สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านเกษตรเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัย

สัญจรสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัยโซนคาบสมุทรสทิงพระ อ.กระแสสินธุ์

สัญจรสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัย อ.กระแสสินธุ์
      กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีโอกาสลงพื้นที่โซนคาบสมุทรสทิงพระ เข้าร่วมกิจกรรม
“ สัญจรสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัย ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ 1ใน 14 ประเด็นแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ครั้งนี้เป็นการสัญจรลงพื้นที่ ม.2 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์
      กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกลุ่มผลิตพืชผักไร้สารพิษ ต.กระแสสินธุ์ การสร้างเครือข่ายสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัย  และเป็นการให้กำลังใจกันในฐานะของเพื่อนผู้มีอุดมการณ์ในการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อตนเองและสังคม ผมรู้สึกเช่นนั้น
      บ่ายโมงกว่า ผู้เข้าร่วมเวทีทยอยกันเดินทางมาถึงสถานที่นัดหมาย      เวทีการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ใช้บริเวณลานบ้านของหนึ่งในสมาชิกเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรฯ เก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงินถูกวางเป็นวงกลมใต้ต้นมะขามชานบ้าน พี่น้องเกษตรกรนั่งอยู่บ้างแล้ว เกษตรกร ชาวบ้าน ตัวแทนส่วราชการทยอยกันมาเรื่อยๆจนเกือบเต็มตามจำนวนเก้าอี้ที่ถูกจัดวางไว้
      การแลกเปลี่ยนเริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับจาก พี่สุพร น้อยสำลี ประธานกลุ่มเกษตรฯ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัญจรครั้งนี้ทยอยแนะนำตัว ทำให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมครั้งนี้มีใครเข้าร่วมบ้าง ในพื้นที่จะมีสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรฯ ต.กระแสสินธุ์ และจากหน่วยงานราชการ มีเกษตรกรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ประธานสหกรณ์การเกษตร เภสัชกรจากโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่กศน. อำเภอกระแสสินธุ์    จากนอกพื้นที่มีกลุ่มเกษตรจากบ้านดอนคัน ต.คูขุด กลุ่มเกษตรทำกินทำใช้ ต.วัดจันทร์ กลุ่มอิงพฤกษ์ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ และคณะทำงานกลางประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ
      ระหว่างการแนะนำตัวน้ำมะพร้าวสดๆเป็นลูกๆ ถูกเสริฟ์เป็นอาหารว่าง หนึ่งในผลผลิตไร้สารพิษของสมาชิกกลุ่ม       ท่านเกษตรอำเภอได้ให้ข้อมูลบริบทพื้นฐานของอำเภอกระแสสินธุ์ว่าประกอบด้วย 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.โรง ต.เชิงแส ต.กระแสสินธุ์ และต.เกาะใหญ่  สำหรับพื้นที่ ต.กระแสสินธุ์ ประมาณ 80-90 % เป็นพื้นที่นา  10 % เป็นสวนยางพารา สำหรับอาชีพก็จะมี ทำนา สวนยางพารา และประมงบ้างเล็กน้อย สภาพดินไม่ค่อยสมบูรณ์นัก และในพื้นที่จะมีน้ำท่วมในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
      การพูดคุยแลกเปลี่ยนครั้งนี้ถูกถ่ายทอดผ่านวิทยุออนไลน์ healtyradio และเครือข่ายวิทยุสุขภาพ พอทราบบริบทพื้นที่พอสังเขปคุณพี่สุพรก็เล่าถึงการดำเนินงานกลุ่มเกษตรฯ โดยทางกลุ่มดำเนินการมาประมาณ 2 ปี  โดยมีสมาชิก 18 ครัวเรือน แต่ที่ดำเนินการหลักประมาณ 10 ครัวเรือน การค้นหาสมาชิกเริ่มจากคนใกล้ตัว
สำหรับกลุ่มการผลิตเป็นแบบไร้สารพิษ โดยเริ่มจากการวางแผนการผลิตโดยพี่สุพร ที่จะดูจากความเหมาะสมและปริมาณผลผลิตที่จะออกมา มีการสนับสนุนการปรับแปลงเพื่อการผลิต  เมล็ดพันธุ์ และ น้ำหมัก  ประเภทของผัก เช่น ฟักทอง ฟักเขียว สายบัว ผักคะน้า กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว เห็ดฟาง เป็นต้น
      การตลาด ปัจจุบันจะมีการส่งผักให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ ครั้งละประมาณ 70-80 kg ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์  ทุกวันศุกร์นำไปขายที่ตลาด รพ.กระแสสินธุ์  มีการขายเห็ดฟางที่ตลาดระโนดมีการกำหนดราคาผักใบประกันราคาที่  25 บาทต่อกิโลกรัม  การบริหารจัดการด้านตลาดจะมีโดยมีคนกลาง คุณสิโรจน์ ทิพย์วารี  ดำเนินการ โดยตัด 10 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบริหารจัดการ
      ทางกลุ่มจะมีการการควบคุมคุณภาพ  จากพี่สุพรเป็นหลัก ที่จะคอยเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรของสมาชิกภายในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ สอบถามและช่วยแก้ปัญหาการผลิต  และจากรพ.หาดใหญ่ที่จะมาสุ่มตรวจเป็นครั้งคราว
ปัญหาหลักของกลุ่ม คือ ปัจจุบันผลผลิตผักของกลุ่มยังไม่เพียงพอ และผักใบลายในฤดูฝน
แนวทางความร่วมมือที่น่าจะสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานราชการ
      ตัวแทนหน่วยงานบอกบทบาทภารกิจและเสนอแนวความร่วมมือ
สำหรับพัฒนาชุมชน จะส่งเสริมการรวมกลุ่ม  การวางระเบียบ และการบริหารจัดการกลุ่ม  กศน. จะสนับสนุนด้านความรู้ และ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  โรงพยาบาลอำเภอกระแสสินธุ์ นโยบายอาหารปลอดภัย ปัจจุบันมีการให้พื้นที่จำหน่ายพืชผักทุกวันศุกร์ เกษตรอำเภอ จะเป็นการสนับสนุนวิชาการ และสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
      วงเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะหลายข้อ เช่น
      ทางพัฒนาชุมชนเสนอให้ทางกลุ่มควรส่งเสริมกิจกรรมกลางของกลุ่มให้มากขึ้น เช่น การประชุมประจำ  การใช้ข้อมูลในการดำเนินการกลุ่ม
      ครูปราณีเสนอว่าควรมีการเชื่อมโยงหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้น เช่น เกษตร กศน. พัฒนากร เพราะบทบาทภารกิจสามารถหนุนเสริมการทำงานของกลุ่มได้
      คุณกำราบ พานทอง ทางกลุ่มควรมีการชูประเด็นพึ่งตนเองให้ชัดขึ้น เช่น เมล็ดพันธุ์ และควรรณรงค์ให้ความสำคัญกับผักพื้นบ้าน เพราะเป็นพืชผักที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ
และเป็นห่วงแนวโน้มการเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นพื้นที่การปลูกยางมากขึ้น
      จากการแลกเปลี่ยนเห็นทั้งศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการโดยมีชุมชน ชาวบ้านเองเป็นหลัก  ซึ่งมีความเข้าใจในมิติมุมมองอาหารปลอดภัยในหลายระดับ  เห็นบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่สามารถจะหนุนเสริมการดำเนินการของกลุ่มได้ เห็นโอกาสที่ประเด็นเกษตรและอาหารฯ ที่จะมาหนุนเสริมกระบวนการของทางกลุ่มได้่
      บรรยากาศแดดร่มลมตกแล้ว ปิดท้ายกิจกรรมสัญจรสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัย ทางคณะก็ได้ลงดูแปลงผักที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนัก  ร่องรอยแปลงว่างหลายแปลง  เหลือแต่แปลงผักบุ้งที่ยังคงสภาพ  มีสระน้ำอยู่ถัดจากแปลงผัก ทราบจากพี่เจ้าของแปลงว่าผลผลิตพืชผักเพิ่งถูกเก็บไปเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมา  รอยยิ้ม  การซักถามกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ความเป็นกันเอง วันนี้กลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งใน ต.กระแสสินธุ์ โซนคาบสมุทรสทิงพระ ก็ยังคงเดินหน้าผลิตอาหารปลอดภัยให้กับตัวเองและเพื่อนมนุษย์ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง