สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการจัดระบบบริการด้านสุขภาพของสถานบริการ และการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สปสช.และเครือข่ายฯ สานงานศูนย์มิตรภาพบำบัด เน้นเยียวยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยใจ

23 พฤษภาคม 2551 14:59 น.

เครือข่ายมิตรภาพบำบัดและเครือข่ายผู้ป่วย โรคเรื้อรังรวมพลัง สปสช. สานงานมิตรภาพบำบัด ส่งเสริมให้เกิดศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด 17 แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ปี 49 เพื่อเป็นพื้นที่เยียวยาผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สปสช.ระบุงานมิตรภาพบำบัดจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันนี้ (23 พ.ค.) ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดและเครือข่าย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หัวข้อ "เพื่อนช่วยเพื่อนและการเยียวยาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" ซึ่งจัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเครือข่ายพันธมิตรด้านมิตรภาพบำบัดโดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "คุณและค่าศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด การเยียวยาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

      ศ.นพ.ประเวศ ปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันมนุษย์มีความศรัทธาในเทคโนโลยีอย่างสูง ซึ่งความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนแล้วเกิดจากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลข้อดีคือ ช่วยชีวิตมนุษย์ได้เพิ่มขึ้น แต่ข้อเสียที่น่ากลัวคือ ขาดหัวใจของความเป็นมนุษย์ ส่งผลให้เกิดปัญหาระหว่างมนุษย์ด้วยกันมากมาย ที่สำคัญคือ เกิดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างแพทย์และผู้ป่วย อาจกล่าวได้ว่าการแพทย์ปัจจุบันเน้นแต่เรื่องปริมาณแต่ไม่สนใจคุณภาพคือ ทำให้คนไม่ตาย แต่ละทิ้งเรื่องของหัวใจ ทั้งที่ความเป็นมนุษย์นั้น กายและใจต้องสมดุลกัน ปัจจุบันมีเรื่องที่น่ายินดีที่กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติส่งเสริมเรื่องของจิตอาสา เรื่องของน้ำใจ เป็นมิตรภาพบำบัด
      "กรณี ผู้ป่วยมะเร็ง รักษากายเพื่อกำจัดเนื้อร้ายไม่ให้แพร่ขยายอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีเรื่องของจิตใจด้วย เป็นที่รู้กันว่า ความเครียดมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำลง เชื้อโรคก่อตัวได้ง่าย การที่มีศูนย์มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ดี อาสาสมัครช่วยเหลือกัน เป็นการเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ ปัจจุบันเรามีศูนย์มิตรภาพบำบัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ จะเป็นเรื่องที่ดีมาก หากมีศูนย์มิตรภาพบำบัดทุกรพ.เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจให้แก่ผู้ป่วย เพื่อผู้ป่วยด้วยกันเองที่เคยผ่านประสบการณ์อันเจ็บปวดนั้นด้วยตัวเองมาแล้ว เป็นเรื่องของจิตอาสาเพื่อเพื่อนมนุษย์ ตรงนี้จะทำให้แผ่นดินและโลกเปลี่ยนในทางที่ดีมากขึ้น มีความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมากขึ้น"ราษฎรอาวุโสกล่าว
      ด้าน นางมาลินี ไหลสกุล อายุ 67 ปี ข้าราชการครูเกษียณ อาสาสมัครของศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด ศูนย์มะเร็งลพบุรี กล่าวว่า ตนป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมมาตั้งแต่ปี 2546 ความรู้ขณะนั้นแย่มาก ไม่มีกำลังใจจะรักษาตัวเอง ญาติพามารักษาที่ศูนย์มะเร็งลพบุรี ได้มาร่วมทำกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ซึ่งช่วยได้มาก จิตใจผ่อนคลาย มีเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกัน พูดคุยกันก็เห็นอกเห็นใจกัน ได้เรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไร รู้สึกอะไรเมื่อต้องทำเคมีบำบัด เมื่อต้องผ่าตัด เมื่อได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ก็มาเป็นอาสาสมัครในศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเต็มตัว สิ่งได้เรียนรู้คือ มิตรภาพระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน ญาติ และเจ้าหน้าที่สำคัญมาก เพราะทำเกิดกำลังใจในการใช้ชีวิต รู้สึกว่าเป็นผู้ให้ ไม่ใช่รอรับอย่างเดียว เรื่องจิตใจสำคัญมากสำหรับคนที่ป่วย จากชีวิตที่รู้สึกไร้ค่า แต่ที่นี่ทำให้เราได้รู้ว่าคนป่วยก็ทำประโยชน์ให้สังคมได้
      ขณะที่ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสปสช. กล่าวเพิ่มเติมว่า สปสช.ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อนในหน่วยบริการ ซึ่งก็คือรพ.และศูนย์มะเร็ง นำร่องทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2549-2550 จำนวน 17 แห่ง ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากการระดมความคิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่าย ผู้ป่วยและผู้ให้บริการ เพื่อพัฒนาระบบบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยความร่วมมือระหว่างสปสช.และหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรคมะเร็งและ โรคเรื้อรังอื่นๆ เพื่อให้หน่วยบริการมีระบบอาสาสมัครผู้ป่วย ผู้ดูแล ที่เข้มแข็งเข้าร่วมกับหน่วยบริการในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสร้างแนวร่วมเครือข่ายผู้ป่วย ผู้ดูแล ในการดูแลช่วยเหลือกันในด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย
      รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า ผลจากการดำเนินงานนั้น สปสช.ได้จัดให้มีการประเมินผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม มิตรภาพบำบัดทั้ง 17แห่งเสร็จสิ้นแล้ว พบว่าหน่วยบริการตระหนักถึงความสำคัญต่อการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็น มนุษย์ เกิดพื้นที่สำหรับอาสาสมัครผู้ป่วย ผู้ดูแลที่มีส่วนร่วมในการให้บริการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย และมีชุดความรู้ใหม่ๆ เพื่อการเยียวยารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังอื่นๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของอาสาสมัครผู้มีจิตอาสานั้น นอกจากจะทำให้อาสาสมัครที่เป็นทั้งผู้ป่วย ผู้ดูแล มีความสุขมีคุณค่าเนื่องจากจิตใจที่เป็นกุศลแล้ว อาสาสมัครยังเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญยิ่งที่จะร่วมกับหน่วยบริการผลักดันให้ ศูนย์ฯ มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป และในปีนี้เตรียมที่จะขยายสู่ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป และรพ.ชุมชนที่สนใจ
      "การสัมมนาเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่องานมิตรภาพบำบัดด้วยหัวใจความเป็น มนุษย์ เกิดขึ้นจากแนวคิดของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการ สปสช. ที่เห็นความทุกข์ยากและเจ็บปวดได้อยู่ใกล้ชิดกับญาติและครอบครัวและเพื่อน ผู้ป่วย เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานมิตรภาพบำบัดในแต่ละพื้นที่ และพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครและหน่วยบริการ เป็นการขยายผลจิตอาสา ใจสาธารณะไปสู่ชุมชน และสังคมวงกว้างต่อไป"นพ.ประทีปกล่าว
      ทั้ง นี้ ขอเชิญร่วมบริจาคมูลนิธิมิตรภาพบำบัด กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เพื่องานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ธนาคารกรุงไทย สาขาแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี : 096-0-09547-0

ที่มา :  ผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

« 6484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง