สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร

เผยตัวเลขคนตายจากอุบัติเหตุจราจรวันละเกือบ 40 คน

เผยตัวเลขคนตายจากอุบัติเหตุจราจรวันละเกือบ 40 คน

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 18 มกราคม 2550 15:23 น.

      ศูนย์ข่าวขอนแก่น- ศูนย์นเรนทร เผยอุบัติเหตุบนท้องถนนคร่าชีวิตคนไทยปีละ 13,000 คน เฉลี่ยวันละ 38 คน เตรียมพัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานเท่ากันทั่วประเทศ เร่งผลักดัน พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครอบคลุมแผนหลักแห่งชาติ ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน กรอบทิศทาง งบประมาณ พร้อมการพัฒนาอย่างมีเอกภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
      นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย ผู้อำนวยการสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ ศูนย์นเรนทร กล่าวในงานสัมมนาที่โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จ.ขอนแก่นว่า ในแต่ละปีจะมีแนวโน้มของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นับเฉพาะกรณีอุบัติเหตุจากการจราจรในปี 2547 ระบุว่า ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีสถิติผู้เสียชีวิตชั่วโมงละ 1.6 คน หรือวันละ 38 คน
      ดังนั้น ใน 1 ปี จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากกว่า 13,000 คน หรืออัตราตายเท่ากับ 22 คนต่อแสนประชากร มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 70,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีอื่นๆ
      ทั้งนี้เมื่อศึกษาแผนการเสียชีวิต ภายใน 30 วัน ของผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร พบว่า ร้อยละ 71.5 จะเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ส่วนร้อยละ 25.3 จะเสียชีวิตภายใน 3 ชั่วโมง และอีกร้อยละ 3.2 จะเสียชีวิตภายใน 30 วัน แต่ถ้ามีการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ดี มีคุณภาพเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว จะสามารถรักษาชีวิตได้อีกไม่น้อยกว่าปีละ 3,300 คน ซึ่งที่ผ่านมา การช่วยเหลือส่วนใหญ่จะไม่ทันการณ์ และไม่เหมาะสมตามหลักวิชาแพทย์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้พิการมากขึ้น
      แม้ว่าจะมีองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากทั่วประเทศ ที่ร่วมมือกันทำงานในด้านนี้ แต่ก็ยังขาดการจัดระบบบริการ ที่สามารถควบคุมคุณภาพมาตรฐานให้เหมือนกันได้ เนื่องจากขาดกฎหมายและองค์กร ที่ทำหน้าที่ประสานงาน ควบคุมคุณภาพและสนับสนุนการให้บริการ
      นพ.สุรเชษฐ กล่าวต่อว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ จะมีการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการจัดในระดับชาติเป็นครั้งแรก ให้ได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติและมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลวิธีการต่างๆ จากผลงานของโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จทั่วประเทศ กว่า 13 ผลงานเพื่อนำไปพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ต่อไป
      นพ.สุรเชษฐ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็น 1 ใน 4 ของนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดตั้งสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือศูนย์นเรนทร ในปี 45 ซึ่งในปีเดียวกันนี้ ได้ดำเนินการใน 3 จังหวัดนำร่อง คือ ขอนแก่น เพชรบุรี และนครสวรรค์ ต่อมาในปี 2546 ได้ขยายเพิ่มอีก 4 จังหวัด คือ ลำปาง นครราชสีมา สงขลา และกรุงเทพฯ
      ในปี 2547 ได้ขยายครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินการกว่า 3 ปีที่ผ่านมา ยังมีปัญหาที่ต้องดำเนินการและแก้ไขอีกหลายด้าน เพื่อพัฒนาระบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการในทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเร่งรัดให้มี พรบ.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมของประเทศ ควบคุมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน และคุ้มครองการปฏิบัติงานของบุคลากร
      นอกจาก พ.ร.บ.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ยังจะต้องผลักดันให้มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งควรเป็นเบอร์เดียวกันทั่วประเทศ และมีศูนย์สื่อสารกลางทำหน้าที่รับแจ้งข่าวและประสานงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึง พร้อมให้ความร่วมมือในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เร่งรัดให้จัดทำแผนหลักแห่งชาติ ที่กำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพในด้านนี้
      มีการเร่งรัดให้มีระบบประกันคุณภาพของการให้บริการ ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ต้องมีหลักประกันด้านงบประมาณที่ยั่งยืน และต้องกำหนดระบบการประสานงานอย่างใกล้ชิด มีความเป็นเอกภาพกับหน่วยปฏิบัติงานฉุกเฉินทุกหน่วย โดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยและตำรวจ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยหลังการสัมมนาครั้งนี้ จะมีบทสรุปเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการในทุกเรื่องที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

« 7714
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง