหารหลักใน ศธ.เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาองค์ความรู้ และคัดเลือกสถานศึกษานำร่อง ตลอดจนจัดทำโครงการในภาพรวมเพื่อเสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า รูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษานั้น จะแตกต่างกันตามระดับชั้นเรียนและสังกัดของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) จะนำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ส่วนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพ การช่วยเหลือสังคม ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเน้นพัฒนาความเป็นผู้นำ สร้างบัณฑิตคุณภาพ นอกจากนี้ ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จะเน้นการนำชุมชนไปสู่หลักเศรษฐกิจพอเพียง และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะเน้นขับเคลื่อนองค์ความรู้

"ในส่วนของ สพฐ.ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้อยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ว่า เมื่อเด็กจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วจะต้องเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ดังนั้น จากนี้ไปจึงเป็นหน้าที่ของแต่ละโรงเรียนจะต้องจัดทำเนื้อหาสาระและกิจกรรมอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว" ดร.จรวยพรกล่าว

ปลัด ศธ.กล่าวด้วยว่า ในการนำร่องโครงการนี้จะคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน รวมเป็น 175 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยเบื้องต้นนี้คัดเลือกได้แล้ว 80 โรงเรียน รวมโรงเรียนในสังกัด กทม. 5 โรงเรียน และจะขยายผลให้ได้ตามเป้าหมายภายใน 3 เดือน ขณะเดียวกันได้ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพ รวมถึงประสานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อให้บรรจุเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติราชการของ ศธ.ด้วย ทั้งนี้ หลังจากจัดทำรายละเอียดโครงการเสร็จแล้วจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ก่อนนำเสนอ ครม.ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

« 4828
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง