สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เร่งหาทางออกให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการ

นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการ กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองการทำงานคนพิการ ครั้งที่ 2/2550 ว่า จากข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่ามีสถานประกอบการที่ไม่มีการจ้างงานคนพิการและไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 710 แห่งขณะที่มีสถานประกอบการจ้างคนพิการทำงาน 1,082 แห่ง จ้างงานคนพิการ 1,823แห่งและสถานประกอบการที่ไม่จ้างคนพิการทำงาน แต่ส่งเงินสมทบกองทุนๆ จำนวน 302 แห่ง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสถานประกอบการที่ไม่ได้จ้างคนพิการและไม่ส่งเงินสมทบกองทุนอาจมีความจำเป็น จึงควรหาทางออกให้แก่สถานประกอบการเหล่านี้ อาทิ จัดสถานที่ในสถานประกอบการเพื่อรับผลิตภัณฑ์ของคนพิการมาจำหน่าย การเหมาจ้างงานผลผลิตของคนพิการหรือหน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาให้คนพิการเข้าไปขายของหรืออาหารฝนหน่วยงานได้

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมเสนอให้มีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้มีหน่วยงานด้านการสร้างมาตรการการส่งเสริมการมีงานทำในกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีหลักประกันและเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งให้กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดโควตา สัดส่วนของสถานประกอบการว่าควรมีการจ้างแรงงานคนพิการเท่าไร ซึ่งปกติอยู่ที่อัตราส่วนแรงงานปกติ 200 คนต่อ แรงงานคนพิการ 1 คน ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"กรมการจัดหางาน ได้รับงบประมาณปี 2551 เพื่อจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแห่งละ 1 คน รวม 86 คน โดยเห็นว่าภาครัฐควรรับคนพิการเข้าทำงานเช่นเดียวกับนานาประเทศ

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะเชิญนายจ้างมาพูดคุยเพื่อให้จ้างคนพิการเข้าทำงาน ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หากสถานประกอบการรายใดไม่ให้ความร่วมมือ อาจมีบทกำหนดลงโทษ ซึ่งอาจถึงขั้นยึดทรัพย์นายจ้าง"

ที่มา  แนวหน้า วันที่ 28/6/2007

Comment #1
ปัทมาพร
Posted @September,20 2007 12.30 ip : 203...149

แสดงความคิดเห็น

« 9460
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง