สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

สรุป"ความต้องการสารสนเทศของภาคีแผนสุขภาพ"

photo , 492x369 pixel , 75,062 bytes.

การอภิปรายกลุ่ม  ( Focus Group ) “ความต้องการสารสนเทศของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา”
วันที่ 6 ธันวาคม  2551


ตัวแทนกลุ่มภาคีแผนสุขภาพที่เข้าร่วม  ได้แก่  ประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา  ประเด็นผู้พิการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ประเด็นลดอุบัติเหตุ
ประเด็นแรงงานนอกระบบ  สถานีอนามัยตำบลคลองรี
ซึ่งสรุปแนวทางการต้องการสารสนเทศได้  ดังนี้

 • ประเด็นผู้พิการ แหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่มีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงได้ พมจ. .. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แหล่งข้อมูลก็มีที่ สปสช.  เพราะเขาเก็บฐานข้อมูลของบุคคลที่เป็นเลข  13 หลัก
อสม.นี้เขาจะรู้จริงเขาจะมีเยี่ยมบ้านเราก็ให้ อสม.ช่วย

ข้อมูลที่ต้องการ ฐานข้อมูลคนพิการ ไม่รู้ที่อยู่
เทศบาลเราก็ได้ส่วนหนึ่ง
ได้ข้อมูลเป็นรายชื่อและความพิการ
แต่ที่อยู่นี้ก็ไม่ละเอียด
คนพิการนอกเขตเทศบาลนี้เราจะรู้เยอะ
เนื่องจากอนามัยนี้เขาทำข้อมูลได้คลอบคลุม
ข้อมูลที่ไม่มีการเก็บ ยากต่อการเก็บ ผู้ป่วยเป็นอิสลามเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นเป็นคนพิการนะ
แต่ความจริงมีเยอะมาก
การขึ้นทะเบียนคนพิการ การให้ความหมายตัดสินว่าเป็นคนพิการ
อาจทำให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือตกสำรวจ
เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเขาไม่ตีเป็นคนพิการ

 • ประเด็นอุบัติเหตุ

แหล่งข้อมูล รพ.หาดใหญ่และฐานข้อมูลอุบัติเหตุนี้ส่วนท้องถิ่น ดูในเรื่องพฤติกรรม สำนักงานขนส่งจะดูเรื่องของรถ
เรื่องถนนอาจารย์วิวัฒน์ วิศวะกรรม มอ.ทำกับสวรส. ไม่รู้ว่ามันมีประเด็นบางส่วนเชื่อมโยงกันได้

ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ พิการจากอุบัติเหตุ- มีข้อมูลใน รพ. ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้มีผู้พิการ
รับรักษาตัวที่ รพ.

ข้อมูลที่ต้องการการเผยแพร่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสาธารณะที่ช่วยคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ เช่น พรบ

 • ประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ ข้อมูลที่ต้องการการจัดเก็บ ผู้ประกอบการปลูก/ขายพืชปลอดภัยและได้มาตรฐานตัว Q ( มาตรฐานความปลอดภัย )
 1. เรื่องของผู้ผลิตมีที่ไหนบ้าง
 2. เรื่องข้อมูลผู้ประกอบการ
 3. ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ มันต้องมีข้อมูลหน่อยว่ามีวิธีการได้มา
 4. ข้อมูลเกษตรกรที่ไม่ใช่ปราชญ์ ชาวบ้าน

แหล่งข้อมูล เกษตร รพ.หาดใหญ่ โครงการรับซื้อผักไร้สารพิษมาขาย สวพ.8 อยู่ในสำนักวิจัยยางตรงนี้  เขาจะมีสถิติว่านำเข้ายาที่ใช้ปลูกผักเท่าไร

อุปสรรค ตัวยาที่ตรวจสารตกค้างนี้มันแพงขวดนิดเดียว 2,000  บาท ข้อมูลที่ต้องการการเผยแพร่ - สร้างกระแส ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ตลาดสีเขียว มหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง -  มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ เราจะเชื่อมาตรฐานไหนได้บ้าง -  ปัญหาที่คนไม่เข้าใจ อาหารปลอดภัย อาหารปลอดสารพิษ
และอาหารสุขภาพนี้ต่างกันอย่างไร -  สารพิษที่ใช้ในการปลูกผัก และการใช้ที่ถูกต้อง -  วิธีการทางธรรมชาติที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช

เกษตรไม่มีหน้าที่ตรวจหรอกครับ
มันมีกองควบคุมวัสดุการเกษตรของกองวิชาการ
เขาจะตรวจว่ายาอะไรขายได้ มันจะอยู่ที่ ด้วย

ข้อเสนอแนะ วิธีการสื่อสารไม่ควรใช้ internet อย่างเดียวชาวบ้านไม่มี
การรณรงค์ในโรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจำ ค่ายทหาร


* ประเด็นแรงงานนอกระบบ ข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลแรงงานนอกระบบ
จำนวนหรือตัวเลขในภาพรวมทั้งแรงงานอกระบบและในระบบ ตัวแรงงานนอกระบบไม่มีตัวตนที่ชัดเจนในระดับจังหวัด ที่จะบอกว่ามีปัญหาแบบนี้หน่วยงานราชการต้องเข้าไปช่วยเหลือ..... ต้องทำให้เรามีตัวตนขึ้นมาก่อนว่าเราเป็นใคร แล้วมีปัญหาอย่างไรแล้วทำอย่างไรที่จะให้ปัญหาได้รับการดูแล ด้วยแล้วปัญหามันอยู่ในระดับไหน” คุณพันธ์ นโยบายแรงงาน จังหวัดสงขลามีนโยบายเรื่องแรงงานอย่างไร
สถานการณ์การจ้างงาน แนวโน้มการจ้างงาน สถานการณ์ปัญหาแรงงาน เช่น สภาพการจ้าง การทำงาน
งานวิจัยของนักวิชาการที่หาตัวได้แต่หาเปเปอร์ไม่ได้
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระบบและนอกระบบบทบาทอย่างไร

แหล่งข้อมูล สำนักงานประกันสังคม มีตัวเลขการใช้บริการจากประกันสังคม
ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ อบต. ที่ทำงานนำร่องบางตำบล

“ในชุมชนเขาเก็บกันเองแล้วถูกรวบรวมที่ อบต.
แล้วเขาจะนำมาใช้ในการวางแผนแล้วส่งเสริมในมุมมองของเขา
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายแรงงานนอกระบบขึ้นมา” ข้อเสนอแนะ

 • ถ้าเรามีศูนย์ข้อมูลที่ตำบลเราน่าจะมีอบต.เป็นเจ้าภาพได้ -  สอ.เก็บอยู่แล้ว คือเราแค่เก็บเพิ่มว่าเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือว่าในระบบ
  -  แหล่งข้อมูลอีกแหล่งที่ใกล้ชิดข้อมูลมากอีกแหล่ง คือ อสม. -  การให้แรงงานนอกระบบมีเครือข่ายและจัดการในรูปฐานสมาชิก
  ซึ่งปัจจุบันทำแบบสมัครใจ โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

“ การมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพแรงงานนอกระบบมีเครือข่าย
และมีจัดการในรูปฐานสมาชิก มีการคัดเลือกสมาชิกมีการทำงานในพื้นที่ขึ้นมาจังหวัด และคัดเลือกระดับชาติขึ้นมา  คือมันจะเป็นมุมมองในการขับเคลื่อนได้ง่าย
แล้วมาเสนอบทบาทและนโยบายของตัวเอง  อย่างผู้นำถามสมาชิกแล้วสมาชิกเห็นด้วยไหม
เพราะว่าอย่างตอนที่คุยเนี่ย อาจจะมีการจ่าย 10 บาทต่อปี ในการที่จะเป็นมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกเนี่ย หรือมีบัตรที่จะบอกได้ว่าเป็นเครือข่าย แล้วมีสวัสดิการร่วมกันอย่างไรบ้าง แล้วเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะดูแล แล้วสามารถที่จะดูว่าอะไรเกิดขึ้นตรงไหนได้
ไม่ใช่ว่าเป็นสมาชิกแล้วไม่รู้อะไรเลยว่าเครือข่ายตัวเองอยู่ตรงไหน” คุณพันธ์  วรรณบริบูรณ์

 • ควรมีผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นภาพรวมของของแรงงานนอกระบบในระดับจังหวัด “ ผมว่ามันต้องมีเจ้าภาพที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ แต่ว่าปัญหา
  ไม่รู้ใครเป็นเจ้าภาพ แล้วถ้าพูดถึงเจ้าภาพ อบต.ต้องมีข้อมูล
  แต่ทำไม่ทำนี้มันขึ้นอยู่กับผู้นำผู้บริหารแต่ละท้องถิ่นเขาเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหม ....” คุณประภาส  ขำมาก
 • ขอความช่วยเหลือ อสม. ที่มีอยู่แล้วในตำบล
  ซึ่งมีความใกล้ชิดกับข้อมูลมากที่สุดในการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ซึ่งทำอยู่แล้วในบางพื้นที่

“.....อยากได้ข้อมูลนั้นได้แต่ว่าเราต้องขอความช่วยเหลือจากในส่วนของ อสม.
เรามี อสม. ในทุกหมู่บ้าน แต่ว่าการสำรวจนี้อย่าสำรวจให้ยาก สำรวจง่ายๆ........ การสำรวจต้องบอกว่าที่สำรวจเพื่อจะเอามาวางแผนในการรักษาพยาบาล
เพราะว่าเขากลัวเสียภาษี.....มีลูกจ้า 10 เขาจะบอกแค่ 3.....” คุณวิรัช  แก้วคำ - ใช้สื่อวิทยุท้องถิ่นในการให้ความรู้ทำความเข้าใจเรื่องแรงงานนอกระบบ
เพื่อกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบออกมาแสดงตัว

“ ผมทำวิทยุออนไลน์อยู่แล้วอาจจะมีสักวันที่เราจะเอาแรงงานนอกระบบมาเล่า
ตอนนี้มีชาวนา....จะเห็นภาพชัดขึ้น ......จะมีคลังเสียงเป็นจุดเริ่มของ database
เป็นช่องทางหนึ่งในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้” คุณกำราบ  พานทอง - SMS เป็นช่องทางหนึ่งในการติดตาม และ update
ข้อมูลที่ต้นทุนไม่แพงมาก และสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าทาง website

“....ที่ผมว่าน่าจะมีประโยชน์คือ SMS…..ราคาแค่ 66 สตางค์  . ...เพราะว่าอินเตอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีคนใช้น้อยแล้วก็โทรศัพท์ก็แพง . ...ต้องมีการพัฒนาระบบ SMS ว่าจะส่งข้อมูลอย่างไร เป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติม... .ไม่ได้ได้ส่งกับโทรศัพท์นะ แต่ส่งกับคอมพิวเตอร์” คุณกำราบ  พานทอง

แสดงความคิดเห็น

« 6811
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง