สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

รายงานการประชุมวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียน และชมรมคนพิการ อ. จะนะ

รายงานการประชุมวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียน และจัดตั้งชมรมผู้พิการระดับอำเภอจะนะ วันที่  7  พฤศจิกายน  2549  ณ โรงพยาบาลจะนะ  อ. จะนะ จ. สงขลา

การดำเนินงานด้านคนพิการโรงพยาบาลจะนะ 1. ในการดำเนินงาน มีการแบ่งพื้นที่ออกตรวจสุขภาพ  เป็น 3 โซน  อ. จะนะ มี  14  ตำบล 2. ปฏิบัติงานเชิงรุกในเขต ต. บ้านนา  ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล  มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านจิตวิทยา  ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพิการทางจิต  รวมทั้งประสานงานในพื้นที่กับผู้ป่วยให้เข้ารับการบริการกับทางโรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์ 3. ให้คำปรึกษากับญาติผู้ป่วย  ลงเยี่ยมบ้าน 4. สำรวจผู้พิการ  ออกเอกสารรับรองความพิการ  จดทะเบียน 5. จัดตั้งกองทุนรถเข็นเอื้ออาทรแก่ผู้พิการ  ผู้ป่วยเรื้อรัง

แนวทางการจัดตั้งศูนย์ผู้พิการระดับอำเภอจะนะ 1. ประชุมคนพิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางโครงสร้างการดำเนินงาน 2. เกิดแนวทางชมรมคนพิการระดับอำเภอ  จัดตั้งศูนย์จดทะบียนผู้พิการ 3. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อร่วมกันดำเนินงานในชมรมผู้พิการ 4. จัดตั้งศูนย์จดทะเบียนผู้พิการและชมรมผู้พิการระดับอำเภอจะนะ 5. ลงพื้นที่ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนแผนการดูแลผู้พิการ

จบการประชุม

แสดงความคิดเห็น

« 8854
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง