สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

แนวทางการจัดการข้อมูลประเด็นเกษตร

เป้าหมายระยะยาว

 • เน้นความร่วมมือสภาผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ
 • การจัดการการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย

ฐานข้อมูลเกษตร-อาหารเพื่อสุขภาพ ที่น่าจะมี

 • ปฏิทินการผลิตตามฤดูกาล
 • ฐานข้อมูลผู้ผลิต -> สมาชิกสมาคมเกษตรอินทรีย์ (อ.ภานุ) , เครือข่ายเกษตรยั่งยืนสงขลา , แผนสุขภาพจังหวัดประเด็นเกษตร
 • ฐานข้อมูลผู้บริโภค -> รพ.สทิงพระ รพ.รัตภูมิ รพ.ระโนด รพ.กระแสสินธุ์ รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลา
 • ผู้สนับสนุน -> สสจ. เกษตรจังหวัด กศน. สมาคม/มูลนิธิ อปท.
 • ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ -> ตลาดปกติ ตลาดทางเลือก ชมรมผู้ประกอบการแต่ละอำเภอ รพ.ประจำอำเภอ มหาวิทยาลัย
 • ช่องทาง

ฐานข้อมูลผู้ผลิต

 • เก็บ ชื่อคน , พื้นที่ , สถานที่ , ชนิดผลผลิต , ปริมาณผลผลิต , ช่วงเวลา
 • การเกิดของกลุ่มใหม่ ๆ , พื้นที่ที่เพิ่มขึ้น

องค์ความรู้

 • การผลิต เกษตรทางเลือก - พืชร่วมยาง ยางอินทรีย์,พืชร่วมยางอินทรีย์,ป่ายาง - นาทางเลือก พืชข้าวพื้นบ้าน/ไม่ใช้สารเคมี - ไร่นาสวนผสมอินทรีย์ - 19 ต้นแบบเกษตรกร
 • การผลิต ปะหลน เกษตรธาตุ 4 สวนผสมผสาน
 • การผลิต สมาคมเกษตรอนทรีย์วิถีไท ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีไท นารวม บ.ดอนคัน คูขุด , กลุ่มองพฤกษ์ , ฟาร์มเห็ดดวงดาว , ไร่แตงโมโต๊ะอิหม่ามรอหีม , สวนผลไม้นาทวี
 • การผลิต สมาคมดับบ้านดับเมือง

พื้นที่การผลิต/ฐานอาหาร

 • ที่รกร้าง
 • ภูมินิเวศน์ เขา,ที่นา-ควน-คลอง,โหนด-นา-เล

เส้นทางชองอาหาร

 • ข้าว
 • ผัก
 • ผลไม้
 • หมู
 • เนื้อ
 • ปลา
 • ไก่
 • อาหารสำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

« 4828
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง