สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

สไลด์โครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

photo , 400x300 pixel , 30,142 bytes.

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมประสานข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และเผยแพร่
 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา โดยใช้กลไกการจัดการข้อมูลผ่านศูนย์ประสานงานข้อมูล ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

กรอบการทำงานและวิธีการทำงาน

 1. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง แผนที่ข้อมูล และการไหลของข้อมูลที่มีอยู่
 2. ศึกษารูปแบบสารสนเทศที่ต้องการ จากผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย ผู้ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข และตัวแทนผู้บริโภค โดยวิเคราะห์เป็นข้อมูล 3 ประเภทคือ 1) ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วและสามารถนำมาใช้ได้ 2) ข้อมูลที่มี่การจัดเก็บอยู่แล้วแต่ต้องมีการปรับปรุง และ 3) ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บ หรือต้องอาศัยการเชื่อมโยงซึ่งไม่สามารถทำได้
 3. พัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลสุขภาพเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จากการระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบสำหรับข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม
 4. สรุปรูปแบบการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ความพร้อม ทักษะที่จำเป็น ช่องทางการเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกัน ฯลฯ
 5. ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลและทดลองระบบ โดยดำเนินการ
  • ฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูล และใช้งานช่องทางการเชื่อมโยงและนำข้อมูลมาใช้ร่วมกัน
  • ทำการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อการใช้ข้อมูลโดยผู้ใช้ สำหรับข้อมูลประเภทที่ 1 และปรับปรุงระบบ
  • ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเตรียมสำหรับข้อมูลประเภทที่ 2 และปรับปรุงระบบ
  • พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลหรือโครงสร้างข้อมูล เพื่อรองรับข้อมูลประเภทที่ 3 ที่ยังไม่มีการจัดเก็บ
  • ทดลองใช้โดยผู้ใช้ ประเมินความพึงพอใจ ปรับปรุงระบบ
 6. พัฒนาศูนย์ข้อมูล
  • สรุปและวิเคราะห์งาน กำหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์ข้อมูล
  • วิเคราะห์งานและประเมินทรัพยากรที่ต้องการ
  • พัฒนาข้อเสนอ รูปแบบ กลไกที่ทำให้เกิดความยั่งยืนของการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้ศูนย์ข้อมูลเป็นตัวกลาง
  • นำเสนอรูปแบบ บทบาท แหล่งทรัพยากรที่เป็นไปได้ เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน
  • จัดทำข้อเสนอแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดเว็บไซต์และรูปแบบการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลาผ่านเครือข่ายหรือศูนย์ประสานงานข้อมูลสุขภาพสงขลา ในการรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล
 2. มีระบบและกลไกที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการข้อมูลและพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด
 3. หน่วยงาน ภาคี ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง