สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

คณะทำงานโครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ปรึกษาโครงการ

  1. นพ.อมร รอดคล้าย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่สงขลา
  2. นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  3. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4. นายพีระ ตันติเศรณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นักวิจัยหลัก

  1. คุณสุจิตร คงจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  2. อ.มงคล ควรหาเวช คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. ดร.ศิริพา อุดมอักษร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4. คุณภาณุมาศ นนทพันธ์ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา

แสดงความคิดเห็น

« 7714
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง