สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยุทธศาตร์การสร้างความรู้และพัฒนาคน

ยุทธศาตร์การสร้างความรู้และพัฒนาคน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน “วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา : สงขลาพอเพียง”มีเป้าหมายดังนี้

  1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิดความพอเพียงและการสร้างสุขภาวะ  โดยเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถขยายแนวคิดแก่ผู้สนใจอย่างน้อย 100 แหล่งเรียนรู้

  2. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันกระบวนการขับเคลื่อนทุนทางสังคมในมิติทุนองค์กรการเงินของชุมชน จากการออมไปสู่การสนับสนุนการสร้างสุขภาวะของสมาชิกในกลุ่มและส่งเสริมการให้เพื่อสังคม

  3. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันกลไกการดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ไม่ว่ากลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  และกลุ่มคนยากไร้ที่ถูกทอดทิ้ง ผ่านช่องทางทั้งกลไกภาครัฐและภาคประชาสังคม ด้วยการประสานช่องทางที่มีให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกัน เช่น การบูรณาการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์กับระบบงานดูแลผู้พิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น  เพื่อให้ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ภายใต้แนวคิดสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4e115cbc02855.pdf - ดาวน์โหลด
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว