สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยม

by kittikun @4 ก.ค. 54 12:01 ( IP : 223...170 ) | Tags : การสร้างค่านิยม

ยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยม

    ยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยมร่วมเป็นยุทธศาตร์หนึ่งที่สำคัญในการสบับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา:สงขลาพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้

  1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมสร้างค่านิยมหลักของประชาชนในจังหวัดสงขลาให้เป็นไปตามพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง”

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4e114b016b60c.pdf - ดาวน์โหลด
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว