สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการจัดระบบบริการด้านสุขภาพของสถานบริการ และการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

22 คำถาม "กับ 30 บาทที่ไม่ต้องจ่าย"

แม้ว่าระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น แต่ผู้ใช้บริการก็ยังคงสับสนและประสบปัญหาอีกกระบุงโกย เอาเป็นว่า เรามาหาคำตอบเพื่อการเข้าถึงบริการบัตรทองได้ดีกว่าค่ะ

1. ใครกันนะมีสิทธิได้บัตรทอง

“ผู้ มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ตัวอย่างบุคคลที่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลจากรัฐ เช่น

หนึ่ง ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ลูกจ้างที่ทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปยกเว้น ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่ แผงลอย หรือลูกจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

สอง ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และครอบครัว

สาม ผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ”**

2. เจ้าตัวเล็กแรกคลอดก็มีบัตรทอง

กรณี เด็กแรกเกิดที่เกิดมามีสัญชาติไทย ถ้าไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้ เช่น สิทธิข้าราชการที่เบิกจากบิดาหรือมารดา ก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ หากจะให้ได้รับสิทธิบัตรทอง โดยสมบูรณ์ ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน และสูติบัตร ติดต่อขอลงทะเบียนทำบัตรทองได้ที่ ต่างจังหวัด ติดต่อ สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานเขตทุกเขต ในวันเวลาราชการ

3. ถ้าเจ็บป่วยจะไปหาหมออย่างไร

“ผู้ป่วยจะต้องไปใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ระบุไว้ในบัตรก่อน หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย ศูนย์การแพทย์ชุมชน หรือคลินิกที่เข้าร่วมกับบัตรทอง และเมื่อ หน่วยงานปฐมภูมิเหล่านี้รักษาไม่ได้ ก็จะออกใบส่งตัว ให้คนไข้ไปรักษายังหน่วยบริการขั้นสูง ที่ระบุในบัตร เช่น โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลใหญ่ๆ แต่หากคนไข้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเลย โดยไม่ผ่านการตรวจจากหน่วยบริการปฐมภูมิคนไข้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่สามารถตรงไปยังโรงพยาบาลใหญ่ได้เลย”

4. ตกงานอย่าตกใจ

ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างงานสามารถส่งเงินสมทบต่อ เพื่อรักษาสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิอื่นๆ ตามมาตรา 39

สำหรับ ผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์จะส่งเงินสมทบต่อหลังจากถูกเลิกจ้างงาน 6 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเจ็บป่วย สามารถขอลงทะเบียนมีสิทธิบัตรทอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆได้ที่ ต่างจังหวัด ติดต่อ สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานเขตทุกเขต ในวันเวลาราชการ

5. ย้ายบ้านย้ายโรงพยาบาล

การ ย้ายที่อยู่อาศัย หรือย้ายที่ทำงาน ควรจะย้ายหน่วยบริการตามที่พักอาศัยจริง ในกรุงเทพฯ สามารถติดต่อขอย้ายหน่วยบริการได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต ตามวันเวลาราชการ กรณีมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องใช้หลักฐาน

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

กรณีไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่ ต้องใช้หลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ตนไปพักอาศัย พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าของบ้าน
 2. หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน ซึ่งรับรองว่าผู้ขอลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
 3. หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
 4. เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า ที่พัก สัญญาเช่าที่พัก ฯลฯ ที่แสดงว่าบุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่หรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ (หากมีการลงทะเบียนแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจด้วย

6. เหตุผลที่ต้องจ่ายเอง

บุคคล ที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจำของตนหรือหน่วยบริการปฐม ภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยบริการประจำส่งต่อไปรักษายังหน่วยบริการอื่น เว้นแต่ กรณี อุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการยังหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ ใกล้ที่สุด โดยใช้สิทธิบัตรทองได้ (หากเป็นกรณีรักษาโรคทั่วไป และไปใช้สิทธิข้ามเขต ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด) หรือกรณีมีการร้องขอของคนไข้ที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ต้องการห้องนอนห้องพิเศษ เป็นต้น

7. เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ถ้าไม่พอใจ

“หาก คลินิคหรือสถานบริการที่ให้การรักษาไม่เป็นที่พอใจ ผู้ป่วยมีสิทธิของย้ายสถานพยาบาลได้ โดยจะอนุญาตให้ย้ายปีละ 2 ครั้ง เท่านั้น แต่ต้องพิจารณาคลินิกที่อยู่ใกล้บ้าน และสะดวกต่อการไปใช้บริการของคนไข้ด้วย”

8. ยาดีมีคุณภาพจริงไหม

“ยา ที่ใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณายาให้เป็นปัจจุบัน สามารถครอบคลุมการรักษาทุกโรคและเป็นยาที่มีคุณภาพดี”

9. ขอตรวจสุขภาพได้ไหม

การ ตรวจสุขภาพประจำปี สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ แต่การตรวจสุขภาพในที่นี้ หมายถึง กาตรวจคัดกรองความเสี่ยง เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปตามความจำเป็น และค้นหาประวัติและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ตามดุลยพินิจและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ซึ่งได้แก่ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจความดัน ตรวจหามะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

10. วางแผนครอบครัวฟรี

การคุมกำเนิดโดยการฉีดยาคุม หรือฝังยาคุม ถือเป็นการวางแผนครอบครัว สามารถใช้สิทธิบัตรทอง โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าบริการ

11. ฝากครรภ์กับบัตรทองดีไหม

กรณีการฝากครรภ์ สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้านที่ระบุในบัตรทอง โดยแสดงบัตรทองพร้อมบัครประจำตัวประชาชน หากเป็น 13 จังหวัดนำร่องที่ใช้ Smart Card เพียงใบเดียวเข้ารับบริการฝากครรภ์ได้เช่นกัน คุณไพรระหง รชิตตระกูล เล่าว่า "ดิฉันไปฝากท้องที่ศูนย์การแพทย์ชุมชนโดยใช้สิทธิบัตรทอง ซึ่งได้รับสมุดประจำตัวคนตั้งท้่องและได้รับการตรวจทุก ๆ สองเดือนโดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพยาบาลตรวจการเต้นหัวใจลูกและมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจโรคทาลัสซีเมีย จนใหล้กำหนดคลอดก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่สามารถทำคลอดได้โดยทุกครั้งดิฉันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย แต่ระหว่างการตรวจก็ไม่ได้ทำอัลตราซาวนด์ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองแต่เจ้าหน้าที่แนะนำว่า สุขภาพแม่และลูกปกติดี ไม่จำเป็นต้องตรวจก็ได้"

12. คลอดลูกแบบสบายกระเป๋า

ระบบบัตรทองครอบคลุมการทำคลอดแต่รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีบุตรยังมีชีวิตอยู่ คุณไพรระหงเล่าต่อว่า "ตอนที่ดิฉันคลอดลูก ต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลก่อนสองวัน เพราะมีอาการผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ต่อมาคุณหมอจึงแนะนำให้ผ่าตัดคลอด เพราะหากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายทั้งแม่และลูกเมื่อคุณหมอทำคลอดเสร็จ ลูกดิฉันมีน้ำหนักตัวน้อย จึงต้องอยู่ในตู้อบอีกสามวัน จากนั้นคุณหมอจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ซึ่งดิฉันไม่ต้องเสียเงินเลยนอกจากค่ารถเดินทางไปกลับเท่านั้น"

13. ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะได้ไหม

สิทธิบัตรทองสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้เฉพาะโรคไตซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง ส่วนในอวัยวะอื่น บัตรทอง ยังไม่ครอบคลุมการรักษา

14. ผู้ป่วยหัวใจรักษาได้ไหม

กรณีดังกล่าวเป็นโรคที่เข้าเกณฑ์ค่าใช้จ่า่่ยสูง ซึ่งสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ ถ้าพบว่าโรงพยาบาลใดไม่รักษาให้สามารถแจ้งรายละเอียดผ่านสายด่วน สปสช. โทร 1330 เพื่อประสานให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อไป โดยให้สถานพยาบาลหาเตียงสำรองสำหรับผู้ป่วย

15. อินซูลินเพื่อผุ้ป่วยเบาหวาน

คุณนวลผจง วินัยชาติศักดิ์ เภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลสูงเนิน เล่าว่า "ผู้ป่วยเบาหวานที่มีสิทธิบัตรทองหากหมอวินิจฉัยว่าต้องฉีดอิซูลิน เราจะเบิกจ่ายปากกาสำหรับฉีดและให้ยาอินซูลินที่บรรจุอยู่ในหลอด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้สอนวิธีการฉีดและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ป่วย เมื่อยาหมดผู้ป่วยสามารถมาขอรับยาจากหน่วยบริการ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย"

16. ป่วยหนัก ต้องเป็นผู้ป่วยใน ทำอย่างไร

ควรแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบัตรทอง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิยังหน่วยบริการที่เข้ารับการรักษา หากหน่วยบริการที่เข้ารับการรักษาไม่ตรงตามสิทธิ แต่เป็นกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สามารถใช้บัตรทองได้โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว หากไม่ใช่กรณีอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินต้องประสานหน่วยบริการตามสิทะฺพิจารณาออกหนังสือส่งตัว

17. ผู้ป่วยโรคไต บัตรทองช่วยอะไรบ้าง ผ ู้ป่วยจะได้รับการบำบัดและบริการทางเวชกรรม รวมถึงบริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามกฏหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลป์ จนสิ้นสุดการรักษา หรืออาจเป็นการบำบัดทดแทนไตในการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการล้างช่องท้อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือการปลูกถ่ายไต

18. รักษาโรคฟันอะไรได้บ้าง

การบำบัดและการบริการทางทันตกรรม ได้แก่ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ทำฟันปลอมฐานพลาสติกรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานดโหว่

19. ผู้ป่วยเอดส์ บัตรทองช่วยเหลือได้แค่ไหน

บัตรทองให้บริการยาต้านไวรัสเอดส์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วย

20. หมอบ่ายเบี่ยงจะทำอย่างไรดี

แจ้งรายละเอียดได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อประสานให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อไป


21. บริการอะไรที่ไม่ครอบคลุม

กลุ่มบริการที่เกินความจำเป็น

 1. การรักษาภาวะมีบุตรยาก
 2. การผสมเทียม
 3. การแปลงเพศ
 4. การกระทำใด ๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 5. การตรวจวิฉัยการรักษาใด ๆ ที่เกินความจำเป็นและบ่งชี้ทางการแพทย์
 6. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

กลุ่มบริการที่ปัจจุบันมีงบประมาณจัดสรรให้เป็นการเฉพาะหรือครอบคลุมโดยกองทุนอื่น ๆ

 1. โรคจิต กรณีที่ต้องได้รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในเกิน 15 วัน
 2. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฏหมายว่าดด้วยการยาเสพติด
 3. การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ ซึ่งอยู่ในความค้มครองตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กลุ่มบริการอื่น ๆ

โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพายาบาลประเภทผู้ป่วยในเกิน 180 วัน ยกเว้นกรณีที่จำป้นต้องรักษาต่อเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

22. ช่องทางการร้องเรียน

สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการ ตอลอด 24 ชั่วโมง Email. www.e-news@nhso.go.th

นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าประชาชนไทยมีสิทธิในการรักษาพยาบาลซึ่งอาจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด แต่ก็ถือว่าได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเราให้ดีขึ้นได้มากอยู่ทีเดียว

แต่ทางที่ดี ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดีกว่า เพราะถือว่าเราได้ช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณกัน

ที่มา:ชมนาด .2552.22 คำถามกับ "30 บาที่ไม่ต้องจ่ายแล้ว "ชีวจิต.ฉบับที่259 (ปีที่11 วันที่ 16 กรกฏาคม)

Comment #1วิธีการเปลี่ยนสถานพยาบาล
ผ่องพรรณ
Posted @August,26 2009 12.19 ip : 222...71

ดิฉันเพิ่งไปทำบัตร 30 บาทมาแต่ยังไม่ได้บัตรตัวจริง ซึ่งในนั้นระบุเป็น รพ.หาดใหญ่ แต่ถ้าดิฉันจะขอเปลี่ยนเป็น รพ.สงขลานครินทร์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง

Comment #2ผู้ป่วยมีบัตรทอง30 บาท สามารถเข้ารับการรักษาเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกไ
เอกชัย
Posted @September,21 2009 18.11 ip : 125...89

เรียนสอบถาม จนท.สปสช.ว่าในกรณีที่ผู้ป่วยมีบัตรทอง30 บาท สามารถเข้ารับการรักษาเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกได้หรือไม่ครับ (เป็นโรคภาวะเกล็ดเลือดต่ำ โลหิตจาง) อะพลาสติก อะนีเมีย เพราะได้ค้นหาจากข้อมูลตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ระหว่างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับผู้ประกันตนในระบบสำนักงานประกันสังคม  มีอยู่ 1 ข้อที่ส่งสัย บริการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก**ประกันสังคมมีและจ่ายเพิ่มจากงบอัตราเหมาจ่ายรายหัว  ***ประกันสุขภาพถ้วนหน้า*** มี เป็นโครงการนำร่อง  หมายความว่าอย่างไรครับ ถ้ามีโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก โดยใช้บัตรทองได้  ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรครับ กรุณาตอบอธิบายให้ผมด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

Comment #3
แนน
Posted @December,08 2009 08.16 ip : 124...74

อุบัติเหตุฉุกเฉินเมื่อใช้สิทธิพรบ.หมดแล้วสามารถใช้สิทธิบัตรทองต่อได้ไหม (ถ้าใช้ได้แล้วทางโรงพยาบาลที่เข้ารักษาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทำไงดี)

Comment #4กรณีทำบัตรทองแทนญาติ
นงลักษณ์ แก้วอุดร
Posted @January,05 2010 20.23 ip : 58...70

เรียนถามเรื่อง กรณีการทำบัตรทองแทนเจ้าของบัตร สามารถทำได้หรือเปล่าค๊ะ แล้วถ้าทำได้ ต้องใช้หลักฐานในการทำบัตรแทนเจ้าของบัตรซึ่งเป็นญาติ นี่ต้องทำอย่างไรบ้าง รีบใช้ด่วนมากค่ะ

Comment #5มีบัตร30บาทแล้ว แต่ย้ายที่อยู่ใหม่
Posted @January,15 2010 20.08 ip : 113...233

ขอสอบถามเรื่องมีบัตรทองแล้วอยู่อ.ควนจง  แต่ปัจจุบันย้ายครอบครัวมาอยู่ที่อ.หาดใหญ่  จะสามารถเข้ารักษาที่รพ.สงขลานครินทร์ซึ่งอยู่ใกล้บ้านได้มั้ย

Comment #6คลอดบุตรคนที่3 ใช้สิทธิบัตรทองได้ไหม
เจ
Posted @February,05 2010 14.16 ip : 180...177

ขอทราบเรื่องฝากท้อง-คลอดลูก กรณีมีบุตรคนที่ 3 จะต้องจ่ายเงินในการฝากท้องและทำคลอดเองหรือเปล่าค่ะ  เพราะมีคนพูดให้ฟังว่าจะต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดเพราะรัฐจำกัดให้มีบุตรแค่ 2 คนค่ะ  ถ้ามีลูกอีกเป็นคนที่ 3 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเพราะบัตรไม่ออกค่าใช้จ่ายให้จริงหรือเปล่าค่ะ  ขอทราบด่วนค่ะ  เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ฝากท้องเลยค่ะ

Comment #7ดัดฟัน
Posted @September,15 2010 21.24 ip : 117...20

ทำไมบัตร 30 บาท  รักษาการดัดฟันเหยินไปไม่ได้  ทั้งๆ ที่เป็นการผิดปกติของฟันแท้ๆ+แล้วทำไมใส่ฟันปลอมพาสติดถึงได้ละคะ  ช่วยตอบด้วยค่ะ****

****

Comment #8บัตรหาย
Posted @September,15 2010 21.27 ip : 117...20

บัตรทองหายทำไงคะ  ไปทำไหม่ที่อนามัย  ไม่ได้ซักทีเค้าบอกว่ารหัสบัตรประจำตัวคนนี้ทำไปแล้วค่ะ

ให้ทำไหม่ก็ยังไม่ได้ตั้งหลายรอบค่ะ

Comment #9กรณีคลอดเองไม่ได้แบ่งไม่ออกต้องผ่าคลอด​ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้า
หนู
Posted @September,08 2015 06.25 ip : 64...215

กรณีคลอดเองไม่ได้แบ่งไม่ออกต้องผ่าคลอด​ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในโรงพยาบาลของรัฐที่ใช้​สิทธิ์​บัตร​ทอง​ได้​

Comment #10ค่าใช้จ่ายถอดเข็มยาคุม
พรพรรณ
Posted @November,18 2015 23.08 ip : 49...213

อยากทราบว่า....ถ้าจะถอดเข็มยาคุมกำเนิดก่อนกำหนด จะเสียค่าใช้จ่ายมั้ยคะ แล้วเราใช้สิทธิบัตร30บาทได้มั้ย ตอนนี้ฝั่งเข็มได้สองปีแล้วคะ

Comment #11จะย้ายที่อยู่แต่จะไม่ย้ายสิทธิ์บัตรทอง
ชัชวาลย์
Posted @March,12 2016 23.38 ip : 49...214

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องรักษาอาการอย่างต่อเนื่องแต่จะต้องย้ายทะเบียนบ้านไปอีกจังหวัดหนึ่งอยากทราบว่าถ้าเราย้ายทะเบียนไปแล้วมันจะมีปัญหากับสิทธิ์บัตรทองหรือไม่หรือย้ายที่อยู่แล้วสิทธิ์บัตรทองจะย้ายไปกับที่อยู่โดยอัตโนมัติ

Comment #12จะย้ายที่อยู่แต่จะไม่ย้ายสิทธิ์บัตรทอง
ชัชวาลย์
Posted @March,12 2016 23.44 ip : 49...214

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องรักษาอาการอย่างต่อเนื่องแต่จะต้องย้ายทะเบียนบ้านไปอีกจังหวัดหนึ่งอยากทราบว่าถ้าเราย้ายทะเบียนไปแล้วมันจะมีปัญหากับสิทธิ์บัตรทองหรือไม่หรือย้ายที่อยู่แล้วสิทธิ์บัตรทองจะย้ายไปกับที่อยู่โดยอัตโนมัติ

Comment #13ตรวจร่างกายโดยใช่สิทธิบัตรทองได้ไหม
ดารณี สาระภี
Posted @April,11 2016 22.46 ip : 49...158

เนื่องจากจะไปตรวจร่างกายแต่อยากทราบว่า หากใช่สิทธิบัตรทองสามารถตรวจโรคอะไรได้บ้าง

Comment #14สอบถามเกี่ยวกับสิทธืประโยชน์บัตรทองครับ
วิชัยรัตน์ ทางาม
Posted @July,12 2016 08.55 ip : 58...208

พ่อเป็นต้อกระจกตา ใช้สิทธิบัตรทองได้มั้ยครับ ที่โรงพยาบาลรัฐ

Comment #15อยากทราบว่าพอดีญาติประสพอุบัติเหตุถึงขั้นต้องผ่าตัดสมองแต่ทางรพ.
ชนัญชิดา คงนัยยศ
Posted @July,31 2016 22.02 ip : 1...111

กรณีประสพอุบัติเหตุจำเป็นต้องผ่าตัดสมองใช้บัตรทองได้ใหมค่ะ

Comment #16ทำหมันเสียเงินเท่าไหร่ค่ะ
มณีนุช ปานนาค
Posted @August,18 2016 14.25 ip : 1...87

กรณีบัตรทอง  เวลาทำหมันเสียค่าใช่จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ  แล้วค่าใช่จ่ายนอกเหนืออีกมีไหม๊ค่ะ

Comment #17บัตทองถอดฟันได้ไหม
ทิพวรรณ
Posted @August,29 2016 03.45 ip : 171...193

บัตทองถอดฟันทีเดียว4ชีกได้ไหม
โรงพยาบาลสงขลา ที่เค้าเรียกเกาะยอ
พอดีพึ่งมาอยู่และพึ่งจะย้ายสิทมาที่นี่ค่ะ

Comment #18กรณีที่ใช้บัตรทอง
เพชรลัดดา
Posted @September,08 2016 18.17 ip : 110...19

ลูกชายไปหาหมดเพราะเป็นไข้หวัดแต่หมอให้เจาะเลือดหาไข้หวัดใหญ่ทำไมต้องเสียเงิน400บาทด้วยค่ะ

Comment #19ทันตกรรม
เอมมิกา
Posted @September,26 2016 22.00 ip : 49...232

อยากสอบถามว่าอยากจะขุด..ถอน..อุดฟันแต่สิทธิไม่ได้อยู่รพ.รัฐ แต่อยู่ที่คลินิกเวขกรรมซึ่งเป็นเอกชน..ไม่ทราบว่าคลินิกจะมีบริการด้่นทันตกรรมไหมแล้วถ้ามีจะสามารถใช้บริการด้านทันตกรรมกับคลินิคได้ฟรีไหมค่ะ

แสดงความคิดเห็น

« 3564
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง