สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านกองทุนชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ

แกนนำกองทุนใต้ชี้เลื่อนตีทะเบียน-เลิกพ.ร.บ.ทำลายสถาบันการเงินชุมชน

แกนนำกองทุนใต้ชี้เลื่อนตีทะเบียน-เลิกพ.ร.บ.ทำลายสถาบันการเงินชุมชน

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 16 มกราคม 2550 14:55 น.

  ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - แกนนำเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้โต้ความเห็นอัยการแม่สะเรียง ชี้หากให้ชะลอการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านถือเป็นการถอยหลังลงคลอง ระบุคงขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ และไม่ทราบความก้าวหน้าของพัฒนาการของกองทุน จี้ให้ คมช.และรัฐบาลเดินหน้าตามที่เคยให้การยืนยันไว้ เมื่อครั้งปฏิวัติยึดอำนาจใหม่ๆ
      นายสมบัติ แก้วสองเมือง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาคใต้ และประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสงขลา ได้ออกมา ตอกกลับ นายโกวิทย์ ศรีไพโรจน์ รักษาการอัยการจังหวัดแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อ เรื่องให้ชะลอการจดทะเบียนนิติบุคคลของกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองออกไปก่อน รวมทั้งเสนอให้ยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งทำให้เกิด ความสับสนและสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองทั้งประเทศ
      นายสมบัติ ระบุว่า กฎหมายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้กองทุนสามารถดำเนินงานตามกรอบที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยมีระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนได้มีโอกาสเรียนรู้และบูรณาการร่วมกันในการทำงานระหว่างกองทุนกับกองทุน และกองทุนกับภาคีอื่นๆ รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุนและชุมชน
      ขณะเดียวกันกองทุนที่มีความพร้อมแล้ว ก็สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นธนาคารกองทุน และสถาบันการเงินชุมชนต่อไป ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในหมู่บ้านและชุมชน ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ที่สำคัญของที่มีความพร้อมแล้วต้องการที่จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อที่จะได้มีกฎหมายบังคับและช่วยให้กองทุนมีสภาพคล่องในการทำงานมากขึ้น
      อีกทั้งพ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านปี 2547 ได้ระบุชัดเจนถึงคุณสมบัติของกองทุนหมู่บ้าน ที่จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถขยายโอกาสและเติบโตโดยการพึ่งพาตนเอง และมีความเข้มแข็งยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นฐานของเศรษฐกิจในหมู่บ้านและชุมชนต่อไป
      "นโยบายกองทุนหมู่บ้านยังเป็นนโยบายต่อเนื่องที่ คมช.ได้ประกาศกับประชาชน ในช่วงยึดอำนาจว่า นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีและเป็นประโยชน์กับประชาชน จึงให้มีการดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การที่อัยการท่านนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นให้ชะลอการจดทะเบียนเป็นนิติบุคล และให้ยกเลิกพ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่ได้รู้ลึกถึงโครงสร้างและหลักการบริหารงาน รวมทั้งความก้าวหน้าของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่แท้จริง" นายสมบัติกล่าวและว่า
      ไม่ทราบว่าอัยการท่านนี้มีนัยทางการเมืองแอบแฝงหรือไม่ เพราะการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และกระทบกับความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศ และควรที่จะสอบถามในรายละเอียดไปยังสำนักงานกองทุนและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งจะได้ระละเอียดที่ชัดเจน
      นายสมบัติ กล่าวว่า เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วทุกภาค ต่างไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของอัยการท่านนี้ เพราะการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ พัฒนารูปแบบไปไกลเกินกว่าที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่ เพราะจะมีการจะทะเบียนเป็นนิติบุคคล ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2550 ซึ่งสิทธิพิเศษต่างๆ ก็จะเพิ่มขึ้น
      อย่างที่ผ่านมา ชาวบ้านจะเป็นเพียงผู้กู้ยืมเงินจากรัฐบาล แต่เมื่อมีการจดทะเบียนแล้วเงินทั้งหมดจะตกเป็นของชาวบ้านโดยตรง และ กองทุนจะมีอำนาจในการบริหารจัดการเต็มรูปแบบ และอาจจะได้รับการยกเว้นเรื่องภาษี รวมทั้งสมาชิกสมารถกู้เงินโดยที่ไม่ต้องถูกจำกัดจำนวน เป็นต้น
      "หากยังคงมีการแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้อีก เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วทุกภาคของประเทศก็พร้อมที่จะออกมาคัดค้านพร้อมๆ กัน" นายสมบัติ กล่าวก่อนเสริมว่า
      สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ การที่สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จนตั้งเป็นธนาคารชุมชนได้สำเร็จ เช่น กองทุนชุมชนเมืองบางหัก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้ตั้งก่อตั้งเป็นธนาคารกองทุนชุมชนเมืองบางหัก และเป็นธนาคารชุมชนเมืองแห่งแรกของประเทศไทย ที่การดำเนินการทุกอย่างเหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
      ขณะเดียวกันในเดือนมีนาคม จะมีการก่อตั้งธนาคารกองทุน ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาขึ้นมาอีก 1 แห่ง และจะขยายออกไปเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่หากมีการชะลอ หรือยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามที่อัยการท่านนี้เสนอ สิ่งที่ดำเนินการมาทั้งหมดก็จะล่มสลายไปในทันที

แสดงความคิดเห็น

« 7763
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง