สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

ร่าง - โครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

ในปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารสุขภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการวางแผนและการบริหารงานด้านสาธารณสุข การมีข้อมูลที่มีความถูกต้อง แน่นอน เชื่อถือได้ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จะส่งผลให้การตัดสินใจและวางแผนของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยให้การดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน เห็นถึงความสำคัญในการจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บ และได้พยายามพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ยังคงเป็นไปในลักษณะที่แต่ละหน่วยงานต่างดำเนินการ โดยขาดการประสานงานกัน ส่งผลให้เกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปแบบแยกส่วน ไม่ได้มีการดำเนินการในภาพรวม ทำให้การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพในภาพรวม โดยศึกษารูปแบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

« 7714
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง