สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

สรุป"ความต้องการสารสนเทศของภาคีแผนสุขภาพ" 2

การอภิปรายกลุ่ม
( Focus Group ) “ความต้องการสารสนเทศของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา”
วันที่ 20  ธันวาคม  2551

ตัวแทนกลุ่มภาคีแผนสุขภาพที่เข้าร่วม  ได้แก่  ประเด็นเด็กและเยาวชน
ประเด็นหลักประกันสุขภาพ  ประเด็นผู้สูงอายุ  ประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค
ประเด็นสื่อสารสาธารณะ
ซึ่งสรุปแนวทางการต้องการสารสนเทศได้  ดังนี้

 • ประเด็นเด็กและเยาวชน ข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลในเชิงของพฤติกรรม “.....น่าจะมีเสริมตัวพฤติกรรมลงไปด้วย  เช่น
  ที่บอกว่าตัวเลขของแม่บ้านติดเชื้อเอดส์มากขึ้น
  เพราะว่าพ่อบ้านเที่ยวมากขึ้นหรือเปล่า
  แล้วที่ตัวเลขที่ด่านนอกจะมากกว่าหาดใหญ่หรือเปล่า
  เนื่องจากแหล่งบริการย้ายไปอยู่ด่านนอกแล้ว....”คุณชัยวุฒิ  เกิดชื่น -  ข้อมูลเรื่องเพศในวัยรุ่นสถิติ อายุ ให้เห็นพัฒนาการของตัวเลข

“.....ซึ่งหากมีการนำเสนอข้อมูลด้านตัวเลขก็จะเห็นพัฒนาการของตัวเลขมากขึ้นว่าเด็กมีอายุน้อยลง..”
อาจารย์รัชนีกูล  ชนะวรรณโณ
-  ภาพรวมของข้อมูลเกี่ยวข้องกับเด็กทั้งหมด -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก และเยาวชนในหาดใหญ่

“สิ่งที่ต้องการในการดำเนินกิจกรรม  คือ  ระบบฐานข้อมูลของภาครัฐ
ซึ่งมีแนวคิดว่าอยากมองให้เห็นภาพรวมของข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กทั้งหมด
รวมทั้งหน่วยงานดูแลเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในหาดใหญ่ มีหน่วยงานไหน”
คุณเทพรัตน์  จันทพันธ์ -  กรณี หรือบทเรียนของพื้นที่ตัวอย่างที่เคยมีปัญหา และแก้ปัญหาแล้ว

“.......แล้วถ้ามีพื้นที่เป็นตัวอย่างว่ามันมีอยู่เขาทำแล้วแก้ปัญหาแล้ว มันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้น คือน่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
.....ให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งภาครัฐ และท้องถิ่น...” คุณเทพรัตน์  จันทพันธ์ -  ข้อมูลที่สะท้อนถึงปัญหาของเด็ก และเยาวชน เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

“.....ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาในระบบครอบครัว....ปัญหาความสัมพันธ์
เราก็จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของพ่อแม่และเด็ก โดยกิจกรรมเน้นให้เด็กรู้จักตนเอง รู้จักสังคมและรู้จักโลก เป็นการตั้งโจทย์ร่วมกัน...”  คุณเทพรัตน์  จันทพันธ์ -  ข้อมูลสถิติโรคสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับพฤติกรรมเด็ก เช่น โรคเบาหวาน

“.......เราอยากได้ฐานข้อมูลแบบนี้.....ใช้ข้อมูลตัวเลขยืนยัน
อย่างมีตัวเลขจำนวนผู้ป่วยเบาหวาน....... คุยว่าอย่างพวกคุณนั่งอยู่ตรงนี้ 10 คนมีความเสี่ยงที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานไปแล้วกี่คน.....”
คุณเทพรัตน์  จันทพันธ์ -  ตัวบ่งชี้สถานภาพของครอบครัวที่แตกแยก หรืออ่อนแอ
หรือมีแนวโน้มที่จะแตกแยก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของกปัญหาเด็ก และเยาวชน -  สถิติจำนวนหญิงหม้ายในชุมชน
“.....นอกจากนี้ยังมีตัวเลขด้านหญิงหม้ายที่ยังไม่มีการรวมรวบ
ที่เกิดจากสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน.....คุณชัยวุฒิ  เกิดชื่น ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว -  รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ค่านิยมเรื่องเพศของวัยรุ่นจากการสำรวจเป็นครั้งๆ

“....ประเด็นเด็กในกลุ่มเพศศึกษามีการรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศ
เรื่องค่านิยมเรื่องเพศของวัยรุ่น  เราไม่ได้เก็บเป็นตัวเลขนะค่ะ
แต่เก็บแบบสอบถามสำรวจเอาเป็นครั้งๆ”อาจารย์รัชนีกูล  ชนะวรรณโณ
- ในการดำเนินกิจกรรมนอห้องเรียน จะใช้ข้อมูลด้านสังคม วัฒนธรรม ฤดูกาลของสงขลา
ช่วงไหนเป็นอย่างไร
“ข้อมูลด้านสังคมมากกว่า  ตามฤดูกาลสงขลาช่วงไหนเป็นอย่างไร
วัฒนธรรมในรอบปีเป็นอย่างไร อย่างนี้แหละครับ เราก็ต้องดูแล้วร้อยมันทั้งหมด....”
คุณเทพรัตน์  จันทพันธ์

แหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว -  ศูนย์วิทยาศาสตร์เรียนรู้ชุมชน “.......มีศูนย์วิทยาศาสตร์เรียนรู้ชุมชนที่เป็นเพื่อนกันก็ช่วยกันรวบรวมข้อมูลให้เขาเอาข้อมูล ไปใช้แล้วส่งต่อข้อมูลมาให้เราพัฒนาต่อ......” คุณเทพรัตน์  จันทพันธ์ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล -  อยากให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน การเปลี่ยนแปลงแต่ละปี มีการเปลี่ยนแปลงด้านไหนบ้าง -  การอธิบายข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ว่าเหตุใดจึงเกิดลักษณะแบบนั้นขึ้น
เช่น ทำไมผู้ป่วยเอดส์ในกลุ่มอาชีพประมงจึงน้อยลง ทั้งที่คาดว่าน่าจะสูงขึ้น
แต่กลับไปมากขึ้นในกลุ่มคนในเมือง เป็นต้น

“......อย่างในตัวพฤติกรรมเนี่ย  ของแต่ละปีมันเปลี่ยนแปลงด้านไหนบ้าง
อย่างกลุ่มอาชีพประมงในเรื่องกลุ่มเอดส์ ที่มันมีน้อยลงที่เราคิดว่าตอนแรกมันน่าจะมีมากขึ้น แต่ในทางกลับกันคือ  กลุ่มคนในเมืองนี้มีตัวเลขมากขึ้นนะ แล้ว......”คุณชัยวุฒิ  เกิดชื่น

-  มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชนอย่างไร
ในชุมชนใด ผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างไร “........เรื่องกิจกรรมว่าดำเนินการอยู่อย่างไร  พื้นที่เป้าหมาย
  ชุมชนไหนที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่
จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสุขภาพนี้เกิดอย่างไร ...... รัฐตอบได้ว่าใครทำอะไรอย่างไร .....” คุณเทพรัตน์  จันทพันธ์

ข้อเสนอแนะ - การนำเสนอข่าวโดยมีข้อมูลมาประกอบจะทำให้น่าสนใจมากขึ้น
เช่น การที่มีสถิติอุบัติเหตุจำนวนมาก น่าจะมีข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องนำเสนอด้วย “......ส่วนที่สองก็น่าจะสร้างกระแส มีการเสนอต่อเนื่อง
มีข้อมูลมารองรับไหมตามกระแสข่าว กรณีตัวอย่างเกิดอุบัติเหตุรถชนตาย
ทำไมไม่มีข้อมูลอื่นมารองรับ คือ  ถ้ามีตัวเลขมันโชว์ด้วยอันนี้น่าสนใจนะ
แล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะมันจะน่าสนใจมากขึ้น”คุณชัยวุฒิ  เกิดชื่น -  การเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวจากท้องถิ่นมายังภาครัฐ
“ การเก็บข้อมูลด้านครอบครัว ท้องถิ่นเช่น อบต. เทศบาล
ดำเนินการส่งข้อมูลมาให้ภาครัฐอย่าง อบจ.
ซึ่งข้อมูลนี้ถ้าได้นำมารวมกันก็จะเห็นภาพของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา
ชัดขึ้น......”  คุณเทพรัตน์  จันทพันธ์

 • ประเด็นผู้สูงอายุ ข้อมูลที่ต้องการ -  ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง พิการและเจ็บป่วย -  ผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว -  ข้อมูลผู้สูงอายุจะมีรายละเอียดกันไม่ครอบคลุม

แหล่งข้อมูล -  ฝ่ายทะเบียนของหน่วยงาน คุณเสาวณีย์ (รพ.หาดใหญ่???)

 • ประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค คุณสมชาย  ละอองพันธ์

ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว -  ข้อมูลตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข -  ข้อมูลของเครือข่ายสุขภาพแต่ละประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการ - เรื่องร้องเรียนในพื้นที่ “ข้อมูลที่อยากได้คือเรื่องการร้องเรียนในพื้นที่ทั้งปัญหา  เช่น  ราคาสินค้า สุขภาพ การร้องเรียนต่างๆ  การบริการของโรงพยาบาล หรือบริการทั่วไป สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ ......”  คุณสมชาย  ละอองพันธ์
-  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ -  ความเคลื่อนไหว กิจกรรม การทำงานในพื้นที่ -  บทเรียนการทำงานจากชุมชนต้นแบบ

“......การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพในพื้นที่เรื่อง
เช่น เรื่องอาหาร  น้ำดื่ม  ผัก  อาหารเสริม เครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ แล้วก็ข้อมูลเชิงกิจกรรม
การเคลื่อนไหวในพื้นที่ การทำงานในพื้นที่ การให้ความรู้ในพื้นที่
ชุมชนต้นแบบการทำงานต้นแบบในพื้นที่.....”
- วิธีการแก้ปัญหาที่เคยใช้แล้วได้ผล .......
ทุกเรื่องนี้ถ้ามีการเก็บข้อมูลที่เชิงแก้ปัญหาแล้ว
ได้ผลแล้วมาเป็นบทเรียนให้เรียนรู้ต่อไป ฐานข้อมูลที่สามารถเอาความรู้ได้
......อย่างการดำเนินกิจกรรมของ มอ. FM. 88  รายการแลบ้านแลเมือง
น่าจะมีการเก็บรวมรวบข้อมูล……” -  ข้อมูลเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสามารถเป็นเครือข่ายสนับสนุนงานวิชาการ

ข้อเสนอแนะ - การเชื่อมโยงและแชร์ข้อมูลระหว่างประเด็นสุขภาพต่างๆ และภาครัฐ “....ส่วนข้อมูลเครือข่ายสุขภาพแต่ละประเด็นมีข้อมูลของตัวเองอยู่แล้ว
ทำยังไงในการเก็บข้อมูลในแต่ละประเด็นสามารถที่จะแชร์กับสาธารณสุขมีการเชื่อมประสานข้อมูล”
คุณสมชาย  ละอองพันธ์
-  การเข้าถึงข้อมูลทำได้ยากเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งมีมากแต่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ “.......แล้วก็เรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่ตอนแรกเหมือนจะเข้าถึงยาก
อย่างข้อมูลเชิงร้อน การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆทั้งจาก วิทยุมอ.  88
ความจริงข้อมูลเหล่านี้เข้ามาเยอะมาก คือมันติดปัญหาในการเผยแพร่” คุณสมชาย  ละอองพันธ์

แหล่งข้อมูล -  เครือข่ายสื่อมวลชน อสม. เครือข่ายนักเรียน เครือข่ายเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษ

 • ประเด็นสื่อสารสาธารณะ คุณชัยวุฒิ  เกิดชื่น
  ข้อมูลที่ต้องการ
 • ข้อมูลแผนสุขภาพของชุมชน กระบวนการทำแผนในแบบต่างๆแต่ละหน่วยงาน -  กองทุนต่างๆ ในพื้นที่ -  กลุ่มของสื่อทุกชนิดที่ทำงานในด้านต่างๆ -  ประเด็นร้อน พฤติกรรมล่อแหลมต่างๆ จากข้อมูล
  “ สิ่งที่ต้องการ คือ  ข้อมูลแผนสุขภาพของชุมชน
  กระบวนการทำแผนในแบบต่างๆแต่ละหน่วยงาน
  กองทุนต่างๆ......อยากให้มีข้อมูลด้านสื่อทุกประเภท
  เสียงตามสาย สื่อชุมชน ......แล้วก็ข่าวสารบ้านเรา
  ประเด็นร้อนต่างๆ พฤติกรรมล่อแหลมที่ออกมาจากตัวเลขอันนี้........”  คุณชัยวุฒิ  เกิดชื่น

ข้อเสนอแนะ -  เบื้องต้นที่สุดควรจะเป็น index ที่สามารถชี้ไปถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง “.....อันดับแรกที่น่าจะทำได้ก่อนเลยว่าก็คือว่าข้อมูลไหนอยู่แบบไหน
รูปแบบไหนอาจในแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์ แล้วอาจต้องมีทีมหาข้อมูล.....” -  ควรมีการสื่อสารทางอื่นๆ ด้วยนอกเหนือจากทางอินเตอร์เน็ต

 • ประเด็นหลักประกันสุขภาพ คุณสมจิตร  ฟุ้งทศธรรม

แหล่งข้อมูล - ศูนย์ไทรงาม

ข้อมูลที่ต้องการ - คนที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองโดยหลักประกันสุขภาพ เช่น ไม่มีบัตรประจำตัวประชาขน“จากการดำเนินงานของศูนย์ไทรงามในเรื่องหลักประกันสุขภาพ  พบว่าบางคนไม่มีบัตรสุขภาพเนื่องจากว่าบางคนย้ายออกมาจากบ้านแล้วมาอยู่วัดก็ไม่มีบัตร...” คุณสมจิตร  ฟุ้งทศธรรม

ข้อเสนอแนะ
-  เมื่อมีการเก็บข้อมูล ควรมีข้อมูลป้อนกลับไปในระบบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
“.......บางทีมีหน่วยงานเยอะแยะเลยที่มาทำ ที่มอ.
ก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยมีข้อมูลย้อนกลับเลย .......... วิเคราะห์ได้ว่ามีปัญหาตกงาน เด็กตั้งครรภ์....... แต่เราไม่ได้เก็บว่าได้แบบนี้เราจะทำอะไรต่อแล้วเราจะแก้อะไรต่อ......” คุณสมจิตร  ฟุ้งทศธรรม

ปัญหา

 • ความไม่ทันสมัยของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
  “.......วันก่อนเราทำงานต่อสู้เรื่องของผู้ที่ไม่มีเลข 13 หลัก..... ซึ่งข้อมูลพื้นฐานนี้เก่ามาก เช่น ข้อมูลของเด็กคนหนึ่งข้อมูล ยังเป็นเด็กชายอยู่เลย แต่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาบวชแล้วพึ่งสึกออกมาเลยนะ เราก็ว่าทำไมเขายังให้ข้อมูลเด็กชายอยู่เลย แล้วบ้านนี้ก็ไม่มีแล้วนะ
  แต่ทะเบียนบ้านยังอยู่ คือคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านไม่ได้กลับบ้านหลังนั้นเลย
  แล้วพอจะทำเรื่องกลับไปดูทะเบียนบ้านในทะเบียนราษฏร์ยังดีแต่บ้านนี้ไม่มีแล้ว
  บ้านถูกรื้อออกไปตั้งนานแล้ว.......” คุณสมจิตร  ฟุ้งทศธรรม ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว -  การดำเนินกิจกรรมผลที่ได้มีการรวมรวบเป็นเอกสาร
  และใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุชุมชน

แสดงความคิดเห็น

« 0721
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง