สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

รายงานประชุมแนวทางการจัดตั้งชมรมคนพิการระดับอำเภอระโนด ในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ประชุมแนวทางการจัดตั้งชมรมคนพิการระดับอำเภอระโนด  ในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา วันที่  6 พฤศจิกายน  2549  ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย
โรงพยาบาลระโนด  อ. ระโนด จ. สงขลา  เวลา  13.00 - 16.00  น.

 1. ผลการดำเนินงานของศูนย์จดทะเบียนและบริการผู้พิการ  ณ  โรงพยาบาลระโนด การดำเนินงานด้านจดทะเบียนผู้พิการ  ดำเนินการโดยแผนกเวชกรรมฟื้นฟู  มีขั้นตอนในการจดทะเบียน  คือ ผู้พิการต้องมีการให้แพทย์ตรวจสุขภาพ และความพิการ เพื่อออกใบรับรองความพิการ  และให้ผู้พิการได้เปลี่ยนสิทธิประโยชน์ในบัตรทอง เป็น ท.74
 2. การดำเนินงานของศูนย์จดทะเบียนคนพิการ ระดับอำเภอระโนด 2.1 ลงพื้นที่จดทะเบียนผู้พิการความเคลื่อนไหว ที่ไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ที่โรงพยาบาล โดยการออกหน่วยจดทะเบียน ณ สถานีอนามัย  ณ ปัจจุบัน เหลือประมาณ  5  แห่ง  จำนวนผู้พิการ  57  ราย
  2.2 ดำเนินโครงการหมุนเวียนอุปกรณ์ช่วยความพิการ 2.3 ดำเนินโครงการผู้ดูแล ครอบครัวช้างเผือก
 3. การดำเนินงานของการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอระโนด ในการดูแลผู้พิการ 3.1 ดูแลด้านการศึกษาทั้งสายสามัญ และส่งเสริมอาชีพ ซึ่งมีผู้พิการที่ดูแล จำนวน 7 คน มีความพิการ แขน ขา กำลังศึกษาอยู่ชั้น ประถมศึกษา 5 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  1 คน 3.2 ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร  การทำปลาดุกร้า  การประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อ. ระโนด ในการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 4.1 เทศบาลตำบลบ่อตรุ ให้การดูแลในเรื่องเบี้ยยังชีพ และตั้งงบช่วยเหลือ เดือนละ 500 บาท  รวมทั้งดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ผู้ติดเชื้อเอดส์ เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ  และส่งเสริมอาชีพระดับชุมชน 4.2 องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ  สนับสนุนเบี้ยยังชีพ รวมทั้งจัดสรรเงินสมทบ  ส่งเสริมอาชีพในชุมชนแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การผลิตดอกไม้ใยบัว ร่วมกันในเขต อบต. ปากแตระ อบต. ท่าบอน อบต. บ้านขาว
 5. อ. พมก. และอสม.
  5.1 ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ให้กับผู้พิการ  ในเรื่อง เงินสงเคราะห์ เครื่องอำนวยความสะดวกด้านร่างกาย 5.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่กลุ่มผู้พิการทางหู และทางตา รวมทั้งฟื้นฟูสมรถภาพทางร่างกาย
 6. สถานีอนามัย 6.1 สร้างอาชีพแก่คนพิการ  โดยจัดทำโครงการเลี้ยงสุกร  จำนวน 11 ครอบครัว
  6.2 จัดทำบัตรประกันสุขภาพ ท .74 6.3 ให้การดูแลครอบครัวผู้พิการโดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล และกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลระโนด 6.4 ให้คำปรึกษาแก่ อ.พมก. ในพื้นที่ รวมทั้งประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและผู้พิการ

แนวทางการการดำเนินงานจัดตั้งชมรมผู้พิการระดับอำเภอ 1. ค้นหาคณะทำงานในระดับตำบล แล้วจัดตั้งชมรมในระดับตำบลก่อน จากนั้นมีการรวมเครือข่ายในระดับอำเภอ 2. จัดตั้งชมรมผู้พิการ  โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เป็นที่ปรึกษา เช่น กศน. อบต.
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดตั้งชมรมผู้พิการ  ผ่าน เครือข่าย วิทยุชุมชน

Comment #1
ราง
Posted @August,09 2007 17.29 ip : 61...235

แสดงความคิดเห็น

« 6484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง