สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการจัดระบบบริการด้านสุขภาพของสถานบริการ และการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ครม.เบรกแก้มาตรา42สั่งรื้อทั้งฉบับ สปสช.รับลูกปรับสโลแกนบัตรทอง

ครม.เบรกแก้มาตรา42สั่งรื้อทั้งฉบับ สปสช.รับลูกปรับสโลแกนบัตรทอง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศŒ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เลาธิการ สปสช.) เปิดเผยถึง กรณีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน 3 มาตรา ซึ่งหลังนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ปรากฏว่า มีรัฐมนตรีหลายคนให้ความเห็นว่า ควรทบทวนแก้ไขในหลายมาตรา เช่น มาตรา 9 เรื่องการกำหนดขอบเขตสิทธิการรับบริการทางสาธารณสุขของประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 3 กองทุน คือกองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยให้พิจารณาว่าทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นพ.สงวนกล่าวว่า นอกจากนี้ ในมาตรา 42 กรณีที่มีผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทำผิดได้ เมื่อ สปสช.จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายแล้ว สปสช.มีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาความผิดจากผู้กระทำผิดได้ ที่เสนอให้มีการตัดมาตรานี้ทิ้งนั้น รัฐมนตรีบางคนเห็นว่า ไม่ควรตัดออกแต่ให้คงไว้ ดังนั้น ครม.จึงส่งเรื่องกลับให้ สปสช. และหน่วยงานเกี่ยวข้องทบทวนแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอีกครั้ง โดยให้ทบทวนการแก้ไขทั้งหมดก่อนเสนอกลับ ครม.อีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และจะได้แก้ไขในครั้งเดียว

นพ.สงวนกล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนสโลแกนใหม่จาก "โครงการ 30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโรค" ที่ได้ปรับเปลี่ยนมาจากสโลแกน "30 บาท รักษาทุกโรค" เพราะคำว่า "30 บาท" เป็นสโลแกนที่ติดภาพทางการเมือง ผูกพันกับพรรคการเมืองที่ดำเนินนโยบายนี้ ดังนั้น จึงเห็นควรมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญมาร่วมพิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไร และขณะนี้พอเห็นแนวทางการปรับแล้ว แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ ซึ่งจะแถลงอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง